PLN - Polski złoty
CHF
4,58
niedziela, 10 grudnia, 2023

Pozew zbiorowy to KOSZMAR. Ale sprawy indywidualne to same ZWYCIĘSTWA FRANKOWICZÓW

W dniu 24 maja br. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo grupy ponad 3,2 tys. kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium. Domagali się oni ustalenia odpowiedzialności banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na umowach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wyrok ten zbulwersował prawników i Frankowiczów, bo klauzule indeksacyjne zawarte w umowach Banku Millennium od około 12 lat figurują w rejestrze klauzul abuzywnych (pod numerami 3178, 3179). Bank ten w minionym roku przegrał 99,7 proc. spraw indywidualnych w I instancji, a 100 proc. wyroków prawomocnych wydanych w postępowaniach indywidualnych dotyczących umów frankowych Banku Millennium było korzystne dla Frankowiczów. 

  • Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie pozwu grupowego przeciwko Bankowi Millennium, złożonego przez grupę ponad 3,2 tys. Frankowiczów. Wyrok jest nieprawomocny i istnieją duże szanse na jego zmianę przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, ale kredytobiorcy będą musieli poczekać kolejnych kilka lat, a sprawa toczy się już od 2014 roku.
  • W lutym tego roku podobny dyskusyjny wyrok w sprawie pozwu grupowego kredytobiorców frankowych kwestionujących umowy mBanku wydał Sąd Okręgowy w Łodzi. Tocząca się od 2014 roku sprawa dotyczyła 1,7 tys. kredytobiorców frankowych mBanku. Od wyroku SO w Łodzi wniesiona została apelacja do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, gdzie sprawa była już raz rozpoznawana, a następnie zwrócona do sądu I instancji.
  • Obie sprawy dowodzą, że pozew grupowy nie jest dobrym sposobem na dochodzenie roszczeń z tytułu umów frankowych. Postępowania grupowe są wieloetapowe i obarczone licznymi wymogami formalnymi, co wydłuża czas ich trwania.
  • Natomiast sprawy indywidualne przeciwko Bankowi Millennium kończą się w niemal 100 proc. przypadków wygraną kredytobiorców. Na prawomocny wyrok nie trzeba czekać długo. Na dowód przedstawiamy trzy postępowania, które zakończyły się prawomocnymi unieważnieniami umów Banku Millennium w czasie od 1,5 roku do 2 lat.

Kontrowersyjny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko Bankowi Millennium

Pozew zbiorowy Frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium wpłynął do sądu w 2014 roku. Sprawa toczy się już zatem 8 lat i dopiero teraz znajdzie się w II instancji. Kredytobiorcy domagali się uznania, że umowy kredytów indeksowanych Banku Millennium zawierają klauzule abuzywne, po wyeliminowaniu których kredyt powinien być traktowany jak złotowy, z zachowaniem oprocentowania według stopy LIBOR właściwej dla kredytów indeksowanych – czyli domagali się odfrankowienia kredytu. Można uznać, że istniały solidne podstawy do uznania roszczeń kredytobiorców, bo klauzule indeksacyjne zawarte w umowach Banku Millennium od 2010 roku figurują w rejestrze klauzul abuzywnych, do którego trafiły na mocy wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrowersyjny wyrok wydany został przez SSO Andrzeja Kuryłka, który znany jest z nieprzychylnej postawy wobec kredytobiorców frankowych.

Jak donoszą Frankowicze niekorzystne wyroki tego sędziego odnoszące się do sporów na tle kredytów w CHF są praktycznie w 100 proc. uchylane lub zmieniane przez warszawski Sąd Apelacyjny. Duże szanse na to, że po wniesieniu apelacji wyrok w sprawie grupy kredytobiorców Banku Millennium zostanie zmieniony. Wszystko wskazuje jednak na to, że będą oni musieli poczekać jeszcze kilka lat na rozstrzygnięcie sądowe, a może nie być to jeszcze koniec ich potyczek w sądach.

Członkowie grupy nie dochodzili w pozwie zapłaty konkretnych kwot, dlatego po potencjalnej prawomocnej wygranej będą musieli wezwać bank do zapłaty, a jeżeli ten odmówi – pozwać go o zapłatę w pozwie indywidualnym.

Pozwy zbiorowe są nieskuteczne w sprawach frankowych

Pozwy zbiorowe nie są skutecznym sposobem dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów w CHF. Tego typu postępowania są wieloetapowe i obarczone licznymi obwarowaniami formalnymi, co sprawia że ciągną się latami. Pierwszym etapem jest zebranie grupy osób, których roszczenia są tego samego rodzaju i opierają się na tej samej podstawie prawnej. Wbrew pozorom nie jest to łatwe, bo pomimo stosowania przez bank wzorców umownych, zmieniały się one na przestrzeni lat, a niektóre osoby dodatkowo podpisywały aneksy do umowy.

Nawet jeśli uda się skupić grupę kredytobiorców spełniających wymogi formalne do złożenia pozwu zbiorowego, na każdym etapie bank może złożyć zażalenie co do okoliczności szczególnych odnoszących się do zaciągnięcia kredytu przez część z uczestników grupy, a sąd ma obowiązek to zażalenie rozpatrzyć. Banki wykorzystują takie sytuacje, dlatego sprawy z pozwów zbiorowych trwają tak długo.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

W ramach postępowań grupowych sądy nie badają okoliczności faktycznych związanych z zaciągnięciem kredytu. Jest to ważny element postępowań dowodowych w sprawach z powództwa indywidualnego. Kwestie niedopełnienia przez bank obowiązków informacyjnych względem konsumenta w zakresie ryzyka związanego z zaciąganiem kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty są ważną przesłanką przemawiającą za unieważnieniem umowy. W postępowaniach zbiorowych ten aspekt nie jest w ogóle brany pod uwagę.

Pozwy zbiorowe – wbrew obiegowym opiniom – nie są tańszym sposobem na dochodzenie roszczeń od banku, gdyż po zakończeniu procesu kredytobiorcy najczęściej muszą skierować pozew indywidualny o zapłatę. Niewykluczone również, że bank może ich pozwać o bezumowne korzystanie z kapitału i trzeba będzie wyłożyć środki na dodatkowy proces.

Bank Millennium przegrywa blisko 100 proc. spraw indywidualnych

Pozwy zbiorowe to droga przez mękę, za to sprawy indywidualne przeciwko Bankowi Millennium kończą się niemal w 100 proc. wygraną Frankowiczów. Ze statystyk wyroków za 2021 rok wynika, że na 344 postępowania w I instancji bank przegrał aż 343, a wszystkie wyroki prawomocne w liczbie 43 były korzystne dla kredytobiorców. Ten pozytywny trend orzeczniczy utrzymuje się w roku bieżącym.

Poniżej krótkie omówienia trzech ekspresowych prawomocnych wyroków w sprawach przeciwko Bankowi Millennium, które uzyskała w kwietniu br. Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium w 1,5 roku we Wrocławiu

W dniu 13 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 1460/21 oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie o sygn. akt I C 1126/20, na mocy którego umowa została uznana za nieważną. Do prawomocnego unieważnienia umowy Banku Millennium doszło zatem w zaledwie 1,5 roku w postępowaniu dwuinstancyjnym.

Zobacz: Kredyty we frankach Bank Millennium są nieważne? Prawomocne wyroki i korzyści

Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że umowa kredytowa dotknięta była klauzulami abuzywnymi, po eliminacji których jej dalsze funkcjonowanie w obrocie prawnym było niemożliwe. W ocenie sądu, mechanizm indeksacyjny był ustalony jednostronnie przez bank w sposób niejasny, a ponadto bank nie dopełnił wobec kredytobiorców obowiązków informacyjnych w zakresie głównych postanowień umowy.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium (Euro Banku) w 2 lata w Katowicach

Kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski uzyskała w dniu 25 kwietnia 2022 roku. Tym razem sprawa dotyczyła umowy poprzednika prawnego Banku Millennium tj. Euro Banku, którego umowy frankowe również są obarczone licznymi wadami prawnymi. Sąd Apelacyjny w Katowicach w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 594/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2021 roku do sprawy o sygn. akt I C 82/20, na mocy którego umowa kredytowa dawnego Euro Banku została uznana za nieważną. Dwuinstancyjne postępowanie zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy Banku Millennium/Euro Banku trwało 2 lata.

Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił argumentację Sądu Okręgowego w Częstochowie co do abuzywnego charakteru postanowień zawartych w umowie frankowej Euro Banku.

Prawomocne unieważnienie umowy Banku Millennium w 21 miesięcy we Wrocławiu

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w tempie ekspresowym prawomocnie unieważnił kolejny kredyt Banku Millennium. Podobnie jak w wyżej omówionych przypadkach, kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski. W II instancji postępowanie toczyło się pod sygn. akt I ACa 1570/21. Wcześniej umowa została w dniu 23 czerwca 2021 roku uznana za nieważną przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sprawa o sygn. akt XII C 721/20). Postępowanie w dwóch instancjach trwało zaledwie 21 miesięcy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości, że umowa nie została indywidualnie uzgodniona, ale przygotowana na wzorcu i przedłożona kredytobiorcy do podpisu. Umowa zawierała klauzule indeksacyjne, które zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i niejasny dla konsumenta. Sąd nie przychylił się do argumentacji banku, że po zastąpieniu klauzul indeksacyjnych innymi zapisami, umowa może być dalej kontynuowana, gdyż prowadziłoby to do zmiany stosunku prawnego.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze