PLN - Polski złoty
CHF
4,58
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Legalne zaprzestanie spłaty kredytu frankowego jest dostępne dla Frankowiczów

Najskuteczniejszym sposobem by raz na zawsze pozbyć się kredytu we frankach jest niezmiennie uzyskanie w sądzie wyroku unieważniającego zawartą umowę kredytową. Wygranie procesu z bankiem jest również rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla frankowicza pod względem finansowym, lecz kredytobiorca, który zdecyduje się pozwać bank, musi uzbroić się w cierpliwość, gdyż stwierdzenie przez sąd nieważności umowy wymaga czasem nawet kilkunastu miesięcy procedowania. 

Czas trwania procesu jest dla frankowicza niezwykle istotny, ponieważ wniesienie pozwu przeciwko bankowi nie zwalnia go z obowiązku spłaty kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową, dopóki więc nie zapadnie prawomocny wyrok, kredytobiorca musi spłacać swoje zobowiązanie.

Dla frankowiczów nie jest to zatem dobra informacja i zapewne wielu rozczarowała, na szczęście jednak, każdy frankowicz może skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczenia, a gdy sąd uzna, że istnieją podstawy do udzielenia zabezpieczenia, wówczas można przestać spłacać kredyt niemal natychmiast po wniesieniu pozwu, a więc na długo prze wydaniem przez sąd wyroku.

Dzięki zabezpieczeniu natychmiast przestaniesz spłacać kredyt frankowy.

Zabezpieczenia sąd może udzielić w każdej sprawie cywilnej, również w sprawie frankowej, i w tym przypadku udzielenie zabezpieczenia polega na zawieszeniu obowiązku spłaty kolejnych rat kredytu przez czas trwania postępowania sądowego. Ponadto, bank nie może z tego powodu (z powodu braku spłaty kredytu zgodnie z zawartą umową) wypowiedzieć kredytobiorcy zawartej umowy kredytowej, ani nie może zająć nieruchomości na której zostało ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na rzecz banku. Zabezpieczenie pozwala więc kredytobiorcy odetchnąć od ciążącego zobowiązania, żeby jednak sąd udzielił zabezpieczenia, należy pamiętać o kilku formalnościach, których trzeba dopełnić.

Zasadą jest, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, warunkiem jednak jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie roszczenia może nastąpić w każdy możliwy sposób, ma ono dać sądowi słuszną podstawę do przypuszczenia o istnieniu roszczenia, uprawniony powinien więc przedstawić i uzasadnić twierdzenia stanowiące podstawę dochodzonego roszczenia.

Przeczytaj: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Uprawdopodobnienie odnosi się w praktyce zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę normatywną. W judykaturze przyjmuje się, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje „na pierwszy rzut oka”, bez głębszego wnikania we wszystkie możliwe aspekty faktyczne i prawne sprawy, znaczna szansa, że w świetle przytoczonych przez wnioskodawcę twierdzeń faktycznych popartych dowodami lub środkami niebędącymi dowodami przysługuje ono uprawnionemu.

W przypadku spraw frankowych uprawdopodobnienie nie powinno być zbyt trudne, gdyż nie ma wątpliwości, że frankowe umowy kredytowe zawierają zapisy niezgodne z prawem, a wszystkie negatywne konsekwencje z tego płynące obciążają kredytobiorcę.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Wniosek o zabezpieczenie – o czym należy pamiętać?

Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, kredytobiorca który chce z tego rozwiązania skorzystać, musi pamiętać by o to zawnioskować do sądu rozpoznającego jego sprawę frankową.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Składając wniosek o zabezpieczenie wraz z pozwem (co jest dla frankowicza najkorzystniejsze), wniosek ten będzie uzasadniony właśnie twierdzeniami zawartymi w pozwie i żądaniu unieważnienia zawartej umowy.

Przeczytaj: Czy w 2022 r. warto wcześniej spłacić kredyt we frankach?

Co do zasady, wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, zabezpieczenie można więc uzyskać bardzo szybko.

Obecnie, coraz więcej pozwów przeciwko bankom zawiera wnioski o udzielenie zabezpieczenia, najistotniejsze jednak jest, że w przeważającej większości są one uwzględniane przez sądy.

Co jeśli nie zabezpieczenie?

Uzyskanie zabezpieczenia jest najlepszym sposobem by natychmiast przestać spłacać kredyt we frankach, jeśli jednak z jakichś względów wniosek nie zostanie uwzględniony lub frankowicz nie zdecyduje się na jego złożenie, można szybko przestać spłacać kredyt uzyskując prawomocny wyrok przeciwko bankowi. Stwierdzenie to może wydawać się niektórym kredytobiorcom wręcz śmieszne, w końcu to ile trwa proces zależy przede wszystkim od sądu, jednak zauważyć należy, że ostatnio coraz częściej wyroki są wydawane w zaledwie po kilku miesiącach od wniesienia pozwu, a niektóre kancelarie wręcz zaczynają się specjalizować w szybkim uzyskiwaniu dla kredytobiorców korzystnych orzeczeń.

Przykładem wręcz ekspresowego rozstrzygnięcia sprawy jest wyrok wydany w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A., gdyż prawomocne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I ACa 966/21, zapadło w zaledwie 8 miesięcy od momentu wniesienia pozwu.

Postępowanie w pierwszej instancji trwało pięć miesięcy i sąd wówczas stwierdził, że umowa była dotknięta wadami, które wpłynęły na ważność umowy. Postanowienia umowy dotyczące mechanizmu denominacji stanowiły w ocenie sądu niedozwolone postanowienia umowne, zaś po ich wyeliminowaniu, umowa nie mogła być dalej kontynuowana, ponieważ została ona pozbawiona przedmiotowo istotnych elementów umowy kredytowej. Z tego więc powodu sąd stwierdził nieważność zawartej umowy.

Postępowanie w drugiej instancji trwało natomiast niecałe 3 miesiące i zostało ograniczone wyłącznie do wymiany pism procesowych przez strony. Sąd uznał bowiem, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona w sądzie pierwszej instancji, dlatego też Sąd Apelacyjny oddalił apelację i zrezygnował z przeprowadzenia rozprawy, wydając wyrok na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach pokazuje więc, że żeby przestać szybko spłacać kredyt frankowy, wystarczy tylko zdecydować się na proces z bankiem.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze