PLN - Polski złoty
CHF
4,58
piątek, 8 grudnia, 2023

Czy można przestać spłacać kredyt po pozwaniu banku za kredyt we frankach

Wielu Frankowiczów decyduje się złożyć wraz z pozwem przeciwko bankowi wniosek o zabezpieczenie roszczeń, poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do momentu uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie.

Chociaż nie ukształtowała się jeszcze jednolita praktyka sądów w tym zakresie, wiadomym jest że na decyzję sędziów może wpłynąć to, czy kredytobiorcy oddali już bankowi całość pożyczonego kapitału.

Jak wynika ze statystyk sądowych, najwięcej w kraju prawomocnych postanowień w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców frankowych wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie.

Co zyskuje kredytobiorca dzięki zabezpieczeniu?

W sytuacji jeśli bank udzieli kredytobiorcy zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat od daty wydania postanowienia aż do uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie, może on w świetle prawa nie kontynuować spłaty kredytu.

Jednocześnie bank musi respektować postanowienie sądu i nie może wszczynać działań windykacyjnych, mimo że kredytobiorca zalega z płatnościami.

Kredytobiorca zostaje w sposób całkowicie legalny zwolniony z płacenia comiesięcznych rat, co nie jest równoznaczne z wygraniem procesu.

Udzielenie przez sąd zabezpieczenia nie daje gwarancji wygranej, dlatego trzeba się liczyć z koniecznością spłaty kredytu w przyszłości.

Przeczytaj: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Jak doradzają wyspecjalizowane Kancelarie Frankowe, wniosek o zawieszenie płatności rat warto poszerzyć o wnioski zakazujące bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, zgłaszania kredytobiorcy do rejestru dłużników BIK, czy wykonywania innych przewidzianych w umowie uprawnień.

Czy każdy dostanie zabezpieczenie?

Mimo że składanie przez Frankowiczów wniosków o zabezpieczenie roszczenia w postaci zawieszenia spłaty rat stało się powszechną praktyką, trudno jest określić jeden wzorzec postępowania gwarantujący akceptację przez sąd takiego wniosku.

Szanse na uzyskanie zabezpieczenia zależą od kilku czynników, a rezultatu postępowania nie da się z góry przewidzieć.

Nie istnieje schemat, wedle którego sądy zawsze udzielają zabezpieczeń, albo zawsze oddalają wnioski pełnomocników o udzielenie zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu spłaty rat.

W przypadku kredytów frankowych, zabezpieczenie jest udzielane w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku zobowiązaniowego lub istnienia stosunku o określonej treści. Przykładem takim są postępowania o ustalenie nieważności umowy kredytowej.

Jak doradzają prawnicy reprezentujący Frankowiczów, w celu zwiększenia szans na zaakceptowanie przez sąd wniosku o zabezpieczenie, konieczne jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia w stosunku do banku i wykazanie konsumenckiego charakteru umowy kredytowej.

Ponadto trzeba pokazać, że zastosowany przez bank wzorzec umowny zawiera niedozwolone klauzule przeliczeniowe, pozwalające bankowi na jednostronne i dowolne kształtowanie stosowanych do rozliczeń kredytu kursów waluty obcej.

Kolejną przesłanką – poza uprawdopodobnieniem roszczenia – jest wykazanie istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

Jeżeli chodzi o kwestię drugą, wnioskodawca powinien zaprezentować dane na temat aktualnej kondycji finansowej banku, z którym zawarł umowę kredytową. Sądy często pomijają aspekty związane z ryzykiem popadnięcia banku w tarapaty finansowe, a w efekcie możliwej niewypłacalności.

Przeczytaj: Pracownicy banków też mogą unieważnić swoje umowy frankowe – wyrok FORTIS BANK

Większe szanse na udzielenie przez sąd zabezpieczenia dotyczą jednak banków mających problemy finansowe.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację finansową, przynajmniej w przypadku dwóch banków posiadających portfele kredytów walutowych (BPH S.A. i Getin Noble Bank S.A.) istnieje realna obawa, że wykonanie w przyszłości orzeczenia sądu i dochodzenie roszczeń może być utrudnione.

Zabezpieczenie powiązane z celem postępowania sądowego

Sądy rozpatrują zazwyczaj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia łącznie z celem postępowania sądowego, którym może być wycofanie z obiegu nieważnej umowy kredytowej i zniknięcie obowiązku jej dalszego wykonywania po stronie kredytobiorcy.

Wielu sędziów stoi na stanowisku, że kontynuowanie spłaty zobowiązań w wykonaniu nieważnej umowy wiązałoby się z bezpodstawnym obciążaniem konsumenta, a co więcej doprowadziłoby do zwiększenia skali rozliczeń po procesie (szczególnie w sytuacji gdy suma wniesionych dotychczas rat przekracza kwotę nominalną kredytu).

 

Innym aspektem, który biorą pod uwagę sędziowie przy rozpatrywaniu wniosków o zabezpieczenie, jest długi czas trwania postępowań sądowych.

Sprawy frankowe mogą ciągnąć się latami, bo krajowe sądy zostały wprost „zalane” pozwami od Frankowiczów.

Przez cały czas trwania procesu na sędziach spoczywa obowiązek zapewnienia konsumentowi należytej i skutecznej ochrony konsumenckiej, o czym mówi art. 7 ust. 1 unijnej dyrektywy 93/13/EWG.

Kredytobiorca oczekujący na wyrok w długotrwałym procesie sądowym bez wstrzymania spłaty rat wykonywanych w ramach nieważnej umowy, byłby pozbawiony wymaganej prawem ochrony.

Zabezpieczenie a spłata kapitału

O szansach powodzenia wniosku o przyznanie zabezpieczenia może decydować to, jaką część pożyczonego kapitału kredytobiorcy oddali już bankowi.

Fakt dokonania spłaty w ratach sumy wyższej od nominalnej kwoty kredytu może wpłynąć pozytywnie na decyzję sędziów.

Przedstawiciele Kancelarii reprezentujących Frankowiczów potwierdzają, że sędziowie chętniej przychylają się do wniosków w sprawach, w których spłacony został już cały pożyczony od banku kapitał.

Nie jest to jednak regułą, bo zdarza się uwzględnienie przez sąd wniosku pomimo braku spłaty całości kapitału, a nawet w sytuacji gdy kredytobiorca spłacił dopiero dwie trzecie wartości kredytu.

Przeczytaj: Czy wszystkie umowy frankowe są wadliwe?

W ocenie prawników, poziom spłaty nominalnej wartości kredytu nie powinien być przesłanką decydującą o możliwości udzielenia zabezpieczenia.

Wynika to wprost z treści orzeczenia Sądu Najwyższego z 16.02.2021 r. (sygn. III CZP 11/20), w której sędziowie opowiedzieli się za teorią dwóch kondykcji, czyli niezależnością roszczeń banku i kredytobiorcy.

Bazując na tym rozstrzygnięciu można przyjąć, że skoro roszczenie każdej ze stron jest niezależne, to udzielenie przez sąd zabezpieczenia roszczeń kredytobiorcy nie powinno być warunkowane poziomem spłaty kwoty nominalnej kredytu.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze