PLN - Polski złoty
CHF
4,54
niedziela, 25 lutego, 2024

Czy opłaca się pozwać Deutsche Bank za kredyt we frankach?

Umowy kredytów frankowych Deutsche Banku, podobnie jak w przypadku innych banków posiadających portfele kredytów walutowych, zawierają liczne wady prawne, które mogą stanowić podstawę do unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia.

Dochodząc swoich praw w sądzie kredytobiorcy mogą powołać się na prawomocną decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2018 r. nr DOZIK-9/2018, na mocy której niedozwolone postanowienia zawarte w umowach kredytowych Deutsche Banku, zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych.

Decyzja ma charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym, co oznacza że w toku procesu wytoczonego przeciwko bankowi sąd nie musi dokonywać oceny wpisanych do rejestru klauzul, ale może je uznać na tej podstawie za bezskuteczne od dnia zawarcia umowy.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Powyższy wpis w znacznym stopniu przyspieszył dochodzenie przez kredytobiorców praw z tytułu umów kredytów denominowanych Deutsche Banku. Coraz częstsze wyroki unieważniające i odfrankowiające umowy potwierdzają, że warto pozwać Deutsche Bank za kredyt we frankach.

Pozew jedynym sposobem na pozbycie się kredytu w CHF Deutsche Banku

Wniesienie do sądu pozwu przeciwko Deutsche Bank to jedyny sposób na pozbycie się toksycznego zadłużenia we franku szwajcarskim.

Polski oddział niemieckiego banku nigdy nie przyznał się do stosowania w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień, pomimo decyzji Prezesa UOKiK o wpisaniu ich do rejestru klauzul abuzywnych oraz nałożenia na bank kary w wysokości 7 mln złotych. Deutsche Bank nigdy też nie wyszedł z propozycją ugód dla kredytobiorców frankowych, upierając się przy stanowisku, że umowy są uczciwe i zgodne z prawem.

Pozew sądowy jest więc jedyną drogą do zakwestionowania umowy kredytowej.

W treści pozwu przeciwko Deutsche Bank kredytobiorcy w pierwszej kolejności domagają się unieważnienia umowy kredytowej. W ocenie większości sędziów, wykreślenie abuzywnej klauzuli przeliczeniowej w przypadku umów kredytów denominowanych skutkuje jej bezwzględną nieważnością.

Zdarzają się jednak także wyroki odfrankowiające umowy Deutsche Bank. Chociaż przywołane rozstrzygnięcia różnią się w zakresie skutków prawnych, z punktu widzenia kredytobiorcy oba są korzystne.

Korzyści z pozwania Deutsche Banku

Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej jest równoznaczne z uznaniem, że nie było jej od początku. Po uprawomocnieniu się wyroku dochodzi do rozliczenia kredytobiorcy z bankiem.

Sąd Najwyższy w tegorocznych uchwałach III CZP 11/20 z 16.02.2021 r. oraz III CZP 6/21 z 07.05.2021 r. opowiedział się za stosowaniem w rozliczeniach teorii dwóch kondykcji.

Niezależnie od poziomu spłaty pożyczonego kapitału, to bank w pierwszej kolejności musi oddać kredytobiorcy sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat związanych z kredytem.

Kredytobiorca jest zobligowany do zwrotu wyłącznie kwoty pożyczonego kredytu, bez odsetek. Oznacza to, że kredyt jest darmowy, a nieruchomość pozostaje w rękach kredytobiorcy i może on nią swobodnie dysponować.

Innym pożytkiem z unieważnienia umowy kredytowej jest bowiem pozbycie się obciążenia nieruchomości hipoteką.

Chociaż sądy w przypadku większości umów Deutsche Banku orzekają nieważność, zdarzają się także wyroki nakazujące odfrankowienie. Takie orzeczenie również niesie liczne korzyści dla Frankowicza.

Przede wszystkim pozbywa się on ryzyka walutowego, bo kredyt zostaje przekształcony w złotówkowy i przeliczony po kursie z dnia zawarcia. Utrzymane zostaje przy tym korzystniejsze niż w przypadku kredytów w PLN oprocentowanie typowe dla kredytów walutowych, wyliczane na podstawie stawki LIBOR, a nie wyższego WIBOR-u.

Bank jest także zobligowany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy sumy nadpłaty, jakiej dokonał on przez lata na skutek stosowania klauzuli przeliczeniowej.

Korzystne orzecznictwo sądów w sprawach przeciwko Deutsche Bank

Orzecznictwo sądów w sprawach frankowych przeciwko Deutsche Bank kształtuje się zdecydowanie na korzyść Frankowiczów.

Sądy w uzasadnieniach wyroków stwierdzających nieważność umów kredytowych zwracają uwagę przede wszystkim na zawarte w nich niedozwolone postanowienia dotyczące przeliczania kwoty kredytu przy wypłacie po kursie kupna CHF oraz spłaty rat według kursu sprzedaży CHF.

Na mocy tych zapisów bank w sposób dowolny i jednostronny kształtował wysokość zobowiązania, przeliczając je po kursie zamieszczanym w tworzonej przez siebie tabeli.

Sprawdź: Pozew i pierwsze kroki frankowicza w sprawie o kredyt we frankach

Sądy uznają także, że umowy kredytowe Deutsche Banku są sprzeczne z art. 69 ustawy Prawo Bankowe, zgodnie z którym bank jest zobowiązany do oddania kredytobiorcy na ustalony okres ściśle określonej kwoty środków pieniężnych.

W przypadku umów kredytów denominowanych Deutsche Banku kwota kredytu była wyrażona w CHF, jednak nie była ona udostępniana kredytobiorcy.

Ponadto, w momencie zawierania umowy kredytobiorca nie znał kwoty kredytu w złotówkach, bo była ona wyliczana w dniu uruchomienia po kursie kupna CHF. Mogło się zatem zdarzyć, że oddana do dyspozycji kredytobiorcy kwota w PLN nie była wystarczająca do zrealizowania celu kredytowego.

Wyroki Deutsche Bank – przykłady

Jak zostało wspomniane wyżej, sądy w większości spraw przeciwko Deutsche Bank orzekają unieważnienie umowy kredytowej.

Jednym z przykładów jest wyrok z dnia 28.06.2021 r. w sprawie o sygn. akt XXV C 1005/19, prowadzonej przez Kancelarię Garlacz, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy.

W uzasadnieniu wyroku sąd uznał, że zasady ustalone w umowie kredytowej Deutsche Bank były sformułowane niejednoznacznie i nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą/konsumentem, poprzez co doszło do naruszenia dobrych obyczajów i rażącego naruszenia praw konsumenta.

Prawa i obowiązki stron były kształtowane jednostronnie przez bank, który miał wyłączny wpływ na wysokość zobowiązań kredytobiorcy.

Co więcej, bank nie wywiązał się w sposób wystarczający z obowiązku informacyjnego odnośnie do ryzyka kursowego.

Innym przykładem unieważnienia umowy Deutsche Banku jest wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 01.07.2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 530/20 prowadzonej przez Kancelarię adwokacką adwokat Paweł Borowski .

W tym przypadku umowa kredytowa została unieważniona w ekspresowym tempie 6 miesięcy, po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. 

Przykładów zwycięstw Frankowiczów w sprawach przeciwko Deutsche Bank jest znacznie więcej, co świadczy o tym, że warto dochodzić swoich praw w sądzie.

Łukasz Banasiak
Łukasz Banasiak
Redaktor Franknews. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym. Napisz do mnie lukasz@franknews.pl

Related Articles

Najnowsze