PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Jeszcze NIE UPADŁOŚĆ Getin bank ALE co teraz zrobić z kredytami we frankach Getin Bank

Getin Bank praktycznie zakończył swój żywot – rozpoczął się właśnie proces przymusowej restrukturyzacji. Na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dochodowa część banku została przekazana do spółki celowej utworzonej przez BFG oraz osiem największych polskich banków, natomiast problematyczne kredyty frankowe pozostały w bilansie Getin Banku. Niektórzy prawnicy uznają tę decyzję za „rozbój w biały dzień”, gdyż w majestacie prawa kredytobiorcy frankowi zostali w dużej części pozbawieni możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu obarczonych abuzywnymi klauzulami umów frankowych. Co dalej z kredytami frankowymi i Frankowiczami z Getin Banku? Co można jeszcze zrobić w tej sytuacji?

  • Kredyty frankowe pozostaną na stanie Getin Banku, który będzie nimi dalej administrował. Depozyty, rachunki i kredyty złotowe Getin Banku przekazane zostaną do banku pomostowego pod nazwą BFG S.A., który w ciągu 2-3 lat powinien zostać sprzedany.
  • Z powodu takiej formuły procesu restrukturyzacyjnego kredytobiorcy frankowi mogą mieć problemy z dochodzeniem roszczeń z tytułu dotkniętych wadami prawnymi umów kredytowych.
  • BFG straszy Frankowiczów wnioskami o zawieszenie toczących się już postępowań sądowych oraz brakiem możliwości uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń, jak i egzekucji wyroków.
  • Prawnicy zauważają, że proces przymusowej restrukturyzacji nie może prowadzić do umorzenia postępowań cywilnych, których stroną jest bank. W związku z prawem do ochrony własnych interesów majątkowych, rekomendują wstrzymanie spłaty rat. Taką decyzję najlepiej skonsultować z dobrą kancelarią frankową, a z uwagi na możliwe retorsje ze strony banku – trzeba przez cały czas pozostawać pod opieką prawnika.
  • Kredytobiorcy, którzy nie pozwali jak dotąd Getin Banku, powinni jak najszybciej zasięgnąć opinii prawnej i dowiedzieć się czy można jeszcze coś odzyskać z tytułu wadliwej umowy frankowej.

Getin Bank będzie wyłącznie obsługiwał kredyty frankowe

Właśnie rozpoczął się proces przymusowej restrukturyzacji Getin Banku, który już od 2016 roku notuje regularnie straty, co doprowadziło do niemal całkowitego wyczerpania funduszy własnych. O katastrofalnej kondycji finansowej tego banku i nie wypełnianiu przez niego wymogów kapitałowych od wielu lat wiedziały zarówno KNF jak i BFG, jednak decyzja została podjęta dopiero teraz. 

Prawnicy rozważają złożenie pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa o wypłatę odszkodowań za zbyt późne podjęcie działań wobec Getin Banku, co utrudnia teraz kredytobiorcom frankowym dochodzenie roszczeń z tytułu wadliwych umów. Formuła wybrana przy restrukturyzacji Getin Banku rozmydla odpowiedzialność odszkodowawczą oraz celowo wyklucza z całego procesu bank przejmujący, wobec którego można byłoby kierować roszczenia.

BFG postanowił przenieść „zdrową” część Getin Banku do nowo utworzonego banku pomostowego BFG S.A. (docelowa nazwa to VeloBank), wyłączając z tego procesu kredyty frankowe, które stanowiłyby przeszkodę w późniejszej sprzedaży banku. W ten sposób Getin Bank stał się jednym z tzw. „banków-wydmuszek”, które nie prowadzą żadnej działalności operacyjnej poza obsługą kredytów pseudowalutowych.

Odbyło się to ze szkodą dla Frankowiczów – bank w krótkim czasie czeka upadłość, jeżeli nie będzie prowadził innej dochodowej działalności. W takiej sytuacji kredytobiorcy będą zmuszeni ustawić się w długiej kolejce wierzycieli do syndyka masy upadłościowej, której nie wystarczy dla wszystkich.

Podczas konferencji prasowej BFG padła niepokojąca informacja, że strona bankowa zamierza składać wnioski o zawieszenie toczących się postępowań sądowych, których stroną jest Getin Bank. Dodatkowo planuje wykorzystać przepis ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym mówiący o tym, że w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji nie można wszczynać w stosunku do objętego nią podmiotu działań zabezpieczających oraz egzekucyjnych. Teoretycznie oznaczałoby to brak możliwości uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń w postaci zawieszenia spłaty rat, jak i wyegzekwowania zasądzonych wyrokiem kwot.

Prawnicy reprezentujący interesy Frankowiczów już zajęli stanowisko w tych kwestiach i nie zamierzają pozostawić kredytobiorców z Getin Banku bez pomocy.

Jaka jest sytuacja Frankowiczów w toczących się procesach sądowych?

Prawnicy są zgodni, że wszczęcie procesu przymusowej restrukturyzacji nie prowadzi do umorzenia toczących się już w sądach postępowań, których stroną jest Getin Bank. Zgodnie z zapisami kodeksu postępowania cywilnego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może złożyć do sądu wniosek jedynie o zawieszenie postępowania dotyczącego podmiotu w stanie restrukturyzacji. Na chwilę obecną takie wnioski jeszcze nie są składane, a pełnomocnicy wykonują wszelkie czynności w sprawach o unieważnienie wadliwych kredytów Getin Banku.

W ocenie ekspertów, kredytobiorcy mają pełne prawo do obrony własnych interesów majątkowych w sytuacji kiedy Getin Bank naraził ich na szkody finansowe w wyniku stosowania klauzul abuzywnych. Wobec tego, że BFG powołuje się na zapisy ustawy wykluczające możliwość wszczęcia postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego w stosunku do banku będącego w trakcie restrukturyzacji, Frankowicze nie mają innego wyjścia niż wstrzymanie regulowania świadczeń wynikających z wadliwych umów. Mówiąc wprost, rekomendowane jest zaprzestanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych oraz cofnięcie dyspozycji umożliwiających bankowi automatyczne ich pobieranie z rachunku. 

Należy liczyć się jednak z tym, że bank podejmie działania odwetowe w stosunku do klientów, którzy zaprzestaną spłaty rat. Represje mogą przybrać formę wezwań do zwrotu kapitału kredytu oraz zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W takim przypadku trzeba pozostawać w stałym kontakcie ze swoim pełnomocnikiem, który z pewnością będzie odpowiednio reagował na działania banku.

Co powinni zrobić Frankowicze, którzy jeszcze nie pozwali Getin Banku?

Gros Frankowiczów posiadających kredyty w Getin Banku nie zrobiła jeszcze nic z wadliwymi umowami, posłusznie płaci przez kilkanaście lat coraz wyższe raty kredytowe z nadzieją, że wreszcie kiedyś pozbędzie się zobowiązania i nikt już od nich nic nie będzie żądał. Wobec tego, że nie wszczęli „wojny” z bankiem wydaje im się, że mogą spać spokojnie. Nic bardziej mylnego.

Wszystko wskazuje na to, że maksymalnie w ciągu dwóch lat marna pozostałość po Getin Banku ogłosi upadłość. Wówczas do gry wkroczy syndyk masy upadłościowej, który nie tylko zajmie się zaspokajaniem roszczeń wierzycieli, ale także będzie starał się wycisnąć wszystko co się da, aby pomnożyć skromny majątek do podziału. Syndykowi przysługuje roszczenie o zwrot nienależnie pobranego kapitału kredytu, z którego z pewnością skorzysta.

Frankowicz, który przez 20 lat spłacał kredyt i nie kierował żadnych roszczeń w związku z wadliwą umową, może dostać od syndyka wezwanie do zapłaty pełnego kapitału kredytu, a po zwrot wpłaconych rat kredytowych zostanie skierowany do długiej kolejki wierzycieli.

Kredytobiorcy będący na etapie sprawy sądowej mogą w takiej sytuacji liczyć na pomoc swojego prawnika, który przez cały czas otacza ich opieką i odpowiednio zabezpiecza przed różnymi działaniami ze strony banku.

Pozostali kredytobiorcy też powinni PILNIE ! skonsultować swoją umowę kredytową z prawnikiem z dobrej kancelarii frankowej. Wiele renomowanych kancelarii oferuje bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej wraz z oceną szans procesowych. Nie można wykluczyć, że szybka decyzja o złożeniu pozwu umożliwi jeszcze odzyskanie należnych kwot z tytułu umowy frankowej zanim skromny majątek Getin Banku całkiem się wyczerpie.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze