PLN - Polski złoty
CHF
4,38
czwartek, 18 lipca, 2024

Niepokojąca sytuacja w Getin Bank. Jest projekt uchwały dotyczący dalszego istnienia spółki.

Alarmujące doniesienia płyną z rynku na temat sytuacji finansowej Getin Noble Bank. Kilka dni temu w swoim komunikacie bank poinformował o planowanych dużych zwolnieniach pracowników w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Ostatnio wypłynęła natomiast informacja o zwołaniu na dzień 27 lipca 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, w celu podjęcia decyzji o dalszym kontynuowaniu działalności. Przyczyną jest gigantyczna strata, przewyższająca sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Katastrofalne wyniki finansowe banku

Getin Noble Bank przynajmniej od czterech lat regularnie notuje ujemne wyniki z działalności. Tylko za rok 2020 bilans banku zamknął się stratą na poziomie 559,4 mln złotych, na którą częściowo wpłynęły rezerwy utworzone na ryzyko prawne związane z hipotekami frankowymi.

Jest to jedna z tych instytucji finansowych, które posiadają znaczący portfel kredytów walutowych. Wartość takich należności szacowana jest w tym przypadku na około 9 mld złotych. Natomiast wysokość rezerw utworzonych na okoliczność przegrania kolejnych procesów sądowych z frankowiczami pokrywa zaledwie 3% wartości portfela.

Niewątpliwie oznacza to konieczność stopniowego zwiększania rezerw na ten cel. Tymczasem, jak alarmują od pewnego czasu analitycy bankowi, luka kapitałowa Getin Banku stale się powiększa, a na horyzoncie nie widać inwestora zainteresowanego przejęciem lub dokapitalizowaniem spółki. Co więcej, poziom współczynników kapitałowych jest poniżej wymaganych norm. Właśnie z tego powodu w dniu 27 lipca 2021 ma odbyć się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które podejmie uchwałę co do jej dalszego istnienia.

Przeczytaj: Kancelarie Frankowiczów podważają statystyki wygranych podawane przez Getin Bank

27 lipca 2021 r. decyzja o kontynuowaniu działalności przez Getin Noble Bank

Na dzień 27 lipca 2021 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank, w związku z koniecznością podjęcia stosownej uchwały w sprawie dalszego istnienia lub rozwiązania spółki.

Zwołanie posiedzenia jest konsekwencją obowiązków wynikających z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w sytuacji gdy spółka zanotuje stratę przekraczającą poziom krytyczny.

Sporządzony na dzień 31.05.2021 r. bilans spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Co więcej, współczynniki kapitałowe spółki są poniżej progów ostrożnościowych, przewidzianych dla instytucji finansowych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013. Pomimo tak niekorzystnych danych Zarząd i Rada Nadzorcza spółki rekomendują dalsze kontynuowanie działalności.

Jak czytamy w treści uchwały przygotowanej na NWZ w dniu 27 lipca br.: „Czynniki powodujące spełnienie warunku określonego w art. 397 KSH w znacznym stopniu wynikają ze zdarzeń zewnętrznych i niezależnych od Banku. Bezpośrednią przyczynę wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 397 KSH  stanowiły głównie niekorzystne zmiany w poziomie wyceny posiadanych przez Bank papierów wartościowych. Ponadto, przedmiotowa strata nie prowadzi do wyczerpania całości lub znacznej kwoty funduszy własnych Spółki, ani nie uprawdopodabnia wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości”. 

Dodatkowo, Zarząd banku informuje o wdrożeniu planu naprawczego, w ramach którego podejmowane będą działania ukierunkowane na szybkie odzyskanie rentowności, a w konsekwencji poprawę sytuacji kapitałowej banku. Jak można się domyślić, pierwszym krokiem będzie restrukturyzacja spółki i zapowiadana znaczna redukcja zatrudnienia. 

Źródło: https://www.gnb.pl/dokumenty/projekty-uchwal-nwz20210701v3.pdf

Przeczytaj także: Kredyt we frankach kancelaria – KRYTERIA OCENY

Około 650 osób straci pracę w Getin Noble Bank

W niedawno opublikowanym komunikacie Getin Noble Bank poinformował o planach zwolnienia w ramach procesu restrukturyzacyjnego około 650 osób spośród załogi liczącej 3,5 tys. pracowników, w terminie do stycznia 2022 roku.

Redukcja zatrudnienia ma obejmować wszystkie piony organizacyjne, co oznacza, że uszczupleniu ulegnie nie tylko personel zatrudniony w ramach tzw. back office, ale także z bezpośredniej obsługi klienta. Zwalniani pracownicy mają otrzymać od banku wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia (tzw. outplacement).

Oficjalnie bank tłumaczy, że redukcja etatów jest podyktowana koniecznością dostosowania struktury zatrudnienia do aktualnych potrzeb kadrowych. Ma to związek z planami wzmocnienia zdalnych kanałów obsługi klienta (m.in. bankowości internetowej i mobilnej) oraz koniecznością koncentracji na istotnych ze strategicznego punktu widzenia segmentach rynku i liniach biznesowych. Całość zaplanowanych działań ma wpłynąć na przyspieszenie procesów naprawczych i poprawę rentowności spółki.

Bank zamierza skoncentrować się na segmencie klientów detalicznych, który będzie traktowany jako obszar strategiczny. Rozwijane mają być zwłaszcza instrumenty consumer finance oraz produkty lesingowe. Jeżeli chodzi o segment bankowości firmowej, to bank zamierza ukierunkować się na te obszary, w których posiada przewagę konkurencyjną.

Oferta banku skierowana zostanie przede wszystkim do takich klientów instytucjonalnych, jak deweloperzy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty z branży automotive. Jak wynika z wypowiedzi członka zarządu Getin Noble Bank Mateusza Solaka, priorytetami na chwilę obecną są rozwój nowoczesnej bankowości elektronicznej, automatyzacja części procesów biznesowych oraz optymalizacja struktury. Działania te mają przyczynić się do polepszenia wyników spółki w perspektywie średnio- i długoterminowej oraz zapewnić cyt. „szybki powrót na ścieżkę trwałej rentowności„.

Jaka przyszłość Getin Noble Banku?

Czy Getin Noble Bank będzie kontynuował działalność zadecyduje zbliżające się Walne Zgromadzenie. Na chwilę obecną wszystko wskazuje, że podjęta zostanie uchwała za dalszą aktywnością spółki. Jaka będzie jednak przyszłość banku, jeśli wdrożone procesy naprawcze okażą się niewystarczające do uzyskania znaczącej poprawy wyników finansowych i wskaźników kapitałowych.

Biorąc pod uwagę rosnące ryzyko związane z portfelem kredytów walutowych oraz wartość corocznie wykazywanych strat, trzeba wziąć pod uwagę możliwość, że fundusze własne banku wyczerpią się w ciągu kilku lat lub jeszcze szybciej.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze