PLN - Polski złoty
CHF
4,35
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Unieważnienie kredytu we frankach uzyskasz w sądzie we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie w mniej niż 2 lata

Od jesieni ubiegłego roku sądy w całym kraju przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych. Jednym z powodów jest zakończenie wyczekiwania na tzw. „dużą uchwałę” SN. Sądy nie mają już pretekstu, aby zwlekać z wydawaniem wyroków i zawieszać postępowania. Jednak na szybkie tempo procedowania spraw w ogromnym stopniu wpływa także wysoki profesjonalizm i doświadczenie kancelarii frankowych reprezentujących w sądach kredytobiorców. W ostatnich miesiącach niejednokrotnie dochodziło do wyroków (także prawomocnych) unieważniających umowy kredytowe w okresie poniżej 2 lat. Są to jednak wciąż wyjątkowe sytuacje, możliwe tylko pod warunkiem posiadania wsparcia ze strony dobrego prawnika – specjalisty od unieważniania kredytów w CHF. 

  • Unieważnienie kredytu w CHF w ekspresowym tempie jest możliwe w sądach we Wrocławiu, w Katowicach i w Warszawie, jeżeli postarasz się o pomoc prawnika z dobrej kancelarii frankowej.
  • Profesjonalny i doświadczony pełnomocnik wie jak skonstruować pozew i jakich argumentów użyć, aby przekonać do nich sąd i nie pozostawić bankowi pola do polemiki. Dobrze przygotowane pozwy i pisma procesowe pozwalają sędziemu na szybkie wydanie korzystnego wyroku.
  • Poniżej omawiamy trzy sprawy, które w maju i w czerwcu br. zakończyły się wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe w Warszawie, w Katowicach i we Wrocławiu w okresie poniżej 2 lat.

Wyrok unieważniający umowę w 2 lata możliwy, ale konieczny jest dobry prawnik i szczęście

Sprawy sądowe prowadzone na gruncie kredytów waloryzowanych kursem CHF należą do bardziej skomplikowanych. Wymagają od prawnika nie tylko długoletniej praktyki prawniczej, ale także posiadania wiedzy z zakresu finansów i bankowości. Dlatego nie każdy prawnik potrafi doprowadzić do wyroku unieważniającego umowę kredytową (zwłaszcza prawomocnego) w 2 lata od wniesienia pozwu.

Takie sytuacje wciąż należą do rzadkości, ale zdarzają się w sprawach prowadzonych przez najlepsze w kraju kancelarie frankowe.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania ekspresowego korzystnego wyroku jest dobrze skonstruowany pozew, trafnie dobrane argumenty, prawidłowo wyliczona kwota roszczeń oraz wiedza jak zapobiegać taktyce banków wymierzonej w przedłużanie spraw.

Doświadczony prawnik na bieżąco reaguje na różne sztuczki pełnomocników banków, np. powoływanie licznych świadków oraz wnioskowanie o dowód z opinii biegłego, które nic nie wnoszą do sprawy, a jedynie wpływają na jej wydłużenie.

Sędziowie na ogół przychylają się do wniosków o pominięcie nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy dowodów. Kluczowe znaczenie dla szybkiego wydania wyroku ma dobry pozew, przedstawiający w sposób zwięzły argumentację przemawiającą za nieważnością umowy, który ułatwia sędziemu wydanie szybkiego orzeczenia.

Szybkie unieważnienia kredytów w CHF w sądach we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie

W ostatnich miesiącach wyroki w sprawach frankowych wydawane są w dobrym tempie, jednak prawomocny wyrok w 2 lata od wniesienia pozwu to wciąż wyjątkowy przypadek. Poniżej omówienia trzech spraw zakończonych w maju oraz w czerwcu br. nieprawomocnymi i prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy frankowe, wydanymi przez sądy we Wrocławiu, w Katowicach i w Warszawie.

W każdej z wymienionych spaw kredytobiorcy mogli cieszyć się z ekspresowego korzystnego rozstrzygnięcia i dużych zysków z wyroku. Sprawy prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski z siedzibą we Wrocławiu.

Unieważnienie kredytu d. banku Nordea (obecnie PKO BP) w 2 lata we Wrocławiu

W dniu 17 maja 2022 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok do sprawy o sygn. akt XII C 301/20, ustalając nieważność kredytu denominowanego w CHF byłego Nordea BP, którego następcą prawnym jest bank PKO BP. Postępowanie wytoczone przeciwko bankowi PKO BP przez klientów Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski trwało 2 lata. Zysk kredytobiorców z wyroku unieważniającego umowę wyniósł aż 513 tys. zł.

W toku postępowania wrocławski sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczności wywiązania się banku z obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka walutowego. Pominął natomiast dowód z przesłuchania świadka (pracownika banku) oraz dowód z opinii biegłego.

W ustnych motywach wyroku Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego stanowią klauzule abuzywne.

Zobacz: Kiedy można pozwać bank za kredyt we frankach?

Bank jednostronnie ustalał wysokość zobowiązania kredytobiorców na podstawie kursów z własnej tabeli, bez odwołania do obiektywnych mierników. Umowa została uznana za nieważną na podstawie art. 353 (1) k.c., co oznacza, że doszło do przekroczenia zasady swobody umów. Ponadto umowa naruszała równorzędność stron, gdyż bank wykorzystywał swoją dominującą pozycję względem kredytobiorców, którzy nie mieli żadnego udziału w ustalaniu kursu franka.

Prawomocne unieważnienie kredytu d. Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank) w 2 lata w Katowicach

Kolejny sukces odnieśli Frankowicze reprezentowani przez Kancelarię Adwokacka Paweł Borowski w Katowicach, doprowadzając przed tamtejszymi sądami do ekspresowego prawomocnego unieważnienia umowy frankowej dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG) w 2 lata w postępowaniu dwuinstancyjnym.

W pierwszej instancji sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt II C 95/20 i zakończyła wyrokiem ustalającym nieważność umowy kredytowej, wydanym w dniu 13 stycznia 2021 r. Pozwany Raiffeisen Bank odwołał się od niekorzystnego dla siebie wyroku do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 610/21. Postępowanie w II instancji trwało zaledwie 11 miesięcy i zakończyło się wyrokiem oddalającym apelację banku, wydanym w dniu 30 maja 2022 r. Tym samym umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna. Zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł w tym przypadku 232 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w pełni podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że bank jedynie formalnie dopełnił obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców, przedkładając im do podpisu oświadczenie o świadomości istnienia ryzyka kursowego mającego wpływ na saldo zadłużenia oraz wysokość rat kredytowych.

Ciekawe: Spłacony kredyt we frankach i pozew? Możesz odzyskać duże pieniądze zobacz jak i ile?

Sąd uznał tę okoliczność za kluczową dla oceny ważności umowy kredytowej. Sąd Apelacyjny nie zgodził się z argumentacją przedstawioną przez bank w apelacji, że stosował on do przeliczeń kurs o charakterze rynkowym. Za chybione uznał także twierdzenie banku, że ryzyko walutowe zostało zaakceptowane świadomie i dobrowolnie przez kredytobiorców, a ponadto równomiernie obciążało obie strony.

Prawomocne unieważnienie umowy d. Polbanku/Raiffeisen Bank w 16 miesięcy w Warszawie

Jeszcze bardziej spektakularny wynik osiągnęła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski doprowadzając do prawomocnego unieważnienia umowy Polbanku (Raiffeisen Bank) w postępowaniu dwuinstancyjnym w sądach w Warszawie w zaledwie 16 miesięcy. W dodatku wyrok prawomocny zapadł bez przeprowadzania rozprawy apelacyjnej na posiedzeniu niejawnym.

Najpierw sprawa (sygn. akt XXVIII C 1823/21) toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który wyrokiem z dnia 30 lipca 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego Polbanku. Pozwany Raiffeisen Bank zaskarżył ten wyrok do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w dniu 23 czerwca 2022 r. oddalił apelację banku, wydając wyrok do sprawy o sygn. akt V ACa 844/21. Umowa stała się prawomocnie nieważna, a kredytobiorcy osiągnęli zysk z wyroku w wysokości 352 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni zgodził się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, że umowa kredytowa d. Polbanku zawierała abuzywne klauzule dotyczące mechanizmu indeksacyjnego, które stanowiły główne świadczenia umowne. Utrzymanie umowy w mocy po ich wyeliminowaniu – w ocenie sądu – nie było możliwe, dlatego należało ją w całości unieważnić.

Ważne: Czy frank szwajcarski będzie nadal drożał? Prognoza kursu CHF na II połowę 2022 roku

Za nieważnością umowy przemawiał także fakt, że kredytobiorcy nie zostali dostatecznie poinformowani przez bank na temat nieograniczonego ryzyka kursowego. Tym samym bank nie dostarczył im wiedzy niezbędnej do podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej zaciągnięcia długoletniego kredytu waloryzowanego kursem obcej waluty.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze