PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

Frankowicze chętnie pozywają PEKAO SA i wygrywają dużo spraw. Co będzie dalej z ugodami ? Raport I kw. 2024

Oto wchodzimy w okres, w którym banki publikują swoje kwartalne sprawozdania finansowe. Dość szybko, bo jeszcze przed majówką, ze swoim raportem uwinął się bank Pekao S.A. W dokumencie nie brakuje interesujących danych dotyczących sporów z frankowiczami, jak również zawartych z nimi ugód. Raport za I kwartał jest szczególnie ciekawy, ponieważ ujawnia co nieco na temat popularności „bezpiecznej ugody 2 proc.”, czyli programu, który Pekao S.A zaproponował frankowiczom w październiku 2023 roku. W niniejszym tekście publikujemy najważniejsze informacje z raportu Pekao za I kwartał 2024 roku i zastanawiamy się, jaka może być przyszłość frankowych sporów z tym bankiem w kontekście kwietniowej uchwały Izby Cywilnej SN, znanej pod sygnaturą III CZP 25/22.

 • Pekao S.A. poprawił swój zeszłoroczny wynik z I kwartału i zaraportował zysk na poziomie ponad 1,5 mld zł netto. Wynik z tytułu odsetek wyniósł w I kwartale 2024 roku aż 3 mld 88 mln zł, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji to 668 mln zł
 • W dniu publikacji raportu wiceprezes Pekao poinformował na konferencji, że podmiot zawarł już ponad 5 tys. ugód frankowych. To dużo, biorąc pod uwagę, że portfel kredytów frankowych, którym dysponował bank, liczył zaledwie 18 tys. takich umów
 • Eksperci wskazują, że teraz Pekao S.A. może mieć trudności z podpisywaniem kolejnych dobrowolnych porozumień z klientami. Powodem ma być podjęta w kwietniu 2024 roku uchwała Sądu Najwyższego, jednoznacznie korzystna dla frankowiczów
 • Kredytobiorca, który w 2024 roku pozwie Pekao S.A. o nieważność i zapłatę, a następnie wygra proces, może zyskać znacznie więcej niż ten, który zawrze z bankiem pozasądową ugodę i skonwertuje dobrowolnie swój kredyt na PLN. Podajemy przykłady wyroków.

Raport finansowy Pekao S.A. za I kwartał 2024 roku ujawnia gigantyczne zyski. I skalę sądowego problemu z frankami

Znane są już kwartalne wyniki Grupy Pekao – zostały ujawnione tuż przed majówką, a raport jest obszerny i liczy ponad 100 stron. Jest w nim osobna, kilkustronicowa nota, poświęcona wyłącznie kredytom frankowym, o czym za chwilę. Wpierw sprawdźmy, jak prezentują się najważniejsze wyniki Pekao S.A. za I kwartał 2024 roku i porównajmy je z analogicznym okresem roku ubiegłego:

 • 1,514 mld zł netto – tyle wyniósł skonsolidowany zysk netto Pekao S.A. za I kwartał 2024 roku (w I kwartale 2023 roku zysk netto wyniósł niewiele mniej, bo 1,446 mld zł)
 • 3,762 mld zł – tyle wyniósł dochód z działalności operacyjnej Grupy Pekao, co stanowi wzrost o 6,5 proc. rdr
 • 3,088 mld zł – to wynik z tytułu odsetek za okres od stycznia do końca marca br. (wzrost względem I kwartału 2023 roku o 314 mln zł, czyli o 11,3 proc.)
 • 668 mln zł – to wynik z opłat i prowizji za omawiany okres (wzrost o 6 mln zł względem I kwartału 2023 roku).
Pozycja finansowa Q1 2024 Q1 2023 Zmiana
Skonsolidowany zysk netto 1,514 mld zł 1,446 mld zł 68 mln zł
Dochód z działalności operacyjnej 3,762 mld zł Brak danych 6,5% wzrost rdr
Wynik z tytułu odsetek 3,088 mld zł 2,774 mld zł 314 mln zł (11,3% wzrost)
Wynik z opłat i prowizji 668 mln zł 662 mln zł 6 mln zł wzrost

 

Bez wątpienia warte odnotowania jest to, że Pekao S.A. może pochwalić się znakomitymi wynikami sprzedażowymi, gdy chodzi o kredyty hipoteczne – wzrost wartości udzielonych kredytów w ujęciu rdr jest ponad sześciokrotny.

Pekao S.A. a rezerwy na ryzyka kredytów frankowych 2024: co warto wiedzieć?

Raport kwartalny Pekao S.A. zawiera w sobie obszerne informacje na temat bieżących relacji podmiotu z frankowiczami – zarówno tych utrzymywanych w sądach, jak i poza nimi. W nocie 27 raportu, poświęconej kwestiom frankowym, bank ujawnia wysokość aktualnych rezerw na ryzyka prawne kredytów w CHF. Na 31 marca 2024 roku wartość rezerw w Grupie Pekao na wymienione ryzyka oszacowano na 2 095 mln zł, czyli o 353 mln zł mniej niż na koniec 2023 roku. Spadek wartości rezerw wynika przede wszystkim z kosztów, które podmiot poniósł na skutek zawartych ugód frankowych oraz zapadłych wyroków sądów.

Rezerwa obejmuje zarówno ryzyka związane z już trwającymi procesami sądowymi, jak i tymi umowami, co do których występuje zagrożenie, że zawarte w nich klauzule przeliczeniowe zostaną uznane za niedozwolone.

Pekao S.A. a ugody z frankowiczami: jak wygląda sytuacja w 2024 roku?

Ugody frankowe w Pekao S.A. to szczególnie interesujący temat, ponieważ w październiku 2023 roku bank poinformował, że zmienia warunki programu. Nowa wersja programu nosi nazwę „bezpieczna ugoda 2 proc.” i znacząco różni się od tego, co ma do zaoferowania bardziej zasobna w hipoteki frankowe konkurencja. W skrócie konwersja wg nowych zasad Pekao S.A. polega na przyjęciu, że umowa od początku została zawarta w PLN, przy czym kredyt jest przeliczany tak, jakby został zaciągnięty na stałą stopę w wysokości 2 proc., bez żadnej dodatkowej marży.

Jak poinformował wiceprezes Pekao S.A. Paweł Strączyński na konferencji zorganizowanej kilka dni temu, bank zawarł już ponad 5 tys. ugód frankowych. Zainteresowanie programem ma być duże – podmiot skierował już propozycję ugody do ponad 14 tys. klientów. Przypomnijmy, że łącznie Pekao S.A. dysponował portfelem liczącym sobie nieco ponad 18 tys. umów kredytów w CHF. Jak podkreślił wiceprezes banku, ugody kierowane są także do tych frankowiczów, którzy już pozwali Pekao. W efekcie część kredytobiorców zdecydowała się na wycofanie powództwa i zawarcie dobrowolnego porozumienia.

Pekao S.A. optymistycznie ocenia, że – jeśli tempo zawierania ugód się utrzyma – to pod koniec roku podmiot może rozwiązać swój problem frankowy w ok. 80 procentach.

Dotychczas Pekao S.A. wydał na ugody z frankowiczami ok. 400 mln zł. Z tego ok. 70 mln zł wróciło do banku w konsekwencji wzrostu kursu walutowego. W raporcie kwartalnym bank informuje, że na dzień 31 marca 2024 roku na ofertę ugody odpowiedziało ponad 8 tys. kredytobiorców.

Pekao S.A. a sprawy sądowe. Ile pozwów otrzymał bank i ile spraw przegrał? Najnowsze dane z I kwartału 2024 roku

Na koniec I kwartału 2024 roku przeciwko Grupie Pekao toczyło się w sądach łącznie 6,7 tys. indywidualnych procesów, które dotyczyły kredytów hipotecznych powiązanych z kursem CHF. Łączna wartość przedmiotu sporu w tych postępowaniach to 2,295 mld zł. Na koniec minionego roku przeciwko Grupie toczyło się 5,8 tys. sporów o wartości 1,938 mld zł.

W okresie od początku stycznia do końca marca 2024 roku w sprawach sądowych założonych przez kredytobiorców Grupie Pekao S.A. wydano 476 niekorzystnych dla Grupy wyroków. Z tego 77 wyroków to decyzje prawomocne. Grupa wygrała 8 spraw, w tym zero prawomocnie. W całym 2023 roku Grupa Pekao otrzymała 1 303 niekorzystne wyroki sądowe, z czego 197 to wyroki prawomocne. Wyroków na korzyść banku było 40, z tego 3 prawomocne.

Krótko mówiąc, w I kwartale 2024 roku Pekao S.A. wygrał z frankowiczami jedynie 1,65 proc. spraw sądowych, w tym zero prawomocnie. Z kolei w 2023 roku podmiot wygrał z frankowiczami 2,98 proc. procesów sądowych (i 1,5 proc. prawomocnie). Statystyka więc jest coraz mniej korzystna dla banku.

Okres Liczba procesów Łączna wartość sporów (mln zł) Niekorzystne wyroki dla banku Prawomocne niekorzystne wyroki dla banku Wygrane sprawy przez bank Prawomocnie wygrane sprawy przez bank Procent wygranych spraw przez bank
 2023 rok 5,8 tys. 1,938 mld 1,303 197 40 3 2,98% (1,5% prawomocnie)
I kwartał 2024 roku 6,7 tys. 2,295 mld 476 77 8 0 1,65% (0% prawomocnie)

 

Sytuacja Pekao S.A. w kontekście uchwały frankowej III CZP 25/22

Z raportu Pekao S.A. wynika, że podmiot znacznie lepiej niż konkurencja radzi sobie z zawieraniem ugód ze swoimi klientami. Zawdzięcza to z pewnością umiejętności dostosowania oferty ugodowej do aktualnej sytuacji orzeczniczej w kraju. Zdaniem ekspertów już pierwsza połowa 2024 roku może przynieść zmierzch zainteresowania klientów Pekao S.A. polubownymi konwersjami kredytów. A powodem ma być… uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 roku.

Wątek uchwały pojawia się w raporcie kwartalnym Pekao S.A. na stronie 98. Jak wynika z deklaracji, Grupa nie oczekuje znaczącego wpływu uchwały SN na poziom rezerw dotyczących ryzyka prawnego kredytów w CHF. Podmiot podkreśla, że dotychczas stosowana metodyka uwzględnia już rozliczenia stron w oparciu o teorię dwóch kondykcji, nie zakłada zasądzania na rzecz którejś ze stron sporu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału czy też sądowej waloryzacji, ponadto bank ocenia prawdopodobieństwo uznania umowy za nieważną w przypadku stwierdzenia w niej klauzul abuzywnych na blisko 100 proc.

Naszym zdaniem Pekao S.A. już w ciągu najbliższych kilku miesięcy może się mocno zdziwić, podliczając swoją skuteczność w zawieraniu ugód i… zestawiając ją z nowymi pozwami sądowymi. Frankowicze stracili po uchwale SN ostatni powód do zwlekania z pozwem. Uchwała III CZP 25/22 bardzo zachęca do pozywania Pekao S.A. o nieważność umów frankowych, ponieważ:

 • sądy krajowe dostały od SN jasny sygnał, że umowy, które zawierają klauzule abuzywne, powinny być uznawane za nieważne (gdy wykreślenie nieuczciwego warunku powoduje niemożność ustalenia kursu waluty obcej – a tak przecież jest niemal w każdym przypadku)
 • decyzja Izby Cywilnej odbiera ostatnie argumenty tym nielicznym sędziom, którzy uważali, że umowy frankowe należy utrzymywać w mocy poprzez oparcie ich o średni kurs NBP, względnie, że należy je odfrankowić, czyli oprzeć o polską walutę i stawkę SARON
 • sprawy sądowe o kredyty w CHF powinny teraz przyśpieszyć – raz, że sędziowie dostali jasne wytyczne, jak postępować z abuzywnymi umowami, a dwa, że Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiada szereg zmian mających usprawnić trwające procesy.

Co zyska frankowicz, pozywając Pekao S.A. w 2024 roku?

Kredytobiorca, który wygra z bankiem Pekao S.A. sprawę o nieważność umowy frankowej, zyska w praktyce „darmowy kredyt”. W 2024 roku to jednak bardzo duże uproszczenie, bo stawka w tej grze jest znacznie wyższa niż po prostu niepłacenie odsetek i kosztów dodatkowych za to, że bank pożyczył klientowi pieniądze. Ponadto frankowicz może zyskać następujące korzyści:

 • odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, obecnie 11,25 proc. rocznie – liczone od momentu, w którym podmiot dowiedział się o roszczeniu swojego klienta (czyli w praktyce należne za cały okres procesu)
 • zarobek na różnicach w kursie walut – ktoś, kto płacił swoje raty kapitałowo-odsetkowe bezpośrednio w CHF, a teraz unieważni swoją umowę i doprowadzi do rozliczenia z bankiem wg teorii dwóch kondykcji, uzyska zwrot świadczenia nienależnego w walucie, w której było spełniane. Frank jest obecnie wart kilkadziesiąt procent więcej niż w latach, na które przypadała spłata kredytu – korzyść z tytułu różnic kursowych może wynosić tysiące złotych
 • ściągnięcie hipoteki z kredytowanej nieruchomości – ponieważ umowa jest nieważna, bank nie może rościć sobie prawa do ustanowienia hipoteki na mieszkaniu kredytobiorcy. Po prawomocnym wyroku wpis banku w księdze wieczystej powinien zostać wykreślony. To ważne dla każdego frankowicza, który niedługo planuje sprzedaż swojego mieszkania.

Jak zatem widać, unieważnienie frankowego kredytu z portfela Pekao S.A. jest opcją daleko bardziej korzystną niż podpisanie z bankiem dobrowolnej ugody, poza sądem czy też w sądzie. Ugoda prowadzi bowiem do uznania, że umowa jest ważna, powinna być nadal wykonywana (na zmienionych warunkach), a to oznacza, że bank nadal może się bogacić kosztem swojego klienta.

Jakie wyroki zapadają przeciwko Pekao S.A. w sądach i ile zyskują Frankowicze?

Poniżej prezentujemy wyroki, które już zapadły przeciwko bankowi Pekao S.A. w związku z nieważnymi umowami kredytów denominowanych kursem CHF.

Pozew za spłacony kredyt i wygrana w 9 miesięcy. Frankowicze zyskują 150 tys. zł

Dnia 13 stycznia 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zakończyło się postępowanie w sprawie XVIII C 494/21. Sprawa dotyczyła roszczenia zapłaty i została wytoczona bankowi Pekao S.A. przez kredytobiorców, którzy w całości spłacili swoją frankową umowę. Sąd uznał ich roszczenia za zasadne i zasądził na ich rzecz od banku kwoty 119 644,96 zł i 75 836,50 CHF z odsetkami za opóźnienie liczonymi od 27 kwietnia 2021 roku. Postępowanie trwało 9 miesięcy i w jego toku odbyły się dwie rozprawy. Zysk kredytobiorców z wyroku to 150 tys. zł.

Sprawę przeciwko Pekao S.A. prowadził adwokat Paweł Borowski.

Frankowicze wygrywają prawomocnie z Pekao S.A. w 11 miesięcy – orzeczenie z Krakowa

Dnia 12 czerwca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie odniósł się do apelacji Pekao S.A. od wyroku w sprawie I C 2169/22, wydanego przez Sąd Okręgowy. Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego w całości, tym samym utrzymując w mocy decyzję sądu I instancji o nieważności kwestionowanych umów kredytowych. Sprawa przed Sądem Apelacyjnym toczyła się pod sygnaturą I ACa 540/23.

Frankowicze pozwali Pekao S.A. w związku z dwiema umowami kredytu, które podpisali z poprzednikiem prawnym pozwanego, bankiem BPH S.A. Podpisanie umów miało miejsce w 2004 i 2006 roku. Sąd zasądził od banku na rzecz powodów kwoty 76 816,07 zł i 301 258,02 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Całe postępowanie trwało 11 miesięcy, w tym apelacja zajęła jedynie 8 miesięcy.

Pełnomocnikiem kredytobiorców w tej sprawie był adwokat Paweł Borowski.

Były pracownik banku pozywa Pekao S.A. o nieważność umowy kredytu i wygrywa

Prawomocnym sukcesem kredytobiorcy zakończyła się sprawa I ACa 1226/23, rozpatrzona przez Sąd Apelacyjny w Lublinie. Sąd rozpatrzył apelację pozwanego Pekao S.A. od wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy dnia 25 maja 2023 roku (sygnatura sprawy I C 1657/22). Sąd II instancji w całości oddalił apelację pozwanego i obciążył go kosztami postępowania.

W niniejszej sprawie kredytobiorca walczył o nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 roku, zawartej z poprzednikiem prawnym Pekao S.A. bankiem BPH PBK S.A.). Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwoty 54 703,59 zł i 26 091,53 CHF z odsetkami ustawowymi za zwłokę w zapłacie, liczonymi od 12 października 2022 roku. Wyrok jest prawomocny, a postępowanie trwało 23 miesiące.

Sprawę wyróżnia to, że powód to osoba, która w momencie zawierania spornej (i już prawomocnie nieważnej) umowy kredytowej była pracownikiem BPH PBK, czyli podmiotu, z którym owa umowa była podpisywana. Co więcej, powód pracował w tym banku na kierowniczym stanowisku, a kredyty w walutach obcych znajdowały się w obszarze jego zainteresowań zawodowych. Fakt ten nie był przeszkodą do unieważnienia umowy kredytowej i rozliczenia z bankiem tak, jakby umowa nigdy nie została zawarta.

Sprawę kredytobiorcy-byłego pracownika banku prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz r. pr. Małgorzata Wilczek.

PODSUMOWANIE:

 • W 2024 roku bank Pekao S.A. jest dobrze przygotowany do rozliczeń nieważnych umów frankowych – jego sytuacja finansowa jest znakomita, a rezerwy na ryzyka prawne – wystarczające
 • Ugoda z bankiem Pekao S.A., choć może mieć korzystniejsze warunki niż u konkurencji, nie jest finansowo porównywalna z sądowym unieważnieniem umowy. Pozywając bank Pekao, frankowicz może zyskać znacznie więcej niż zawierając z nim ugodę
 • Sądy jednoznacznie sprzyjają kredytobiorcom i uznają nieważność umów kredytowych denominowanych kursem CHF, które znajdują się w portfelu Pekao S.A. Obecnie bank przegrywa ponad 98 proc. postępowań. A będzie przegrywać jeszcze więcej po uchwale SN.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze