PLN - Polski złoty
CHF
4,38
środa, 24 lipca, 2024

Frankowicze: Ucieczka z pozwu zbiorowego i indywidualne pozwy o unieważnienie kredytów we frankach

Kancelarie frankowe publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat prawomocnych postanowień sądów, na mocy których uczestnicy pozwu zbiorowego przeciwko Bankowi Millennium mogą równolegle składać pozwy indywidualne o ustalenie nieważności umowy kredytowej i zapłatę. Dzięki przemawiającej do sądów argumentacji wypracowanej przez kancelarie prawne, Frankowicze uwikłani w toczące się całymi latami spory zbiorowe mają teraz szanse na dochodzenie roszczeń w postępowaniach indywidualnych. Mogą wygrywać swoje sprawy podobnie jak tysiące innych kredytobiorców.

  • Ponad 3 tysiące uczestników najstarszego pozwu zbiorowego Frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium ma szanse wyjść cało z opałów. Sądy wydają postanowienia dopuszczające składanie przez uczestników tej grupy pozwów indywidualnych, a wiele z tych postanowień ma już charakter prawomocny.
  • Sądy uznają, że roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytowej nie są tożsame z roszczeniami dotyczącymi bezpodstawnego wzbogacenia banku i usunięcia z umowy niedozwolonych postanowień, które przed 10 laty sformułowała w imieniu grupy Frankowiczów reprezentująca ich Miejska Rzecznik Konsumentów.
  • Sam Bank Millennium poinformował w ostatnim raporcie kwartalnym, że zapadło dotąd 10 prawomocnych wyroków uznających umowy kredytowe objęte sporem zbiorowym za prawomocnie nieważne.
  • Dla tysięcy Frankowiczów uwikłanych w spory zbiorowe pojawiła się nadzieja na korzystne dla nich rozstrzygnięcie w toku postępowania indywidualnego. Warto w tej sprawie skonsultować się z dobrą kancelarią frankową, która oceni jakie są szanse na dopuszczenie przez sąd pozwu indywidualnego.

Już 10 lat toczy się spór zbiorowy Frankowiczów z Bankiem Millennium

Historia pozwu grupowego Frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium rozpoczęła się dokładnie 10 lat temu. W dniu 13 czerwca 2014 roku Miejska Rzecznik Konsumentów w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo (sprawa o sygn. I C 1281/15) w imieniu grupy kredytobiorców frankowych, w którego treści powołała się na prawomocny już w tamtym momencie wyrok SOKiK uznający klauzule waloryzacyjne z umów frankowych Banku Millennium za niedozwolone. Była to pierwsza tego typu sprawa zbiorowa w Polsce.

Przed laty, kiedy spory sądowe z bankami dopiero raczkowały, pozew grupowy wydawał się dobrym rozwiązaniem, głównie ze względu na niskie koszty uczestników. Wielu kredytobiorców błędnie zakładało, że nacisk kilku tysięcy osób (początkowo grupa liczyła około 5 tys. kredytobiorców) zmiękczy bank.

Wymogi formalne w stosunku do powództw grupowych sprawiły, że przez kilka lat trwał wstępny etap tworzenia się grupy, który zakończył się dopiero w styczniu 2018 roku. Spór zbiorowy Frankowicze vs. Bank Millennium do tej pory nie został rozstrzygnięty. Obecnie toczy się na etapie II instancji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wcześniej niekorzystny dla kredytobiorców wyrok oddalający w całości powództwo wydał w dniu 24 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie.

Nawet jeśli w końcu dojdzie do wydania przez sąd prawomocnego wyroku w sprawie z powództwa grupy Frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium i będzie on korzystny, to i tak każdą z tych osób czeka jeszcze postępowanie indywidualne przeciwko bankowi o zapłatę.

Kancelarie frankowe wiedzą jak pomóc osobom uwikłanym w pozwy grupowe

Wielu osobom uwikłanym w pozew zbiorowy przeciwko Bankowi Millennium przez długi czas wydawało się, że jest to sytuacja patowa. Podczas gdy tysiące innych Frankowiczów wygrywało bez problemu sprawy indywidualne, uczestnicy pozwu grupowego tracili powoli nadzieję na rozstrzygnięcie ich sprawy przez sąd. W dodatku udział w sporze grupowym teoretycznie wykluczał wytoczenie przeciwko bankowi indywidualnego powództwa.

Na szczęście kancelarie prawne reprezentujące od lat kredytobiorców frankowych nie próżnują. Udało im się wypracować skuteczną argumentację dopuszczającą możliwość wytoczenia przez uczestnika sporu grupowego sprawy indywidualnej przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytowej albo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważnej umowy (roszczenie niepieniężne) oraz o zwrot przez bank nienależnie pobranego świadczenia (roszczenie pieniężne).

Jak to możliwe? Można uznać, że Frankowicze procesujący się z Bankiem Millennium w ramach sporu grupowego mieli przysłowiowe szczęście w nieszczęściu. Reprezentująca ich Miejska Rzecznik Konsumentów nie wniosła o ustalenie przez sąd nieważności zakwestionowanych umów kredytowych, lecz o ustalenie odpowiedzialności banku za bezpodstawne wzbogacenie się w wyniku pobierania zawyżonych świadczeń, na skutek zastosowania w umowach niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. Innymi słowy mówiąc, roszczenie sformułowane w pozwie dotyczyło tzw. odfrankowienia, a nie unieważnienia umów kredytowych.

Tymczasem według uchwały trzech sędziów SN z dnia 15 września 2020 r. sygn. III CZP 87/19, roszczenie dotyczące uznania postanowienia z umowy za niewiążące dla konsumenta (odfrankowienie) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Kolejni Frankowicze uciekają z pozwu grupowego przeciwko Bankowi Millennium

Jak wynika z raportu Banku Millennium za I kw. 2024 r., spośród 3.273 umów kredytowych objętych aktualnie sporem zbiorowym, równolegle 284 są przedmiotem indywidualnych sporów toczących się przed sądami. Bank informuje również o zapadnięciu do końca marca br. 10 prawomocnych wyroków unieważniających umowy kredytowe objęte sporem grupowym.

Kolejne wyroki są jedynie kwestią czasu, bo sądy w całym kraju dopuszczają możliwość wytoczenia w tego typu przypadkach indywidualnego powództwa i wydają w tym przedmiocie postanowienia, z których wiele ma już charakter prawomocny. Chociażby przykład sprzed kilku dni. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał w dniu 17 czerwca 2024 r. postanowienie do sprawy o sygn. V ACz 442/24, którym oddalił zażalenie Banku Millennium wniesione od wcześniejszego postanowienia Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 7 grudnia 2023 r. do sprawy o sygn. I C 902/23. Tym samym podniesiony przez bank zarzut dotyczący zawisłości sporu został prawomocnie oddalony.

Zawisłość sporu występuje wtedy, gdy sprawa jest już rozpoznawana przez sąd (postępowanie w toku), co wyklucza możliwość wszczęcia pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania dotyczącego tego samego roszczenia. Nie tylko sądy w Elblągu i w Gdańsku, ale także w innych miastach wielokrotnie potwierdziły, że roszczenie o ustalenie odpowiedzialności Banku Millennium, powstałe w wyniku stosowania klauzul abuzywnych, nie jest tożsame z roszczeniem o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Tak więc osoby procesujące się już z bankiem w ramach sporu zbiorowego mają możliwość dochodzenia w sądach nieważności umowy w trybie indywidualnym oraz domagania się w związku z tym od banku zapłaty.

Źródło: https://www.facebook.com/radcaprawnyelblag

Uczestnicy sporu zbiorowego mogą dochodzić roszczeń na drodze indywidualnej. Warto skonsultować się z dobrą kancelarią frankową

Możliwość wytoczenia powództwa indywidualnego przeciwko bankowi przez osoby zaangażowane w spór grupowy to świetna wiadomość dla tysięcy Frankowiczów. Jak wynika ze statystyk podanych przez Bank Millennium, jeszcze około 3 tys. posiadaczy umów tego banku objętych pozwem grupowym nie zdecydowało się na indywidualną walkę w sądzie. Te osoby nie powinny dalej zwlekać, tylko skonsultować się z dobrą kancelarią frankową, która przeanalizuje konkretny przypadek i oceni jakie są szanse na dopuszczenie przez sąd pozwu indywidualnego.

Podobnie jak w każdej innej sprawie cywilnej istnieje ryzyko, że sąd odrzuci pozew lub zawiesi sprawę z powództwa indywidualnego do czasu zakończenia sprawy z powództwa grupowego. Warto jednak zaryzykować, bo sądy w większości przypadków dopuszczają jednak pozwy indywidualne przeciwko Bankowi Millennium.

Nie należy też obawiać się sporu indywidualnego z Bankiem Millennium. Bank ten ma bardzo wysoki odsetek przegranych prawomocnie spraw (na 4.193 prawomocne wyroki bank wygrał tylko 65 spraw czyli 1,55%). Część kredytobiorców, którzy zdecydowali się na wytoczenie bankowi sprawy indywidualnej, już uzyskała wyroki prawomocne uznające ich umowy za nieważne. Po latach beznadziejnego oczekiwania na rozstrzygniecie sporu grupowego wreszcie uwolnili się definitywnie od toksycznych zobowiązań we franku szwajcarskim.

Podsumowanie

Prawnicy znaleźli sposób na uwolnienie tysięcy Frankowiczów z okowów pozwów zbiorowych, które toczą się w sądach długimi latami bez szans na rychłe rozstrzygnięcie. Część kredytobiorców (zwłaszcza uczestników sporu grupowego przeciwko Bankowi Millennium) ma możliwość wytoczenia nowego indywidualnego powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytowej oraz o zwrot przez bank nieprawnie pobranych świadczeń.

Sądy uznają, że są to zupełnie inne roszczenia niż te sformułowane w treści pozwu grupowego, więc kredytobiorcy mają prawo wnieść w trybie indywidualnym sprawę do sądu. Zapadły już prawomocne korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcia, w wyniku których umowy objęte sporem grupowym zostały uznane za nieważne.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze