PLN - Polski złoty
CHF
4,35
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Unieważnienie kredytu we frankach we Wrocławiu i Warszawie MOŻLIWE jeszcze szybciej

Sądy we Wrocławiu i w Warszawie coraz sprawniej wydają wyroki w sprawach prowadzonych na tle sporów dotyczących kredytów frankowych. Na prawomocny korzystny wyrok nie trzeba tam czekać latami. Unieważnienie kredytu we frankach jest teraz możliwe wyjątkowo szybko. Na dobre tempo wydawania przez sądy wyroków wpływ ma kilka czynników, m.in. coraz większe doświadczenie sędziów oraz prawników z dobrych kancelarii frankowych.

  • Sądy we Wrocławiu i w Warszawie wydają ekspresowe wyroki w sprawach frankowych. W około 97 proc. przypadków orzeczenia są korzystne dla kredytobiorców – zdecydowanie przeważają wyroki unieważniające umowy kredytowe.
  • Na coraz szybsze tempo wydawania wyroków duży wpływ ma doświadczenie kancelarii frankowych. Ekspresowe wyroki zapadają głównie w sprawach prowadzonych przez dobrych prawników, którzy przez lata pracowali nad argumentacją nie pozostawiając dziś bankom pola do polemiki.
  • Po stronie kredytobiorców frankowych stoi szereg instytucji państwowych, m.in. UOKiK, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich. Niebagatelne znaczenie dla skrócenia czasu trwania postępowań sądowych mają decyzje Prezesa UOKiK o wpisaniu postanowień z umów frankowych poszczególnych banków do rejestru klauzul abuzywnych.
  • W artykule prezentujemy dwie sprawy zakończone w czerwcu ekspresowymi prawomocnymi wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe, które zapadły w sądach we Wrocławiu i w Warszawie.

Co decyduje o coraz szybszych wyrokach w sprawach frankowych?

Przeciętny czas trwania postępowania frankowego mocno się skrócił w porównaniu do okresu, kiedy sprawy te dopiero raczkowały w sądach. Obecnie coraz częściej zdarza się, że prawomocne wyroki zapadają w postępowaniu dwuinstancyjnym w czasie od 1,5 roku do 2 lat. Na przestrzeni lat wiele zmieniło się w podejściu sądów do Frankowiczów  – głównie za sprawą prokonsumenckich wyroków TSUE. Niebagatelny wpływ na szybkie tempo wydawania wyroków ma również coraz większy profesjonalizm kancelarii frankowych. Ekspresowe wyroki zapadają głównie w sprawach prowadzonych przez dobre kancelarie frankowe.

Szybki wyrok unieważniający umowę frankową jest możliwy we Wrocławiu i w Warszawie gdyż:

  1. Kancelarie frankowe zdążyły wypracować trafną i skuteczną argumentację. Najbardziej doświadczone kancelarie frankowe zaczynały prowadzić sprawy dotyczące kredytów w CHF wiele lat temu. Dzięki ścisłej specjalizacji mogły skupić się na wypracowywaniu trafnej i skutecznej argumentacji, która przekonuje sędziów. Zaprezentowane w treści pozwów oraz pism procesowych zwięzłe i celne argumenty przemawiające za nieważnością umowy pozwalają sędziom wydawać szybkie wyroki.
  2. Bankom brakuje argumentów. Banki od lat wykorzystują w postępowaniach sądowych te same argumenty, uparcie twierdząc – wbrew orzecznictwu TSUE oraz licznym wyrokom sądów powszechnych – że umowy frankowe są ważne i nie zawierają wad prawnych. Argumentacja ta już nie przemawia do sędziów, a bankom brakuje nowych argumentów.
  3. Instytucje państwowe stoją po stronie Frankowiczów. Szereg instytucji popiera kredytobiorców frankowych w sporach z bankami. Do instytucji tych zalicza się m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który od wielu lat wydaje decyzje, na mocy których klauzule waloryzacyjne z umów frankowych poszczególnych banków umieszczane są w rejestrze klauzul abuzywnych. Decyzje te mają charakter prejudykatu w postępowaniach sądowych i wpływają na skrócenie czasu trwania spraw, gdyż umowa kredytowa nie musi być ponownie badana pod kątem abuzywności. W ostatnim okresie UOKiK stwierdził w swojej decyzji, że nieuczciwych praktyk wobec kredytobiorców frankowych dopuszczał się bank Raiffeisen. Natomiast klauzule indeksacyjne mBanku oraz Banku Millennium znalazły się w rejestrze UOKiK już wiele lat temu.
  4. Sędziowie znają sprawy coraz lepiej i wiedzą na czym polegały „kredyty we frankach”. Zwłaszcza sędziowie z sądów, w których od lat toczą się spory na gruncie kredytów w CHF, m.in. z Warszawy i z Wrocławia, poznali doskonale specyfikę umów frankowych. Wyrobili też sobie opinię co do ich wadliwości, dlatego dzisiaj nie mają problemu z orzekaniem w tych sprawach. Większość sędziów podziela pogląd, że umowy kredytów waloryzowanych kursem CHF są dotknięte abuzywnością i nie da się ich utrzymać w mocy.

Szybkie wyroki prawomocne w sądach we Wrocławiu i w Warszawie

Sądy we Wrocławiu i w Warszawie są bardzo doświadczone w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów frankowych. Pomimo dużej liczby wpływających do tych sądów pozwów frankowych, działają one sprawnie i wydają wyroki w szybkim tempie. Poniżej prezentujemy dwie sprawy, które zakończyły się w czerwcu tego roku ekspresowymi prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych mBanku i Banku Millennium w sądach we Wrocławiu i w Warszawie.

Ekspresowe prawomocne unieważnienie kredytu mBanku we Wrocławiu w 22 miesiące

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2022 roku wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 1380/21, która dotyczyła kredytu frankowego mBanku. Wyrok ten zapadł po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy i dokładnie w rok po ogłoszeniu wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy, który rozpoznając sprawę w I Instancji (sygn. akt I C 320/20) w dniu 8 czerwca 2021 roku ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku. Postępowanie w dwóch instancjach trwało łącznie 22 miesiące i zakończyło się prawomocnym unieważnieniem umowy. Kredytobiorczynię reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Sąd we Wrocławiu potwierdził, że orzecznictwo w sprawach frankowych jest już ugruntowane. Zgodnie z dominującą tezą, bez znaczenia dla kwestii ważności umowy jest to w jaki sposób była ona wykonywana, gdyż oceny dokonuje się na dzień zawarcia umowy. Bez wpływu na abuzywność postanowień pozostają okoliczności jak ustalane były kursy przeliczeniowe, gdyż istotne jest jak mogły być one kształtowane na podstawie umowy.

Prawomocne unieważnienie umowy Banku Millennium w Warszawie w nieco ponad 2 lata

Szybki prawomocny wyrok zapadł też w sprawie o sygn. akt V ACa 804/21, która dotyczyła kredytu indeksowanego we franku Banku Millennium i toczyła się przed sądami w Warszawie. Najpierw sprawę z powództwa kredytobiorców frankowych rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 3387/21), który wyrokiem z dnia 1 lipca 2021 r. ustalił nieważność zakwestionowanej umowy kredytowej.

Od wyroku tego odwołał się bank, jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 9 czerwca 2022 r. oddalił apelację. Prawomocny wyrok unieważniający umowę Banku Millennium zapadł po zaledwie 25 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Ciekawe: Kiedy można pozwać bank za kredyt we frankach?

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że umowa kredytowa Banku Millennium jest nieważna w związku z jej trwałą bezskutecznością wynikającą z abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych. Na bezskuteczność postanowień umowy dotyczących mechanizmu indeksacyjnego, z którym powiązane było ryzyko walutowe, wpływ miało niedopełnienie przez bank obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorców. Sąd ponadto stwierdził, że przysługujące kredytobiorcom uprawnienie do spłaty rat bezpośrednio w CHF lub do przewalutowania kredytu pozostaje bez wpływu na kwestie abuzywności umowy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze