PLN - Polski złoty
CHF
4,58
sobota, 9 grudnia, 2023

Upadłość Getin Bank – o co w tym chodzi i co trzeba zrobić?

Można już odliczać tygodnie lub miesiące do czasu kiedy upadłość Getin Banku stanie się faktem. Na razie bank jest wciąż w stanie przymusowej restrukturyzacji, ale pod koniec kwietnia br. do sądu trafił wniosek BFG o ogłoszenie jego upadłości. Trudno powiedzieć za jaki czas sąd ogłosi upadłość. Może się to stać bardzo szybko, tak jak było w przypadku Idea Banku, gdzie sąd potrzebował zaledwie 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku. Frankowiczom z Getin Banku nie pozostało zatem zbyt dużo czasu, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy majątkowe. Co oznaczać będzie upadłość Getin Banku dla posiadaczy kredytów frankowych oraz jak się do niej przygotować?

  • Już za kilka miesięcy sąd upadłościowy, do którego pod koniec kwietnia trafił wniosek BFG, może ogłosić upadłość Getin Banku.
  • Kolejnym etapem po ogłoszeniu upadłości będzie wyznaczenie syndyka masy upadłościowej, przeciwko któremu będą odtąd toczyć się sprawy sądowe dotyczące umów kredytowych Getin Banku.
  • Bardzo ważnym krokiem po ogłoszeniu upadłości banku jest zgłoszenie w ciągu 30 dni za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych wierzytelności z tytułu wadliwej umowy frankowej do syndyka masy upadłościowej. Najpóźniej wraz z tym zgłoszeniem trzeba złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych roszczeń.
  • Zanim sąd ogłosi upadłość Getin Banku dobrze jest zebrać odpowiednie dokumenty poświadczające istnienie i wysokość roszczenia. Warto już teraz złożyć do banku wniosek o wydanie zaświadczenia o historii spłat kredytu.
  • Wciąż można do sądów kierować pozwy przeciwko Getin Bankowi z żądaniem stwierdzenia nieważności umów frankowych. Istnieje też szansa na uzyskanie sądowego wstrzymania spłaty rat.
  • W celu niepowiększania nadpłaty, którą może być trudno odzyskać od banku, można również rozważyć zaprzestanie dalszej spłaty kredytu. Taki krok powinien zostać jednak skonsultowany z prawnikiem z dobrej kancelarii frankowej.

Postępowanie upadłościowe Getin Banku. Co robi syndyk masy upadłościowej, sąd upadłościowy oraz sędzia-komisarz

W sądzie upadłościowym jest już wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o ogłoszenie upadłości Getin Banku. Wnioski o upadłość rozpoznają dedykowane do spraw gospodarczych wydziały sądów rejonowych, właściwych miejscowo dla głównej siedziby podmiotu, którego upadłość dotyczy. Sądy upadłościowe nie są związane żadnymi terminami w zakresie rozpoznawania wniosków o upadłość, ale zazwyczaj decyzja zapada w przeciągu kilku lub kilkunastu miesięcy.

Przywołując kazus Idea Banku, gdzie sąd potrzebował tylko 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku, należy spodziewać się, że sąd może ogłosić upadłość Getin Banku niebawem.

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości banku całe postępowanie upadłościowe i likwidacyjne będzie dalej prowadzone zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe. Na początku sąd otwierający upadłość wyznaczy syndyka masy upadłościowej oraz sędziego-komisarza. Oba organy mają ściśle wyznaczone zadania w trakcie postępowania upadłościowego.

Dla posiadaczy kredytów frankowych w Getin Banku istotny jest szczególnie fakt, że po ogłoszeniu upadłości banku stroną sporu stanie się syndyk. Wszelkie postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące masy upadłościowej banku będą odtąd wszczynane oraz prowadzone przeciwko syndykowi i odwrotnie – to syndyk w imieniu banku w upadłości będzie mógł kierować roszczenia wobec wierzycieli banku.

Jaka jest rola syndyka w postępowaniu upadłościowym? Jego głównym zadaniem jest zarządzanie majątkiem likwidowanego podmiotu, spieniężanie go i zaspokajanie wierzycieli. Syndyk zaraz po ogłoszeniu upadłości przejmuje wszystkie składniki majątkowe, przeprowadza inwentaryzację oraz wycenę majątku, zabezpiecza go przed zniszczeniem, zawiadamia o upadłości wierzycieli oraz komorników, przyjmuje zgłoszenia wierzytelności i tworzy listę wierzycieli, następnie sporządza plan spłat wierzycieli i w końcu dokonuje ich zaspokojenia.

W postępowaniu upadłościowym ważną rolę odgrywa także sędzia-komisarz, który jest organem niezależnym od sądu upadłościowego. Jego zadaniem jest kierowanie tokiem postępowania upadłościowego oraz sprawowanie nadzoru nad czynnościami syndyka, który składa mu sprawozdania ze swojej działalności.

Do sędziego-komisarza można kierować skargi na działania syndyka, który w uzasadnionych przypadkach może dostać upomnienie, zostać ukarany grzywną lub nawet zostać przez sędziego-komisarza odwołany z funkcji.

Jak się przygotować do upadłości Getin Banku?

Ogłoszenie upadłości Getin Banku oznacza dla wszystkich posiadaczy kredytów frankowych poważne konsekwencje. Organem, do którego osoby posiadające prawomocny wyrok sądu unieważniający wadliwą umowę kredytową będą mogły odtąd kierować swoje roszczenia o zwrot nadpłaty, będzie syndyk masy upadłościowej.

Jednak upadłość banku wymaga podjęcia odpowiednich działań przez każdego Frankowicza, niezależnie od tego czy uzyskał już wyrok, czy dopiero nosi się z zamiarem złożenia pozwu.

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka

W związku z tym, że syndykowi masy upadłościowej będą przysługiwały roszczenia o zwrot kapitału kredytu, każdy Frankowicz z Getin Banku powinien zgłosić syndykowi wierzytelność w zakresie wpłaconych do banku rat, a także złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności. W ten sposób roszczenie syndyka o zwrot kapitału kredytu zostanie pomniejszone o wpłaconą przez kredytobiorcę sumę rat.

Czas na zgłoszenie wierzytelności to zaledwie 30 od dnia opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości banku. Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Wyliczenie kwoty roszczeń. Uzyskanie z banku zaświadczenia o historii spłat kredytu

30 dni na zgłoszenie wierzytelności do syndyka po ogłoszeniu upadłości to naprawdę niewiele, tym bardziej że aby to uczynić trzeba znać dokładną kwotę wierzytelności. W celu ustalenia wysokości roszczeń z tytułu kredytu frankowego najlepiej już teraz złożyć do banku wniosek o wydanie zaświadczenia o historii spłat kredytu lub zebrać inne dowody potwierdzające dokonywanie wpłat (np. potwierdzenia przelewów).

Pozwanie Getin Banku o unieważnienie kredytu

Osoby, które jeszcze nie złożyły pozwu przeciwko Getin Bankowi, powinny rozważyć taki krok. Warto jak najprędzej skontaktować się z wyspecjalizowaną kancelarią frankową w celu dokonania analizy umowy kredytowej pod kątem jej abuzywności. Umowy frankowe Getin Banku były podpisywane na wzorcach, które w licznych wyrokach sądów ocenione zostały jako wadliwe.

W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo uznania przez sąd umowy za nieważną. Na razie sądy rozpoznają nadal sprawy przeciwko Getin Bankowi i wydają wyroki. Złożenie pozwu z żądaniem unieważnienia umowy przed ogłoszeniem upadłości banku ma sens, bo w ten sposób roszczenie zostanie już zgłoszone.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie będzie działo się ze sprawami sądowymi przeciwko Getin Bankowi po ogłoszeniu upadłości. Jak pisaliśmy wcześniej, po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe będą prowadzone przeciwko syndykowi.

Sprawy o stwierdzenie nieważności umów kredytowych prawdopodobnie będą mogły dalej być procedowane, chyba że sąd upadłościowy uzna, że prawomocne wyroki wydawane w tych sprawach prowadzą do uszczuplenia majątku podmiotu znajdującego się w stanie upadłości.

Zawieszenie spłaty rat lub samowolne zaprzestanie spłaty kredytu

Wraz z pozwem można złożyć do sądu wniosek o wstrzymanie spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku. Dotyczy to w szczególności osób, które nadpłaciły już kapitał kredytu.

Po ogłoszeniu upadłości banku po zwrot nadpłaty trzeba będzie zwrócić się do syndyka, a następnie ustawić się w długiej kolejce wierzycieli. W interesie Frankowiczów jest niepowiększanie kwoty nadpłaty, którą trudno będzie później odzyskać. Majątku likwidowanego banku może bowiem nie starczyć na zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli.

Sądy różnie podchodzą do wniosków o wstrzymanie spłaty rat kredytów frankowych Getin Banku po objęciu go procesem przymusowej restrukturyzacji. Teoretycznie ustawa o BFG zabrania wszczynania postępowań zabezpieczających skierowanych do majątku podmiotu w restrukturyzacji. Istnieją jednak wątpliwości co do zgodności tych przepisów z prawem unijnym, a co więcej, wstrzymanie spłaty rat to forma ochrony interesów majątkowych kredytobiorców (konsumentów), a nie jest to działanie skierowane bezpośrednio do majątku restrukturyzowanego banku.

Istnieje więc szansa na legalne wstrzymanie spłaty rat na mocy postanowienia sądu. Jeżeli sąd odmówi udzielenia zabezpieczenia roszczeń, można rozważyć samowolne zaprzestanie spłaty rat kredytu, w sytuacji gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że umowa kredytowa jest nieważna. Taki krok koniecznie trzeba jednak skonsultować z prawnikiem z dobrej kancelarii frankowej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze