PLN - Polski złoty
CHF
4,59
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Nie dajesz rady spłacać kredytu we frankach? Poproś sąd o wstrzymanie spłaty.

Kurs franka szwajcarskiego nieuchronnie zbliża się do granicy 5 złotych, więc dla posiadaczy kredytów frankowych oznacza to tylko jedno, coraz wyższe miesięczne raty kredytu do spłaty. Dynamiczna i niepewna sytuacja gospodarcza powoduje więc, że frankowicze potrzebują natychmiastowego rozwiązania, które pozwoli odetchnąć od ciążącego zobowiązania, i co ciekawe, takie rozwiązanie można uzyskać, lecz tylko w sądzie.

Powyższe może nieco dziwić, gdyż zarówno zawarcie ugody, jak i uzyskanie korzystnego wyroku sądowego, może zająć kredytobiorcom nawet kilka miesięcy, więc nadal jest to o wiele za długo, jednak sąd ma możliwość szybkiego zadziałania w sprawach frankowych, gdy zostanie złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku roszczeń kierowanych przeciwko bankom, polega na czasowym zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu, pomimo tego, że umowa kredytowa nadal obowiązuje i sąd jeszcze nie stwierdził jej nieważności, dla frankowicza najistotniejsze jest jednak to, że sądy takie wnioski rozpatrują bardzo szybko, bywa, że w kilkanaście dni od momentu, gdy pismo w tym przedmiocie zostanie złożone.

Trochę formalności i kredytu nie trzeba spłacać.

Udzielenie przez sąd zabezpieczenia w przypadku sprawy frankowej, wymaga złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, inicjatywa o objęcie ochroną musi więc wyjść ze strony kredytobiorcy. Generalna zasada jest bowiem taka, iż zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, wynika to wprost z przepisów, lecz sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

O uzyskanie zabezpieczenia frankowicz może zatem starać się na każdym etapie postępowania sądowego, gdy więc prowadzony jest już proces z bankiem, a nie zapowiada się, że postępowanie sądowe szybko się zakończy, warto rozważyć złożenie takiego wniosku. Jeśli natomiast kredytobiorca ciągle zastanawia się czy pozwać bank, to żeby jak najszybciej przestać spłacać kredyt, wniosek o zabezpieczenie można złożyć przed wniesieniem pozwu lub razem z pozwem.

Składając wniosek przed wszczęciem procesu sądowego pamiętać jednak należy, że sąd udzielając zabezpieczenia, wyznaczy wówczas termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia, a termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

Zobacz: Frankowicze MASOWO składają pozwy. Po ataku ROSJI fala pozwów WZROŚNIE

Innymi więc słowy, wnosząc o zabezpieczenie przed pozwaniem banku, kredytobiorca i tak będzie musiał złożyć pozew przeciwko bankowi, najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni od uzyskania zabezpieczenia, a jeśli tego nie zrobi, udzielone zabezpieczenie zostanie uchylone i kredyt będzie trzeba spłacać na dotychczasowych warunkach. Nie można więc uzyskać zabezpieczenia i na tym poprzestać, postępowanie sądowe musi się wówczas odbyć.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy wnieść do sądu, który jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, zatem wniosek złożyć trzeba do tego sądu, który będzie się zajmować rozpoznaniem sprawy frankowej.

Kiedy wniosek o zabezpieczenie będzie zasadny?

O udzielenie zabezpieczenia może starać się każda strona lub uczestnik postępowania, jednak sąd do wniosku przychyli się tylko wówczas, gdy strona domagająca się zabezpieczenia uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

W doktrynie i judykaturze przyjmuje się, iż uprawdopodobnienie roszczenia może nastąpić w każdy możliwy sposób, ważne jednak jest by dać sądowi słuszną podstawę do przypuszczenia o istnieniu roszczenia, na podstawie kryterium wiarygodności roszczenia. Kredytobiorca starający się o zabezpieczenie powinien więc przedstawić i uzasadnić twierdzenia stanowiące podstawę dochodzonego roszczenia.

Uprawdopodobnienie odnosi się bowiem w praktyce zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę normatywną.

Przyjmuje się, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje „na pierwszy rzut oka”, bez głębszego wnikania we wszystkie możliwe aspekty faktyczne i prawne sprawy, a więc, gdy istnieje znaczna szansa, że w świetle przytoczonych przez wnioskodawcę twierdzeń faktycznych popartych dowodami lub środkami niebędącymi dowodami, przysługuje ono uprawnionemu.

Zobacz: Co zrobić, aby nie spłacać kredytu we frankach przy wysokim kursie franka?

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Zabezpieczenie to tak naprawdę udzielenie tymczasowej ochrony prawnej, interes prawny istnieje więc w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia kredytobiorcy „należytej ochrony prawnej”, zanim uzyska ochronę definitywną, czyli zanim zostanie osiągnięty cel postępowania w sprawie, w związku z którym następuje udzielenie zabezpieczenia.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. 

Zabezpieczenie w sprawach frankowych.

Uwzględnienie przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia w przypadku sprawy frankowej, polega więc najczęściej na zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu, aż do momentu wydania przez sąd prawomocnego wyroku. W tym okresie bank nie może wypowiedzieć zawartej umowy kredytowej z powodu nieterminowej spłaty, jak również nie może zająć nieruchomości kredytobiorcy na której ustanowiona jest hipoteka.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Samo uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie następuje natomiast z tego powodu, gdyż w procesie frankowym istnieje duża szansa, że zawarta umowa kredytowa jest nieważna, a dalsza spłata kredytu po obecnym kursie franka, naruszy interesy kredytobiorcy, również wtedy, gdy kapitał kredytu nie został jeszcze w całości spłacony.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze