PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

Kredyty frankowe Nordea Habitat są nieważne. Ekspresowe Prawomocne wyroki sądów

Nieistniejący już Nordea Bank Polska udzielał przed laty kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. W zdecydowanej większości były to kredyty denominowane, chociaż bank oferował także kredyty indeksowane, które stanowiły jednak marginalną część portfela. W 2014 roku doszło do połączenia banku Nordea z PKO BP z przejęciem całości aktywów frankowych. Od tego momentu następcą prawnym Nordei stał się właśnie bank PKO BP i to przeciwko niemu kierowane są pozwy Frankowiczów w sprawie kredytów pod nazwą Nordea-Habitat. W związku z wysoką wadliwością umów Nordei i zawartymi w nich niedozwolonymi klauzulami, sądy masowo je unieważniają, a bank PKO BP przegrywa 100% spraw. 

  • Umowy kredytowe Nordea-Habitat są masowo unieważniane przez sądy. Według nieoficjalnych statystyk prowadzonych przez stowarzyszenia Frankowiczów w 2021 roku zapadły 133 korzystne dla Frankowiczów wyroki nieprawomocne oraz 17 prawomocnych w sprawie umów frankowych Nordei. Następca prawny, bank PKO BP nie wygrał w minionym roku ani jednej sprawy dotyczącej kredytów przejętego banku Nordea, kredytobiorcy uzyskali zatem 100% korzystnych rozstrzygnięć w I i II instancji.
  • Polskie sądy wielokrotnie stwierdzały abuzywny charakter zapisów zawartych we wzorcach umownych Nordea-Habitat, stosowanych przez bank w latach 2005-2011. Przedmiotowe wady prawne skutkują nieważnością tych umów w całości.
  • Sprawy dotyczące kredytów frankowych banku Nordea kończą się coraz częściej ekspresowymi prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe. Jedną z takich błyskawicznie zakończonych spraw, gdzie wyrok nieprawomocny zapadł po 3 miesiącach, a prawomocne unieważnienie nastąpiło w 16 miesięcy, opisujemy poniżej.

Wadliwe umowy frankowe Nordea-Habitat unieważniane przez sądy

Znajdujące się obecnie w portfelu PKO BP kredyty frankowe dawnego Nordea Bank Polska dotknięte są szeregiem wad prawnych. Sądy od dawna nie mają wątpliwości, że w zakresie mechanizmu przeliczeniowego spełniają one przesłanki abuzywności. Stosowane na przestrzeni lat wzorce umowne Nordea-Habitat zawierają typowe niedozwolone postanowienia z odwołaniem do tabel kursowych banku. W treści umów nie wskazano sposobu ustalania kursów walutowych, ani nie wyznaczono precyzyjnych kryteriów i zasad określania ich wysokości.

Następowało to w wyniku jednostronnej decyzji banku, a klient nie miał żadnego wpływu na kształtowanie kursu, na podstawie którego ustalana była wysokość jego świadczeń. Ewidentnie bank doprowadził w ten sposób do nierównowagi kontraktowej, gdzie strona silniejsza kształtowała treść stosunku drugiej strony.

Kwestionowane przez Frankowiczów postanowienia w umowach banku Nordea nie były też przedmiotem indywidualnych uzgodnień. Z tego względu kredytobiorcy posiadający status konsumenta mogą w sądzie dochodzić nieważności tych umów, gdyż takie zapisy nie wiążą konsumentów.

Coraz więcej wyroków w sprawie umów Nordei. PKO BP przegrywa 100% spraw

Korzystne wyroki w sprawach dotyczących umów kredytowych banku Nordea zapadają coraz częściej w sądach na terenie całej Polski. Bank PKO BP, który przejął portfel kredytów frankowych Nordei, ma ogromny problem. Umowy te są od pewnego czasu masowo unieważniane i PKO BP musi wypłacać kredytobiorcom zasądzone kwoty.

W 2021 roku około 1/3 wszystkich wyroków zapadłych w sprawach z powództwa Frankowiczów przeciwko PKO BP dotyczyła umów Nordei. O skali wadliwości tych umów świadczą statystyki za ubiegły rok:

  • wyroki w I instancji dot. umów Nordei – 133 wygrane Frankowiczów, 0 wygranych banku
  • wyroki prawomocne dot. umów Nordei – 17 wygranych Frankowiczów, 0 wygranych banku

Ekspresowe prawomocne unieważnienia umów Nordea-Habitat

Umowy banku Nordea są regularnie unieważniane przez sądy, a ponadto dochodzi do tego w coraz krótszym czasie. Warunkiem niezbędnym jest jednak powierzenie sprawy dobrej kancelarii frankowej, która wie jak szybko doprowadzić sprawę do korzystnego zakończenia.

Przykładem skutecznego zakwestionowania umowy Nordea-Habitat, gdzie wyrok zapadł w tempie ekspresowym, jest sprawa o sygn. akt I ACa 552/21 prowadzona przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. 

Najpierw postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt I C 1402/20) i zakończyło w wybitnie krótkim czasie korzystnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy, wydanym w dniu 25 stycznia 2021 r. tj. w 3 miesiące od wniesienia pozwu. Sąd I instancji stwierdził, że umowa spełniała przesłanki abuzywności, a luk po niedozwolonych postanowieniach nie dało się uzupełnić, czego konsekwencją było stwierdzenie nieważności przedmiotowej umowy.

Z orzeczeniem tym nie zgodził się pozwany bank PKO BP, który skorzystał z prawa zaskarżenia wyroku do sądu II instancji. W dniu 7 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację banku i utrzymał w mocy wyrok sądu w Piotrkowie Trybunalskim. Warto podkreślić, że całe dwuinstancyjne postępowanie trwało łącznie 16 miesięcy. Prawomocny wyrok unieważniający umowę Nordea-Habitat zapadł zatem w imponująco krótkim czasie. W niespełna 1,5 roku kredytobiorcy pozbyli się toksycznego kredytu, zostali zwolnieni z obowiązku dalszej spłaty rat i uzyskali tytuł do wykreślenia hipoteki banku.

Sąd nie miał wątpliwości, że zakwestionowana umowa dotyczyła kredytu złotowego. Kredytobiorcy wnioskowali o określoną kwotę w PLN, w walucie krajowej ustalono także wysokość wkładu własnego, kwotę kredytu do wypłaty, prowizje, całkowity koszt kredytu oraz wartość hipoteki.

Ponadto zapisy umowy wskazywały, że kredyt denominowany udzielony jest w złotówkach, w kwocie odpowiadającej równowartości sumy w CHF. Sąd nie przychylił się także do zawartej w apelacji argumentacji banku, że kredytobiorcy od początku mieli możliwość spłaty zadłużenia bezpośrednio w CHF.

Zobacz: Czy każdy kredyt we frankach PKO BP można unieważnić w sądzie?

Wymagana do tego była zgoda banku oraz zawarcie aneksu do umowy. Natomiast w części ogólnej umowy figurowało sformułowanie wprost, że spłata kredytu następuje w złotych w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej.

Przede wszystkim jednak Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, że zakwestionowane postanowienia w umowie banku Nordea, odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego, spełniają dyspozycję art. 385 (1) k.c. aby uznać je za klauzule abuzywne. Zapisy te nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcami, sformułowano je w sposób niejasny i nieprecyzyjny, z naruszeniem równowagi stron. Bank nie sprecyzował w jaki sposób ustalane są kursy z tabeli bankowej stosowane do przeliczania kredytu, a ponadto nie dopełnił w tym zakresie obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorców.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze