PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Nadal jest LEGALNY sposób aby wstrzymać spłatę kredytu we Frankach Getin Bank. SYNDYK nie może tego zabronić!

Po ogłoszeniu w dniu 20 lipca upadłości Getin Banku i wyznaczeniu syndyka masy upadłościowej (został nim Marcin Kubiczek) posiadacze kredytów frankowych zaczęli zastanawiać się jaka będzie polityka syndyka w stosunku do Frankowiczów. Dziś wiadomo już, że syndyk korzysta z przysługującego mu prawa do składania wniosków o zawieszenie spraw frankowych do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Większość sądów orzeka jednak na korzyść kredytobiorców, tj. zawiesza wyłącznie sprawy dotyczące roszczeń o zapłatę, a powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytowej toczą się dalej. Dla Frankowiczów bardzo ważne jest również podejście sądów do kwestii zabezpieczenia roszczeń w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat. Wielu prawników a także coraz więcej sędziów uważa, że pomimo upadłości banku nie ma przeciwwskazań do pozytywnego rozpatrywania wniosków o zabezpieczenie, a udzielone wcześniej zabezpieczenia nie powinny być umarzane.

  • Po ogłoszeniu upadłości Getin Banku nie ukształtowała się jeszcze jednolita linia orzecznicza w kwestii udzielania Frankowiczom z tego banku zabezpieczeń w postaci wstrzymania spłaty rat.
  • Po czerwcowym wyroku TSUE do sprawy C-287/22 sądy na ogół uznają, że kredytobiorcom przysługuje taka forma zabezpieczenia. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdzie kapitał kredytu został już nadpłacony, a o zwrot nadpłaty z masy upadłościowej będzie trudno.
  • Nie tylko prawnicy reprezentujący interesy Frankowiczów, ale także coraz więcej sędziów staje po stronie kredytobiorców z Getin Banku. Niedawno ważny głos za udzielaniem zabezpieczenia w postaci wstrzymania dalszej spłaty rat zabrała sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
  • Pomimo upadłości sądy udzielają Frankowiczom z Getin Banku zabezpieczeń. Przykładem jest postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 10 sierpnia br.
  • Syndyk Getin Banku w upadłości nie może zabronić Frankowiczom składania wniosków o zabezpieczenie. Przysługuje mu jedynie zażalenie na postanowienie sądu I instancji, które sąd II instancji może uwzględnić lub nie. Wciąż istnieje zatem LEGALNY sposób na pozbycie się rat kredytu frankowego w Getin Banku.

Ważny głos sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie: nie ma przeciwwskazań do udzielania Frankowiczom z Getin Banku zabezpieczeń polegających na wstrzymaniu spłaty rat

Wszczęta prawie rok temu przymusowa restrukturyzacja Getin Banku, a następnie ogłoszona w lipcu br. upadłość banku, mocno skomplikowały sytuację Frankowiczów. Niemal pewne jest, że masy upadłościowej nie wystarczy aby zaspokoić roszczenia wszystkich wierzycieli banku. Do dnia 22 sierpnia, kiedy upłynął pierwszy termin na zgłaszanie wierzytelności do syndyka, takich roszczeń wpłynęło 27 tys., z czego znaczna część pochodzi od kredytobiorców frankowych.

Prawnicy radzili aby każdy Frankowicz uznający, że jego umowa kredytowa jest wadliwa i z dużym prawdopodobieństwem nieważna, zgłosił swoją wierzytelność do syndyka banku wraz z oświadczeniem o potrąceniu wzajemnych roszczeń. Miało to służyć głównie obronie przed roszczeniami syndyka o zwrot pełnej kwoty kapitału kredytu. Szanse na odzyskanie nadpłaconych do banku kwot są minimalne, bo w pierwszej kolejności z masy upadłościowej zaspokajane będą roszczenia podmiotów uprzywilejowanych. Na czele kolejki jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wraz z kilkoma bankami wyłożył na restrukturyzację Getin Banku około 10 mld zł.

Co to oznacza dla Frankowiczów? Każda kolejna rata spłacana do Getin Banku w upadłości niepotrzebnie powiększa kwotę, którą odzyskać będzie bardzo trudno. Kodeks cywilny przewiduje w takich sytuacjach ochronę dla konsumenta w postaci zawieszenia dalszej spłaty rat. O taką formę zabezpieczenia roszczeń Frankowicze z Getin Banku występowali do sądów przez cały czas trwania restrukturyzacji. Sędziowie w różny sposób podchodzili do kwestii zabezpieczenia, ale większość zgadzała się z argumentacją prawników, którzy twierdzili że taka forma zabezpieczenia nie dotyczy bezpośrednio masy upadłościowej, dlatego udzielone dotychczas zabezpieczenia nie powinny być umarzane mimo ogłoszenia upadłości banku.

Po tym jak upadłość Getin Banku stała się faktem niektórzy sędziowie – powołując się na art. 43 ustawy Prawo upadłościowe – zaczęli jednak umarzać udzielone wcześniej zabezpieczenia dotyczące kredytów frankowych. Prawnicy uważają, że przepis ten stosowany jest błędnie, bo dotyczy on zabezpieczeń udzielonych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, a nie zabezpieczeń udzielanych przez sądy w ramach sporów frankowych i nie może mieć zastosowania do banków.

Część sędziów odmawia Frankowiczom zabezpieczeń powołując się na art. 98 ust. 3 Prawa upadłościowego, zgodnie z którym strona może odmówić spełnienia świadczenia dopóki druga strona nie zabezpieczy świadczenia wzajemnego. Przepis ten działa podobnie do zarzutu zatrzymania zgłaszanego często przez banki w toku procesów frankowych. Oznaczałoby to, że wystarczy jeśli Frankowicz oświadczy syndykowi na piśmie, że chce skorzystać z tego prawa i nie musi już dalej spłacać rat. Istnieją jednak liczne wątpliwości co do tego czy umowa kredytowa jest umową wzajemną, do której zastosowanie ma ten przepis. Wątpliwości ma rozstrzygnąć Sąd Najwyższy.

Ważny głos w dyskusji na temat zabezpieczenia roszczeń zabrała niedawno sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Anna Hrycaj, która jednoznacznie stwierdziła, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby Frankowicze z Getin Banku uzyskiwali sądowe zabezpieczenia i mogli legalnie zaprzestać dalszej spłaty rat. Sądy powinny rozpoznawać wnioski o zabezpieczenia – zarówno te, które zostały pozostawione bez rozpoznania z uwagi na proces restrukturyzacji lub ogłoszoną upadłość, jak i wnioski nowe.

Sądy udzielają zabezpieczeń Frankowiczom z Getin Banku

Pierwsze zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości Getin Banku zostały już udzielone Frankowiczom przez sądy. Przykładem jest sprawa z Bydgoszczy, gdzie tamtejszy Sąd Okręgowy w dniu 10 sierpnia wydał korzystne dla kredytobiorców postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu dalszej spłaty rat kredytu. Wniosek w tej sprawie wpłynął do sądu na kilka dni przed ogłoszeniem upadłości banku.

Sąd nie tylko wstrzymał spłatę rat, ale także zakazał syndykowi wypowiadania umowy kredytowej i umieszczania danych na temat kredytu w rejestrach dłużników. Co interesujące, sąd w Bydgoszczy wziął pod uwagę czerwcowy wyrok TSUE do sprawy C-287/22, w którym unijny Trybunał stwierdził, że sądy powinny udzielać Frankowiczom zabezpieczeń, tak aby zapewnić pełną skuteczność przyszłego orzeczenia.

Prawnicy oraz sędziowie zauważają, że zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat powinny być udzielane kredytobiorcom z Getin Banku, bo nie dotyczą one bezpośrednio masy upadłościowej i nie są ustanowione na majątku dłużnika. Stanowią jedynie formę unormowania obowiązków i praw stron do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Syndyk może złożyć zażalenie ale o zabezpieczeniu decyduje wyłącznie sąd

Sporo w mediach mówi się o tym, że syndyk Getin Banku masowo składa wnioski o zawieszenie postępowań z powództwa Frankowiczów do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Większość sądów odmawia jednak syndykowi zawieszenia spraw o ustalenie nieważności umów kredytowych. Jeżeli dochodzi do zawieszenia postępowania, to dotyczy ono wyłącznie roszczenia pieniężnego. Powództwa o zapłatę zostaną odwieszone dopiero po zatwierdzeniu listy wierzytelności, ale normalnym trybem powinny toczyć się w sądach postępowania dotyczące niepieniężnego roszczenia o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego w postaci umowy kredytowej. W przypadku spraw o ustalenie i zapłatę sądy zawieszają niejako połowę postępowania. Oznacza to, że Frankowicze z Getin Banku mogą dalej domagać się unieważnienia umowy przez sąd.

Syndykowi przysługuje także głos w sprawach dotyczących zabezpieczenia roszczeń. Co ważne, syndyk nie może Frankowiczom zabronić składania wniosków do sądu o udzielenie zabezpieczenia. Przysługuje mu jedynie prawo do złożenia zażalenia na postanowienie sądu I instancji dotyczące zabezpieczenia. Postanowienie sądu podlega jednak wykonaniu do czasu jego ewentualnego wzruszenia przez sąd II instancji. Biorąc  pod uwagę przywołane wcześniej stanowisko sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, można mieć duże nadzieje na pozytywne podejście sądów odwoławczych do kwestii zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców frankowych.

Wciąż istnieje więc legalny sposób na wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego zaciągniętego w Getin Banku. Wszystko leży w gestii sądów, które biorą teraz stronę konsumentów. Dzieje się tak zwłaszcza po czerwcowym wyroku TSUE, który dotyczył właśnie zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców z Getin Banku.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze