PLN - Polski złoty
CHF
4,47
poniedziałek, 24 czerwca, 2024

Sądy we Wrocławiu orzekają na korzyść Frankowiczów

Jeszcze do niedawna apelacja wrocławska słynęła w kraju z niekorzystnych dla Frankowiczów wyroków i postawy dalekiej od prokonsumenckiej. Pokutował też pogląd, że we Wrocławiu trudnej jest niż w innych miastach uzyskać korzystny prawomocny wyrok. Niejednokrotnie obserwując przewlekłość prowadzonych przez ten sąd postępowań oraz zapadające kolejne wyroki rozbieżne z ogólną linią orzeczniczą sądów w Polsce, kredytobiorcy wraz ze swoimi prawnikami decydowali się przenieść sprawę do innego sądu w kraju, np. wytypowanego według siedziby banku.

Po orzeczeniu Sądu Najwyższego, który w wyroku V CSK 382/18 z dnia 11.12.2019 r. poddał krytyce dotychczasowe niekorzystne stanowisko w sprawie Frankowiczów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a także dzięki interwencji stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które złożyło do Komisji Europejskiej skargę na brak skutecznej ochrony konsumenckiej w Polsce, podając jako przykład szereg wyroków wydanych przez sędziów wrocławskiego Sądu Apelacyjnego, sprawy kredytobiorców frankowych we wrocławskim sądzie idą teraz coraz lepiej.

Wyraźnie widać, że niekorzystna linia orzecznicza została zmodyfikowana, czego potwierdzeniem są trzy prawomocne korzystne wyroki wydane w tym samym dniu 8 grudnia 2021 r. dwie sprawy (przeciwko Bankowi Millennium oraz Bankowi Raiffeisen, d. Polbank) prowadziła wrocławska Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski a sprawę przeciwko Santander Consumer Bank S.A. warszawska kancelaria radcy prawnego Radosława Górskiego.

Apelacja wrocławska długo była oporna na ochronę praw konsumenta

Pomimo że inne sądy w kraju od dawna reprezentują prokonsumencką linię w orzekaniu, zwłaszcza po przełomowym wyroku TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs. Raiffeisen) masowo unieważniają umowy kredytów frankowych, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przez długi czas opierał się prokonsumenckim tendencjom i wydawał niekorzystne dla Frankowiczów wyroki, oddalając roszczenia o unieważnienie umowy. W uzasadnieniach wyroków sędziowie SA we Wrocławiu uparcie twierdzili, że umowy kredytów frankowych zawierały wszystkie niezbędne elementy określone w art. 69 ustawy Prawo bankowe, a klauzule indeksacyjne miały charakter waloryzacyjny, który prawo dopuszcza.

Przeczytaj: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Jeden z wyroków wydanych w sprawie frankowej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, dotyczący umowy Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) stał się przedmiotem skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. W wyroku V CSK 382/18 z dnia 11.12.2019 r. Sąd Najwyższy stanął po stronie Frankowiczów, uchylił zaskarżony wyrok SA we Wrocławiu i przekazał go do ponownego rozpoznania.

Przedmiotowy wyrok miał kluczowe znaczenie także dla innych kredytobiorców frankowych, których sprawy toczą się w apelacji wrocławskiej. Sąd Najwyższy skrytykował dotychczasową niekorzystną tendencję w orzekaniu przez SA we Wrocławiu, usystematyzował rozbieżne orzecznictwo w sprawach frankowych i określił najważniejsze wytyczne, które sędziowie muszą uwzględniać przy rozstrzyganiu sporów na tle kredytów frankowych.

Szereg niekorzystnych wyroków wydanych przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stało się także przedmiotem skargi do Komisji Europejskiej złożonej przez stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Stowarzyszenie wzięło pod lupę wyroki naruszające przepisy unijnej dyrektywy 93/13, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń wydanych w sprzeczności z wykładnią dokonaną przez TSUE, w tym z wykładnią sformułowaną w wyroku C-260/18. Wiele takich wyroków zapadło właśnie w apelacji wrocławskiej.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu orzeka już na korzyść Frankowiczów

Po ostatnich korzystnych dla Frankowiczów i wydanych sprawnie wyrokach widać, że w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu doszło do zmiany linii orzeczniczej. Potwierdzają to najlepsze Kancelarie Frankowe, które donoszą, że kredytobiorcy nie mają już problemu z uzyskaniem korzystnego prawomocnego wyroku. Przykładem są trzy prawomocne wyroki unieważniające umowy kredytowe, które zapadły przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu w dniu 8 grudnia 2021 r.

Prawomocne unieważnienie kredytu Raiffeisen przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sprawa I ACa 356/21)

W dniu 8 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w składzie SSA Jacka Gołaczyńskiego, SSA Magdaleny Cichockiej oraz SSO del. Krzysztofa Rudnickiego oddalił apelację Raiffeisen Banku, wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2020 r. do sprawy I C 51/20. Oddalając apelację banku sąd II instancji utrzymał korzystny dla kredytobiorców wyrok sądu I instancji unieważniający umowę kredytową Polbank (obecnie Raiffeisen) zawartą w roku 2009. Pozwany bank podnosił w trakcie apelacji szereg argumentów, które w dużej mierze rozmijały się z prawdą, m.in. twierdził że dopełnione zostały ciążące na banku obowiązki informacyjne względem kredytobiorców, a ponadto postanowienia umowne były przedmiotem indywidualnych uzgodnień z klientami. Twierdzeniom tym Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie dał wiary. Ponadto, sąd nie dopuścił wniosku dowodowego z zeznań świadków, który został pominięty przez sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w pełni podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że postanowienia niedozwolone figurowały w regulaminie kredytowania, co wyraźnie potwierdza, że umowa nie mogła być negocjowana. Sąd podkreślił, że przeliczenia wykonywane były jednostronnie przez bank, a kredytobiorcom nie zaoferowano zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym.

Postępowanie w obu instancjach trwało zaledwie 2 lata, natomiast prawomocny wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał już po 9 miesiącach od momentu wpłynięcia apelacji.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sprawa I ACa 280/21)

Inni klienci Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski w tym samym dniu 8 grudnia br. mogli się również cieszyć z korzystnego prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, oddalającego apelację banku. Wyrok został wydany w tym samym składzie sędziowskim, co w wyżej opisanej sprawie.

Przedmiotem postępowania był kredyt zaciągnięty w roku 2008 w Banku Millennium. 25.11.2020 roku Sąd Okręgowy w Legnicy, po zaledwie 6 miesiącach od wniesienia pozwu, w ramach postępowania pod sygn. akt I C 205/20 ustalił nieważność umowy kredytowej.

Od powyższego wyroku apelację wniósł bank, jednak po upływie roku apelacja została oddalona, tym samym wyrok stwierdzający nieważność umowy Banku Millenium uległ uprawomocnieniu. Postępowanie w obu instancjach trwało zaledwie 1,5 roku.

Prawomocne unieważnienie kredytu Santander Consumer Bank S.A. przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sprawa I ACa 318/21)

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 8 grudnia 2021 r. oddalił także apelację Santander Consumer Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w którym:

1) ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego,

2) zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców ponad 400.000 zł wraz z odsetkami od 2017 r.,

3) zasądzono od banku na rzecz kredytobiorców koszty procesu.

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia odstąpił od swoich dotychczasowych poglądów, zgodnie z którymi umowa po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych mogła zostać utrzymana w mocy, a kredyt miałby funkcjonować w oparciu o zastosowanie kursu średniego NBP. Powołując się na najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące obowiązku informacyjnego banku wobec kredytobiorcy odnoszącego się do ryzyka kursowego, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Kancelarii radcy prawnego Radosława Górskiego udało się przekonać Sąd, że umowa jest nieważna w całości.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze