PLN - Polski złoty
CHF
4,58
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

ING BANK ŚLĄSKI – WYROKI, UGODY, Wygrane Frankowiczów w sądach

ING BANK nie należy do krajowej czołówki pod względem wartości portfela kredytów frankowych, który szacowany jest zaledwie na 900 mln złotych. To kilkakrotnie mniej niż przodujące pod tym względem banki PKO BP, mBank, czy Bank Millennium. Jednak w związku z rosnącą liczbą pozwów sądowych wnoszonych przez Frankowiczów, ING BANK jest zmuszony zawiązywać coraz większe rezerwy na ryzyko prawne, związane z możliwością przegrania kolejnych procesów.

Według danych Związku Banków Polskich, na koniec III kwartału 2021 r. w sądach toczyło się 617 postępowań przeciwko ING BANK wytoczonych z powództwa kredytobiorców frankowych, a nowych spraw zanotowano w tym kwartale 103, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu o 20%.

Spory Frankowiczów z ING BANK

ING BANK przed laty udzielał klientom kredytów hipotecznych powiązanych z kursem CHF. Jeszcze przed największym boomem na kredyty frankowe przypadającym na lata 2005-2008 były to kredyty denominowane, tj. takie, w których kwota kredytu w umowie była wyrażona w CHF.

W późniejszym okresie bank udzielał kredytów indeksowanych kursem CHF, gdzie kwota kredytu była określona w walucie polskiej i przeliczana przy wypłacie na franki według kursu kupna.

Stosowany przez bank wzorzec umowny z roku 2008 zawiera niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu przeliczania kredytu przy wypłacie z PLN na CHF oraz spłacanych rat kredytowych z CHF na PLN.

Ciekawe: Sprawdź Online czy Twoja umowa ING zawiera klauzule niedozwolone 

W postanowieniach tych znajdują się odniesienia do tworzonych przez bank tabel kursowych, poprzez co świadczenia kredytobiorców były jednostronnie i całkowicie dowolnie kształtowane przez bank, a także dochodziło do naruszenia równowagi kontraktowej stron. Klauzule te skutkują bezwzględną nieważnością całej umowy kredytowej, co sądy potwierdzają w kolejnych wyrokach.

Frankowicze skutecznie kwestionują w sądach zarówno postanowienia umów kredytów indeksowanych ING BANK-u zawieranych już po wejściu Polski do UE, jak i wcześniejsze umowy kredytów denominowanych.

Wyroki sądów w sprawach przeciwko ING BANK

Orzecznictwo sądów w sprawach Frankowicze vs. ING BANK kształtuje się ewidentnie na korzyść kredytobiorców, którzy wygrywają ponad 90% spraw. Linia orzecznicza w tych sprawach jest od dawna jasno wytyczona, a sędziowie nie mają wątpliwości jakie wyroki powinny zapadać. Zdecydowana większość postępowań kończy się najbardziej korzystnym dla kredytobiorców rozstrzygnięciem tj. sądy stwierdzają nieważność umów kredytowych od momentu zawarcia.

Kredytobiorcy często zadają pytanie, jak długo czeka się na wyrok? Mimo że czas oczekiwania w poszczególnych sprawach może się różnić, bo jest to podyktowane wieloma czynnikami (m.in. zależy od sądu, do którego trafi pozew oraz od okoliczności faktycznych sprawy), nie należą już do rzadkości wyroki wydawane w sprawach przeciwko ING BANK w kilka miesięcy od wniesienia pozwu, tak jak to było w sprawie I C 1141/20, do której wyrok zapadł w 7 miesięcy w sprawie prowadzonej przez kancelarię adwokacką adwokat Paweł Borowski.

Przykłady wygranych spraw Frankowiczów przeciwko ING BANK

Tendencja do unieważniania umów kredytowych ING BANK jest bardzo wyraźna, co doskonale obrazują trzy opisane niżej wyroki Sądu Okręgowego w Katowicach.

Unieważnienie umowy kredytu denominowanego – wyrok w sprawie o sygn. akt II C 517/20 w rok od wniesienia pozwu

Sprawa o sygn. akt II C 517/20 dotyczyła kredytu denominowanego do CHF udzielonego przez ING Bank Śląski w roku 2002 na budowę domu jednorodzinnego. Wyrok zapadł 9 sierpnia 2021 r. w niewiele ponad rok od momentu złożenia pozwu, po przeprowadzeniu tylko jednej merytorycznej rozprawy. Dzięki trafnie dobranej przez prowadzącą sprawę Kancelarii adwokackiej adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni argumentacji oraz taktyce, sąd uznał że powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości i stwierdził nieważność umowy kredytowej.

Co interesujące, sąd dostrzegł przesłanki do zakwestionowania umowy zarówno na mocy kodeksu cywilnego, jak i unijnej dyrektywy 93/13, mimo że umowa została zawarta przed przystąpieniem Polski do UE. W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, że przedmiotowa umowa kredytowa była nienegocjowalna, główne świadczenie kredytu było niedookreślone, a bank nie dopełnił wobec kredytobiorczyni obowiązku informacyjnego.

Sąd uznał także występujące w umowie klauzule przeliczeniowe za abuzywne i na skutek tego niewiążące już w momencie zawarcia umowy. W wyniku powyższego wyroku, na rzecz kredytobiorczyni zasądzona została kwota blisko 34.000 zł tytułem nadpłat dokonanych ponad kwotę nominalną kredytu.

Unieważnienie kredytu indeksowanego – wyrok w sprawie o sygn. akt II C 995/19 

Sprawę o sygn. akt II C 995/19 prowadziła również Kancelaria adwokata Jacka Sosnowskiego i podobnie zakończyła się ona pełnym sukcesem. W dniu 31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach unieważnił umowę kredytu indeksowanego kursem CHF zawartą w roku 2008. ING BANK przyjął w tej sprawie strategię wymierzoną w przedłużanie postępowania, m.in. poprzez wnioski o przesłuchanie kilku świadków. Strategia ta okazała się nieskuteczna – bank przesłuchał świadków na piśmie, a pełnomocnik kredytobiorców wykazał bezużyteczność tych zeznań.

Sąd nie miał wątpliwości co do abuzywnego charakteru postanowień dotyczących przeliczania kredytu przy wypłacie i spłacie rat po kursie waluty. W ocenie sądu, bank nie dopełnił najwyższych standardów informacyjnych obowiązujących w relacjach z konsumentami, głównie w zakresie ryzyka walutowego. Pozwany argumentował, że umowa może być dalej wykonywana po zastąpieniu niedozwolonych klauzul mechanizmem opartym na średnim kursie NBP.

Sąd nie podzielił jednak tej argumentacji, uznając że byłoby to sprzeczne z celem unijnej dyrektywy 93/13 i oznaczałoby modyfikację stosunku prawnego zgodnie z interesem banku i wbrew wyraźnej woli konsumenta. Kredytobiorcy nie brali pod uwagę żadnych pośrednich rozstrzygnięć (w tym ugody z bankiem) i byli zainteresowani wyłącznie unieważnieniem umowy, co było dla nich rozstrzygnięciem najbardziej opłacalnym.

Unieważnienie kredytu ING BANK w 7 miesięcy – wyrok w sprawie I C 1141/20

Do ekspresowego unieważnienia umowy kredytu indeksowanego ING BANK z roku 2008 doszło w sprawie o sygn. akt I C 1141/20, do której Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w dniu 11 czerwca 2021 r. po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Sprawę błyskawicznie poprowadziła do korzystnego finału Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Na szybkość postępowania wpłynęło pominięcie przez sąd, jako nieistotnego dla sprawy, dowodu z przesłuchania świadków wnioskowanych przez bank oraz dowodu z opinii biegłego. Sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna, a bank dopuścił się naruszenia zasady swobody umów, przyznając sobie nadrzędną pozycję wobec kredytobiorców i prawo do jednostronnego kształtowania ich zobowiązań poprzez dowolność w ustalaniu kursu franka.

Według sądu, zawarte w umowie postanowienia obejmujące mechanizm przeliczania rat miały charakter abuzywny, gdyż nie precyzowały kryteriów ustalania kursu, ale odsyłały do tabeli bankowej, której sposób tworzenia nie był omówiony w umowie.

Sąd uznał, że umowa nie może dalej obowiązywać po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień, bo bez nich nie zostałaby zawarta. Ponadto sąd, zgodnie z orzecznictwem TSUE, za kluczowe przyjął stanowisko kredytobiorców domagających się unieważnienia umowy. Zysk z wyroku dla kredytobiorców wyniósł w tym przypadku 105 tys. złotych.

ING BANK zamierza zaproponować Frankowiczom ugody

ING BANK jako jeden z niewielu banków frankowych ustosunkował się pozytywnie do propozycji Szefa KNF i już w kwietniu tego roku zgłaszał gotowość zawierania ugód z klientami, którzy mają kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim.

Bardziej konkretne deklaracje padły kilka dni temu, kiedy bank ogłosił w mediach, że wzorem PKO BP do końca października 2021 r. przedstawi kredytobiorcom propozycję przewalutowania kredytu na złotowy, według warunków określonych przez KNF. Będzie to prawdopodobnie przekształcenie kredytu w złotowy, z oprocentowaniem typowym dla kredytów w PLN, bazującym na stawce WIBOR.

Sprawdź: Czy podpisać ugodę z ING BANK za kredyt we frankach

Korzyści, jakie można osiągnąć w wyniku zawarcia z bankiem ugody na tych warunkach, dalece odbiegają od kwot możliwych do odzyskania na drodze sądowej.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze