PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

Frankowicze we Wrocławiu MASOWO pozywają banki za kredyty we frankach i wygrywają w 2024

Frankowicze z Wrocławia skutecznie pozywają banki w związku z wadliwymi umowami kredytów powiązanych z kursem CHF – zarówno indeksowanymi, denominowanymi, jak i nominowanymi w szwajcarskiej walucie. W 2024 roku sprawy w sądach wrocławskich toczą się bardzo sprawnie, kredytobiorcy wygrywają szybko i osiągają jeszcze wyższe korzyści m.in. z tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie. Wiele zmieniło się za sprawą serii prokonsumenckich wyroków TSUE z ubiegłego roku, które są respektowane w pełni przez sądy we Wrocławiu. Oczywiście wszystko przebiega gładko tylko w sprawach powierzonych do prowadzenia doświadczonym kancelariom frankowym, które posiadają dopracowaną do perfekcji argumentację i know-how jak wygrywać z poszczególnymi bankami. Takie kancelarie doskonale radzą sobie nawet w bardziej skomplikowanych sprawach oraz w sprawach dotyczących trudniejszych do podważenia wzorców umownych.

 • Umowy kredytów frankowych zawarte przed laty z bankami przez Frankowiczów z Wrocławia zawierają istotne wady prawne, które przesądzają o ich nieważności.
 • Sądy we Wrocławiu orzekają zgodnie z prokonsumencką linią orzeczniczą TSUE oraz sądów krajowych, co oznacza że około 97% spraw kończy się dla Frankowiczów korzystnie. Natomiast odsetek prawomocnych wygranych kredytobiorców jest nawet wyższy i sięga 99%.
 • Ryzyko przegrania sprawy frankowej we Wrocławiu jest minimalne, pod warunkiem że prowadzi je doświadczona kancelaria prawna. Takie kancelarie wygrywają z wszystkimi bankami nawet bardziej skomplikowane sprawy, w tym dotyczące niestandardowych wzorców umownych.

Coraz więcej pozwów we Wrocławiu za kredyty frankowe

Wrocław zalicza się do największych aglomeracji w kraju, zatem nie jest dziwne, że przed laty w mieście tym banki udzieliły tysięcy kredytów mieszkaniowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego. We Wrocławiu centrale miały duże banki zaangażowane w sprzedaż kredytów frankowych (PTF Bank, Santander Consumer Bank, BZ WBK, Santander Bank Polska), ale równolegle działały tam również oddziały innych banków udzielających wadliwych kredytów w CHF.

Zdecydowana większość umów kredytów frankowych zawartych we Wrocławiu zawiera klauzule abuzywne, które stanowią podstawę do uznania ich za nieważne od początku. Chodzi o umowy takich banków jak:

 • PKO BP
 • mBank
 • Bank Millennium
 • Getin Noble Bank
 • Raiffeisen Bank
 • Santander Consumer Bank
 • Santander Bank Polska
 • BNP Paribas
 • dawny PTF Bank S.A.
 • dawny Kredyt Bank
 • dawny GE Money Bank (obecnie BPH)
 • PEKAO
 • BOŚ
 • Deutsche Bank
 • Bank Handlowy

Frankowicze z Wrocławia kierują do sądów coraz więcej pozwów. Rok 2024 będzie z całą pewnością rekordowy pod względem liczby nowych spraw, które napłyną do sądów we Wrocławiu. Po nowelizacji przepisów Kpc z kwietnia ubiegłego roku Frankowicze mogą składać pozwy wyłącznie do sądów najbliższych swojemu miejscu zamieszkania, co powoduje że strumień spraw, które wcześniej trafiłyby do wydziału frankowego sądu w Warszawie, został częściowo przekierowany do Wrocławia.

Sądy we Wrocławiu wydają wyroki zgodne z korzystnym dla Frankowiczów orzecznictwem TSUE

Na szczęście kredytobiorcy z Wrocławia nie muszą obawiać się wrocławskich sądów, które od kilku lat orzekają zgodnie z orzecznictwem TSUE oraz z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów krajowych. Około 97% spraw ogółem oraz 99% spraw w II instancji kończy się we Wrocławiu wygraną Frankowiczów. Wśród korzystnych rozstrzygnięć 96% to unieważnienia wadliwych umów kredytowych w całości z mocą wsteczną (już od daty zawarcia umowy).

Szacuje się, że w 2024 roku Frankowicze złożą o około 30% więcej pozwów niż w ubiegłym roku. Wszystko za sprawą serii korzystnych wyroków TSUE z 2023 roku. Kredytobiorcy nie muszą już obawiać się odwetu banku za pozew frankowy w postaci kontrpowództwa o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub o waloryzację sądową. Unijny Trybunał jednoznacznie zanegował prawo banków do jakiejkolwiek formy dodatkowej rekompensaty z tytułu unieważnianych przez sądy umów frankowych, czego efekt jest już wyraźnie widoczny – część banków masowo wycofuje kontrpozwy.

Frankowiczów z Wrocławia z pewnością skłoni do aktywności informacja na temat sporo wyższych korzyści z wygranych w 2024 roku. Za sprawą dwóch grudniowych wyroków TSUE kredytobiorcy mają teraz zagwarantowane odsetki za opóźnienie za każdy rok trwania sporu, już od daty przedsądowej reklamacji lub najpóźniej od daty doręczenia bankowi odpisu pozwu sądowego. Zakładając, że proces sądowy potrwa kilka lat, to zyski z prawomocnej wygranej wzrosną o kilkadziesiąt procent (o 11,25% za każdy rok trwania sporu). Przy roszczeniach Frankowiczów sięgających niemal zawsze kilkuset tysięcy złotych, daje to ekstra korzyść w wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Frankowicze z Wrocławia masowo wygrywają sprawy z bankami

Odsetek wygranych Frankowiczów we Wrocławiu jest bardzo wysoki. Nie należy się zatem obawiać sprawy sądowej przeciwko bankowi. Ryzyko przegranej jest aktualnie minimalne – oczywiście pod warunkiem, że sprawa zostanie powierzona do poprowadzenia doświadczonej kancelarii frankowej. Dobre kancelarie frankowe wygrywają sprawy z wszystkimi bankami, także te bardziej skomplikowane oraz dotyczące trudniejszych do podważenia wzorców umownych.

Prześledź niżej omówione dwie sprawy zakończone prawomocnymi zwycięstwami Frankowiczów we Wrocławiu. Zobacz, jak szybko i jak korzystnie orzekają wrocławskie sądy oraz ile można odzyskać od banku. Miej świadomość, że w 2024 roku korzyści z wygranej mogą być sporo wyższe niż w roku ubiegłym.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 10 miesięcy rozstrzygnął spór z bankiem BPH na korzyść Frankowiczów

W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po zaledwie 10-miesięcznym postępowaniu apelacyjnym i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy, rozstrzygnął prawomocnie na korzyść Frankowiczów spór dotyczący trudniejszej do podważenia umowy zawartej z dawnym GE Money Bankiem. Sprawa o sygn. I ACa 301/23 toczyła się przeciwko bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, który jest następcą prawnym GE Money Banku. Umowy tego banku do pewnego momentu uchodziły za trudniejsze do zakwestionowania w sądach, bo klauzule przeliczeniowe zawierały odniesienia do średniego kursu NBP. W przeszłości zapadały wyroki usuwające z tych umów jedynie marżę kupna/sprzedaży i pozostawiające średni kurs NBP. Obecnie takie wyroki zdarzają się już niezwykle rzadko.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał umowę frankową dawnego GE Money Banku z 2007 roku za prawomocnie nieważną. W większości oddalił apelację banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 10 listopada 2022 r. do sprawy o sygn. I C 1555/21, który ustalił nieważność tej umowy, a na rzecz Frankowiczów zasądził kwoty 174.756,03 zł i 54.905,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd we Wrocławiu zmienił ten wyrok jedynie w taki sposób, że oddalił powództwo w zakresie odsetek za opóźnienie na skutek uwzględnienia zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Trzeba podkreślić, że wyrok zapadł jeszcze przed orzeczeniem TSUE do sprawy C-28/22 z 14 grudnia 2023 r., w którym unijny Trybunał stwierdził, że banki nie mogą skutecznie zgłaszać zarzutu zatrzymania, jeśli prowadzi to do pozbawienia kredytobiorców odsetek za opóźnienie.

Frankowicze osiągnęli olbrzymie korzyści z prawomocnej wygranej – zamiast zapłacić bankowi 387 tys. zł (tyle według banku BPH wynosiło saldo zadłużenia) mają do oddania tylko 2 tys. zł brakujące do pełnej spłaty kapitału kredytu. Co więcej, nie muszą już dalej płacić rat kredytowych, a bank musi im dodatkowo zwrócić koszty zastępstwa procesowego w wysokości 11.817 zł za I instancję oraz 8.100 zł za postępowanie apelacyjne. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski

Prawomocne unieważnienie przez sąd we Wrocławiu nietypowej umowy kredytu nominowanego dawnego PTF Banku

Wygraną Frankowiczów we Wrocławiu zakończyła się również sprawa dotycząca rzadko spotykanej i trudnej do zakwestionowania umowy kredytu nominowanego w CHF dawnego PTF Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która toczyła się przeciwko następcy prawnemu tego banku, czyli Santander Consumer Bank. W dniu 12 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 1162/22, którym oddalił apelację banku od wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2022 roku do sprawy o sygn. I C 1633/20. Sąd I instancji ustalił nieważność umowy PTF Bank S.A. i zasądził na rzecz Frankowiczów zapłatę kwoty 14 tys. zł stanowiącej nadwyżkę ponad wypłacony im kapitał z odsetkami za opóźnienie.

Niestandardowy charakter sprawy wynikał przede wszystkim z trudnego do podważenia wzorca umownego. Umowa kredytu nominowanego przewidywała, że kredytobiorcy od początku spłacali raty w PLN, ale były one przeliczane na CHF nie na podstawie kursów ustalanych arbitralnie przez bank w tabeli bankowej, ale na podstawie kursu sprzedaży franka obowiązującego w NBP na dzień przed spłatą raty. Reguła ta została zmieniona później na mocy aneksu.

Pozwany bank próbował wszelkimi sposobami przedłużać postępowanie i pogarszać sytuację procesujących się z nim Frankowiczów, jednak zabiegi te okazały się nieskuteczne. Sąd oddalił roszczenie banku o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, słusznie uznając, że taka wierzytelność mu nie przysługuje co do zasady oraz oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania do czasu ogłoszenia wyroku TSUE do sprawy C-520/21.

Frankowicze dzięki prawomocnemu unieważnieniu umowy zyskali anulowanie wykreowanego przez bank salda zadłużenia w wysokości 150 tys. zł do 0 zł i wypłatę nadwyżki ponad udostępniony im kapitał, łącznie 180 tys. zł. Dodatkowo bank został obciążony kosztami zastępstwa procesowego. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze