PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

BNP PARIBAS I FORTIS BANK – sądy i urzędy potwierdzają wadliwość umów o kredyty we frankach tych banków i zwracają pieniądze

Frankowicze coraz częściej decydują się na kwestionowanie w sądach wadliwych umów banku BNP Paribas. W skład frankowego portfela tego banku wchodzą umowy kredytu budowlanego przejęte w wyniku fuzji z bankiem BGŻ oraz umowy kredytów denominowanych kursem CHF dawnego Fortis Banku. Zwłaszcza te drugie umowy były do pewnego momentu postrzegane przez wielu prawników jako trudne lub wręcz niemożliwe do zakwestionowania. Przewidywały one możliwość wypłaty i spłaty kredytu w CHF i zawierały odesłania do rachunków walutowych. Z tego powodu pełnomocnikom banku BNP Paribas przez długi czas udawało się przekonywać sądy o rzekomo walutowym charakterze tych umów. Od kilku lat trend orzeczniczy w sprawach umów frankowych BNP Paribas/Fortis Bank jest stabilny i wyraźnie korzystny dla kredytobiorców. Wadliwość umów tego banku potwierdzają nie tylko sądy w coraz liczniejszych wyrokach, ale także UOKiK, który uznał postanowienia z wzorców umownych banku BNP Paribas odnoszące się do mechanizmów przeliczeniowych za klauzule abuzywne.

  • Umowy frankowe banku BNP Paribas, w tym wchodzące w skład jego zasobów umowy kredytów denominowanych kursem CHF dawnego Fortis Banku, nie stanowią już problemu dla dobrych kancelarii frankowych, które wypracowały skuteczną argumentację przemawiającą za nieważnością tych umów.
  • Na temat wadliwości umów banku BNP Paribas wypowiedział się także UOKiK, który na mocy decyzji nr DOZIK-14/2020 z września 2020 roku uznał za niedozwolone postanowienia zawarte w tych umowach, odnoszące się do sposobu wyliczania kursów w tabelach banku i wpisał je do rejestru klauzul abuzywnych.
  • Na abuzywność zapisów umów banku BNP Paribas mogą powoływać się kredytobiorcy-konsumenci, dla których takie postanowienia są niewiążące z mocą wsteczną od daty zawarcia umowy, co przekłada się na liczne wyroki sądów unieważniające te umowy w całości.
  • W sprawach dobrze prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe sądy unieważniają umowy dawnego Fortis Banku nie tylko z powodu występujących w nich klauzul abuzywnych, ale także z uwagi na brak w umowach jednoznaczne wskazanej kwoty kredytu. Stanowi to przesłankę do orzeczenia przez sąd bezwzględnej nieważności umowy, czego mogą domagać się nie tylko konsumenci.
  • Dobre kancelarie frankowe wygrywają nawet bardziej skomplikowane sprawy przeciwko bankowi BNP Paribas/Fortis Bank, np. takie gdzie bank kwestionuje status konsumenta przysługujący kredytobiorcy. Wyroki zapadają coraz częściej w tempie ekspresowym i bank jest zmuszony wypłacać Frankowiczom setki tysięcy złotych oraz kwoty zasądzone w walucie.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Na czym polega specyficzny charakter umów frankowych BNP Paribas/Fortis Bank?

Umowy kredytów denominowanych dawnego Fortis Banku przez dłuższy czas stanowiły spory problem dla prawników reprezentujących interesy Frankowiczów. Nie każda kancelaria frankowa podejmowała się prowadzenia spraw sądowych dotyczących wzorców umownych Fortis Banku.

Umowy te były o tyle nietypowe, że przewidywały możliwość wypłaty i spłaty kredytu bezpośrednio w CHF, a ponadto zawierały odesłania do rachunków walutowych służących rzekomo do obsługi kredytu. Pełnomocnicy banku próbowali przekonywać sądy, że są to umowy walutowe i do pewnego czasu sądy przyjmowały taką argumentację. Dopiero po dogłębnej analizie tych umów dobre kancelarie frankowe wypracowały skuteczną kontrargumentację.

Obecnie umowy Fortis Banku są masowo unieważniane, zarówno z powodu zamieszczonych w nich klauzul abuzywnych zawierających odwołania do tabel kursowych banku, jak i braku istotnych przedmiotowo elementów umowy (tzw. essentialia negotii) w postaci kwoty kredytu w PLN, co stanowi naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe i jest przesłanką do stwierdzenia bezwzględnej nieważności umowy, na którą powoływać się mogą nie tylko konsumenci. 

Umowy Fortis Banku nie zawierają jednoznacznie określonej kwoty kredytu w złotówkach, która jest znana kredytobiorcom dopiero w momencie uruchomienia kredytu, po przeliczeniu kwoty w CHF na PLN według nieznanego wcześniej kursu kupna. W niektórych umowach figurują zapisy, że ostateczna kwota kredytu będzie określona w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

Sądy w wyrokach dotyczących umów Fortis Banku często stwierdzają, że powodem ich nieważności jest niezgodność pomiędzy kwotą wnioskowaną kredytu, kwotą figurującą w umowie oraz rzeczywistą kwotą wypłaconego kredytu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał postanowienia z umów BNP Paribas za abuzywne

Jak wspomnieliśmy wyżej, umowy frankowe banku BNP Paribas zawierają istotne wady prawne, na które mogą powoływać się nawet osoby bez statusu konsumenta. Tymczasem konsumenci mają jeszcze szerszy wachlarz możliwości skutecznego zakwestionowania umów frankowych tego banku.

Nie tylko polskie sądy, ale też urzędy uznają umowy kredytów waloryzowanych kursem CHF banku BNP Paribas za wadliwe. We wrześniu 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję nr DOZIK-14/2020, na mocy której postanowienia stosowane we wzorcach umownych banku BNP Paribas zostały uznane za niedozwolone, na skutek czego nie wiążą one kredytobiorców-konsumentów od początku obowiązywania umowy.

Dotyczy to zapisów, w których bank rzekomo precyzował sposób ustalania kursów w tabeli bankowej, na podstawie których przeliczane były raty kredytów i wartość zadłużenia. Trudno uznać te postanowienia za przejrzyste, jednoznaczne i zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta z uwagi na specjalistyczny język i skomplikowany mechanizm wyliczania kursów oraz spreadów walutowych. Dlatego Prezes UOKiK uznał te zapisy za niedozwolone postanowienia i wpisał je do rejestru klauzul abuzywnych.

Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK stanowi tzw. prejudykat w indywidualnych postępowaniach sądowych, co oznacza że w toku procesów wytaczanych przez Frankowiczów przeciwko bankowi BNP Paribas sąd jest związany faktem wpisania postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych i musi uznać je za bezskuteczne wobec konsumenta. To z kolei prowadzi zazwyczaj do ustalenia przez sąd w wyroku, że cała umowa jest nieważna.

Frankowicze wygrywają z bankiem BNP Paribas/Fortis Bank i odzyskują duże pieniądze

Dobre kancelarie frankowe już od lat wygrywają w sądach sprawy z bankiem BNP Paribas, zarówno w zakresie umów frankowych dawnego banku BGŻ, jak i umów Fortis Banku. Co więcej, prawomocnie wygrywają nawet w sprawach bardziej skomplikowanych, gdzie strona przeciwna kwestionuje przysługujący kredytobiorcom status konsumenta.

Bank BNP Paribas nie jest już trudnym przeciwnikiem, a jego umowy upadają w sądach coraz częściej. Oczywiście konieczne do tego jest wsparcie kancelarii, która ma doświadczenie w sporach z tym bankiem i wypracowała skuteczną argumentację w zakresie nieważności tych umów.

Poniżej omawiamy dwie przykładowe sprawy zakończone wygraną Frankowiczów z BNP Paribas w sprawach dotyczących umów dawnego Fortis Banku. Obie sprawy prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocna wygrana w sprawie kredytu d. Fortis Banku. Umowę kredytową unieważnił były dyrektor oddziału pozwanego banku

W dniu 18 listopada 2021 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał prawomocny wyrok w bezprecedensowej sprawie o sygn. I ACa 123/21, która dotyczyła kredytu frankowego zaciągniętego przez byłego dyrektora poprzednika prawnego pozwanego banku. Sąd uznał, że umowa dawnego Fortis Banku (obecnie BNP Paribas) jest nieważna i oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 października 2020 r. do sprawy o sygn. I C 10/19.

Bank BNP Paribas próbował pozbawić kredytobiorcę statusu konsumenta powołując się na jego rzekomo ponadprzeciętną wiedzę z zakresu bankowości. Prowadząca sprawę Frankowicza Kancelaria Sosnowski przedstawiła szeroką argumentację przemawiającą za tym, że kredytobiorcę należy traktować jak zwykłego konsumenta, bo nie uczestniczył on w tworzeniu wzorca umowy (gotowe umowy przychodziły do oddziału banku z centrali).

Sąd I instancji wnikliwie badał okoliczności zaciągnięcia kredytu przez byłego dyrektora oddziału pozwanego banku i uznał, że przysługuje mu status konsumenta. Następnie w sentencji wyroku orzekł nieważność umowy d. Fortis Banku i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Pozwany bank BNP Paribas nie zgodził się z takim stanowiskiem SO w Lublinie i wniósł apelację od niekorzystnego dla niego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Ten zaś w zaledwie 9 miesięcy od wpłynięcia apelacji utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. Co szczególnie interesujące, sąd II instancji uznał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi potrzeba oceny postanowień umowy pod kątem abuzywności ze względu na wystąpienie bezwzględnej przyczyny nieważności umowy, a mianowicie brak wszystkich elementów wymaganych w art. 69 ustawy Prawo bankowe. Chodzi o kwotę kredytu w PLN, tj. w walucie, w której kredyt został udzielony i był spłacany. Była ona znana dopiero w dniu wypłaty kredytu po przeliczeniu kwoty w CHF według wcześniej nieznanego stronom kursu kupna CHF.

Unieważnienie umowy BNP Paribas/Fortis Bank w 1 rok w Warszawie. Na rzecz kredytobiorców zasądzone kwoty 346.277,60 zł i 57.712,73 CHF

W dniu 20 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny wydał po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 19464/21 dotyczącej umowy frankowej dawnego Fortis Banku. Sąd uznał przedmiotową umowę za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 346.277,60 zł i 57.712,73 CHF oraz zwrot kosztów postępowania w całości.

Umowa kredytowa dawnego Fortis Banku została uznana za nieważną, bo kwota udzielonego kredytu zapisana w umowie (wyrażona w CHF) nie zgadzała się z kwotą wypłaconą (kwota w PLN), tym samym nie można było uznać, że strony uzgodniły wysokość kredytu. Sąd ocenił ponadto, że bank naruszył zasadę dobrych obyczajów i wprowadził kredytobiorców w błąd zarówno co do faktycznych kosztów umowy, jak i konsekwencji finansowych zaciągnięcia kredytu powiązanego z kursem waluty obcej.

Sprawa o unieważnienie umowy d. Fortis Banku trwała nieco ponad rok, bo pozew został skierowany do sądu w grudniu 2021 roku, a już w styczniu 2023 roku sąd uznał umowę za nieważną i na rzecz kredytobiorców zasądził zwrot od banku olbrzymich kwot zarówno w PLN, jak i w CHF. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze