PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Czy wszystkie umowy frankowe Banku Millennium są nieważne i zawierają Klauzule abuzywne

Umowy frankowe Banku Millennium uznawane są za jedne z najbardziej wadliwych na rynku. Nic dziwnego, że statystyki wyroków za 2021 rok są bardzo niekorzystne dla banku. Na 344 wyroki zapadłe w I instancji, Bank Millennium przegrał 343 razy, co oznacza że Frankowicze wygrali w 99,7% przypadków. Statystyki wyroków prawomocnych w postępowaniach przeciwko Bankowi Millennium są jeszcze bardziej budujące dla kredytobiorców. Bank w 2021 roku przegrał wszystkie (43) sprawy w II instancji, co oznacza że kredytobiorcy zanotowali 100% prawomocnych wygranych.

  • Wzorce umowne kredytów indeksowanych kursem CHF, stosowane przez Bank Millennium w latach 2005-2008, zawierają niedozwolone postanowienia umowne wpisane ponad 10 lat temu, na mocy prawomocnego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK pod numerami 3178 i 3179. Postanowienia te stanowią podstawę do unieważnienia umowy w sądzie. Wyrok SOKiK jest wiążący dla sądu, który powinien przyjąć go za prejudykat w indywidualnej sprawie konsumenta.
  • Wbrew nieprawdziwym informacjom docierającym do klientów Banku Millennium, nakłaniających klientów do zawierania nieuczciwych ugód, fakt wpisania klauzuli do rejestru UOKiK już po zaciągnięciu kredytu jest bez znaczenia z punktu widzenia możliwości dochodzenia w sądzie roszczeń z tytułu nieuczciwej umowy. Wyroki SOKiK korzystają z rozszerzonej prawomocności, mają charakter deklaratoryjny i działają z mocą wsteczną ex tunc. Bank Millennium już w 2018 roku został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 20 mln złotych za przekazywanie klientom nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu postanowień umownych do rejestru klauzul niedozwolonych. Wówczas celem banku było zniechęcenie klientów do dochodzenia roszczeń.
  • Wstępnej weryfikacji czy umowa kredytowa Banku Millennium zawiera klauzule abuzywne można dokonać samodzielnie i bez wychodzenia z domu. Pomocne będzie darmowe narzędzie SKANER CHF wykorzystujące sztuczną inteligencję do wyszukiwania niedozwolonych postanowień w dokumentacji kredytowej różnych banków lub „Mapa klauzul niedozwolonych” Rzecznika Finansowego.
  • Ugody Banku Millennium są skrajnie niekorzystne, bo bank nie zamierza rozliczyć się z nadpłacanych przez lata rat kredytowych. Proponuje wyłącznie przeliczenie przyszłych rat według kursu znacznie wyższego niż pierwotny. Dodatkowo ugody zakładają zmianę formuły oprocentowania z LIBOR/SARON plus pierwotna marża, na WIBOR plus marża zaproponowana przez bank. Wprowadzenie do umowy WIBOR-u – w dobie wysokich i stale rosnących stóp procentowych – oznacza wysokie raty kredytu po konwersji.
  • Sądy masowo unieważniają umowy kredytowe Banku Millennium. W sprawach prowadzonych przez najlepszych pełnomocników wyrok można uzyskać w ekspresowym tempie. Na dowód przedstawiamy trzy sprawy prowadzone przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski, które zakończyły się korzystnymi i szybkimi wyrokami.

Klauzule abuzywne w umowach frankowych Banku Millennium

Bezspornym jest, że umowy kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, które przed laty oferował Bank Millennium zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmów przeliczania wypłaty kredytu według kursu kupna CHF oraz spłacanych rat na podstawie kursu sprzedaży z tabeli banku. Dotyczy to wzorca umownego pn. „Millekredyt Dom” z roku 2005 oraz wzorców „Umowy o kredyt hipoteczny” z lat 2006, 2007 i 2008. W celu zbadania czy dana umowa zawiera klauzule abuzywne, można skorzystać z udostępnionego w internecie darmowego narzędzia SKANER CHF lub sięgnąć do opracowania Rzecznika Finansowego.

Już ponad 10 lat temu Prezes UOKiK wpisał te postanowienia na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul abuzywnych pod numerami 3178 i 3179.  Taki wpis oznacza bezskuteczność tych postanowień w stosunku do konsumenta od początku zawarcia umowy.

Przeprowadzona przez SOKiK kontrola abstrakcyjna wzorca umownego niesie istotny skutek, gdyż sąd orzekający w indywidualnej sprawie frankowej powinien uznać decyzję SOKiK za wiążącą tj. jako prejudykat. Bez znaczenia jest fakt, że wpis do rejestru klauzul abuzywnych nastąpił w kilka lat po zawarciu umowy, gdyż wyroki SOKiK wydane w ramach kontroli abstrakcyjnej mają rozszerzoną prawomocność – działają zarówno z mocą wsteczną (skutek ex tunc) poprzez stwierdzenie, które postanowienia wzorca są niedozwolone, a także ze skutkiem ex nunc tj. poprzez zakaz ich wykorzystywania w obrocie prawnym w relacjach z konsumentami.

Ugody Banku Millennium skrajnie niekorzystne

Od ubiegłego roku Bank Millennium oferuje wybranym kredytobiorcom ugody na własnych warunkach, które nie mają nic wspólnego z wariantem KNF. Bank proponuje przeliczenie tylko pozostałej do spłaty części kredytu po kursie niższym niż obowiązujący aktualnie na rynku, a jednocześnie znacznie wyższym niż pierwotny.

Bank nie zamierza przeliczać na nowo spłaconych już rat i rozliczać się z kredytobiorcami z nadpłaconych kwot. Przekształcenie kredytu w złotowy przewiduje zmianę formuły oprocentowania z LIBOR/SARON plus pierwotna marża, na WIBOR powiększony o marżę zaproponowaną przez bank. Oznacza to realny olbrzymi wzrost oprocentowania przyszłych rat, bo wskaźniki WIBOR są obecnie na poziomie o 6-6,5% wyższym niż SARON, który przyjmuje wartości ujemne rzędu -0,7%. Akceptacja oferty ugody Banku Millennium oznacza więc:

  • stratę w wyniku różnicy pomiędzy zaproponowanym przez bank kursem a pierwotnym kursem z umowy
  • brak możliwości odzyskania nadpłaty wynikającej ze spłaty przez lata zawyżonych rat kredytowych
  • bardzo wysokie raty kredytu w PLN i nieograniczone ryzyko dalszego wzrostu stóp procentowych

Umowy Banku Millennium masowo i szybko unieważniane

Umowy Banku Millennium są przez sądy w całym kraju masowo unieważniane, co potwierdzają podane na wstępie statystyki. Sprawy prowadzone przez najlepszych pełnomocników są procedowane sprawnie, a wyroki zapadają szybko. Oto trzy przykłady unieważnień umów kredytowych Banku Millennium, które uzyskała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski:

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium we Wrocławiu w 24 miesiące

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w zaledwie 2 lata doprowadziła do prawomocnego unieważnienia umowy Banku Millennium. Najpierw sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy (sygn. akt I C 457/20), który w dniu 30 czerwca 2021 roku unieważnił przedmiotową umowę.

Pomimo wniesionego przez bank środka zaskarżenia, wyrok sądu I instancji został podtrzymany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który w dniu 14 marca 2022 r. oddalił apelację w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 1291/21. Podstawą do unieważnienia umowy były klauzule abuzywne zawarte w umowie Banku Millennium, po wyeliminowaniu których umowa nie mogła być dalej kontynuowana. Sąd nie widział także możliwości modyfikowania wadliwej umowy poprzez zastąpienie niedozwolonych postanowień średnim kursem NBP.

Unieważnienie umowy Banku Millennium w Bielsku-Białej w 7 miesięcy

Ekspresowe nieprawomocne unieważnienie umowy Banku Millennium uzyskała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Wyrok do sprawy o sygn. akt I C 559/21 zapadł w dniu 8 listopada 2021 r., po zaledwie 7 miesiącach od wpłynięcia pozwu i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Sąd uznał, że umowa Banku Millennium jest nieważna ze względu na sposób ustalania salda oraz przeliczania rat, który narusza istotę stosunku zobowiązaniowego, stanowi sprzeczność z art. 69 ustawy Prawo bankowe oraz z przepisami dotyczącymi swobody umów, a przede wszystkim jest krzywdzący dla kredytobiorczyni.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium w Katowicach w 2 lata

Kolejna szybko i pozytywnie zakończona sprawa dotycząca umowy frankowej Banku Millennium toczyła się przed sądami w Katowicach. Najpierw Sąd Okręgowy w Katowicach, po 7 miesiącach od wpłynięcia pozwu, w dniu 5 października 2020 roku unieważnił przedmiotową umowę w ramach postępowania o sygn. akt II C 259/20. Następnie, po wniesieniu przez bank apelacji, Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 31 stycznia 2022 roku wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 140/21, podtrzymując stanowisko sądu I instancji.

Sprawdź: Czy można NEGOCJOWAĆ ugodę z bankiem o kredyt we frankach?

Umowa kredytowa Banku Millennium została unieważniona po 24 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że umowa została zawarta na nienegocjowalnym wzorcu, a wadliwe klauzule indeksacyjne nie były indywidualnie uzgodnione. Umowa nie mogła zostać utrzymana w mocy po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych, dlatego należało ją w całości unieważnić. Kredytobiorców reprezentowała w postępowaniu Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze