PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

Ekspresowe wyroki i wygrane Frankowiczów z mBank – NAWET BEZ ROZPRAWY!

mBank stoi na najwyższym stopniu podium w niechlubnym rankingu ilości wytoczonych spraw sądowych z powództwa Frankowiczów. W III kwartale 2021 roku w sądach toczyło się ponad 12 tys. postępowań dotyczących kredytów walutowych tego banku, a wartość dochodzonych przez kredytobiorców frankowych roszczeń sięgnęła 3 mld złotych. Sytuacja finansowa mBanku jest nieciekawa, co wynika z konieczności zawiązywania co kwartał dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Tylko w III kwartale 2021 r. bank utworzył rezerwy na kwotę 436,8 mln złotych, a łącznie rezerwy tego banku sięgnęły już pułapu 2,2 mld złotych.

W celu wyhamowania dalszej fali pozwów mBank zdecydował się na uruchomienie pilotażu ugód dla Frankowiczów, który ruszył 6 grudnia. Proponowane przez bank warunki przekształcenia kredytów frankowych w złotowe są skrajnie niekorzystne – dalece odbiegają od propozycji KNF i pozwalają odzyskać według wstępnych szacunków 20% tego, co można osiągnąć na ścieżce sądowej.

mBank przegrywa w sądach

Tymczasem bank przegrywa w sądach jedną sprawę za drugą, a nierzadko wyroki zapadają w tempie ekspresowym, już po kilku miesiącach, czasami nawet bez rozprawy. Dobre Kancelarie Frankowe doprowadzają sprawy przeciwko mBank do szybkiego i korzystnego finału. Najczęściej sądy unieważniają umowy kredytowe. Zdecydowanie ponad 90% spraw z powództwa Frankowiczów kończy się przegraną banku.

Przykładowo, jak wskazują nieoficjalne statystyki prowadzone przez organizacje Frankowiczów, w II kwartale br. kredytobiorcy wygrali 129 spraw z mBankiem, a przegrali tylko 2. Nieliczne przegrane kredytobiorców są prawdopodobnie pokłosiem pojawienia się na rynku nowych, niedoświadczonych kancelarii oferujących pomoc Frankowiczom i prowadzących sprawy w sposób nieumiejętny. Najbardziej doświadczone i wyspecjalizowane kancelarie frankowe od dawna nie mają problemu z wygrywaniem spraw przeciwko mBank. 

Wadliwe umowy mBanku dają ogromne szanse na wygranie w sądzie

Od dawna wiadomo, że umowy kredytowe oferowane przed laty przez mBank, w tym produkty pod nazwą „mPlan” i „Multiplan”, zawierają szereg postanowień niedozwolonych, skutkujących nieważnością całej umowy lub bezskutecznością zapisów odnoszących się do mechanizmu przeliczania kredytu według kursu waluty obcej.

Postanowienia te zostały wpisane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul niedozwolonych, gdzie figurują pod pozycją 5743. Natomiast w dniu 28.05.2021 r. UOKiK dodał do tego rejestru kolejnych sześć klauzul przeliczeniowych, stosowanych w dokumentacji kredytowej przez mBank.

Sprawdź: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Powyższe decyzje stanowią formę prejudykatu w postępowaniach sądowych, co oznacza brak konieczności badania przez sąd umowy kredytowej pod kątem jej abuzywnego charakteru. Sąd może w tym zakresie przyjąć decyzję UOKiK za wiążącą.

Powyższe znacznie skraca czas trwania postępowań przeciwko mBank, które nierzadko zamykają się w okresie krótszym niż pół roku. Nie bez znaczenia jest fakt, że zarówno sędziowie jak i reprezentujący Frankowiczów prawnicy są doskonale zaznajomieni z konstrukcją umów mBanku. Dobre Kancelarie Frankowe mają wypracowaną trafną argumentację i skuteczną taktykę procesową.

Ekspresowe wygrane Frankowiczów z mBank

Frankowicze wygrywają z mBankiem w różnych sądach na terenie całego kraju. Przykładów ekspresowego tempa wydawania przez sądy wyroków w sprawach dotyczących umów kredytowych mBanku jest wiele. Czas trwania postępowań coraz bardziej skraca się, przy czym nie bez znaczenia jest precyzyjne formułowanie roszczeń przez stronę powodową i zapobieganie taktyce banku polegającej na przewlekaniu postępowań.

Szanse na szybki i korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank rosną, jeśli zdecydujemy się na pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, wyspecjalizowanej w prowadzeniu spraw dotyczących kredytów frankowych. Poniżej opisujemy kilka błyskawicznych wygranych z mBankiem.

Unieważnienie kredytu „Multiplan” w 5 miesięcy w Warszawie (sprawa XXVIII C 136/21)

Prowadząca sprawę kredytobiorcy Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała ekspresowy wyrok unieważniający umowę kredytową mBanku pod nazwą „Multiplan” w 5 miesięcy od wniesienia pozwu.

Wyrok zapadł w dniu 30.08.2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny tzw. frankowy. Nieważność została ustalona w oparciu o teorię dwóch kondykcji, co oznacza że na rzecz kredytobiorcy zasądzona została całość rat wpłaconych dotychczas do banku tytułem kredytu. Wyrok zapadł bez przeprowadzenia rozprawy, na posiedzeniu niejawnym i w oparciu wyłącznie o materiał dowodowy w postaci dokumentów (pozew i odpowiedź na pozew).

Sąd pominął dowody z zeznań świadka powołanego przez bank, gdyż nie uczestniczył on w procesie podpisywania umowy. Dodatkowo, sąd oddalił wniosek o dowód z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości, jak również nie uznał za konieczne uzyskanie wyjaśnień strony powodowej co do okoliczności zawierania umowy, w tym zakresu informacji przekazanych kredytobiorcy przez pracowników banku oraz stanu jego świadomości odnośnie do ryzyka walutowego.

Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej, gdyż bank jako przedsiębiorca nie miał prawa oferować umów kredytowych o konstrukcji, która zakładała przerzucenie całości ryzyka na konsumenta. Ponadto, sąd dopatrzył się innych istotnych wad umowy, takich jak brak precyzyjnego określenia kwoty kredytu oraz zawarte w treści umowy niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmów przeliczeniowych.

Unieważnienie umowy mBanku „Multiplan” w 6 miesięcy (sprawa XXVIII C 647/21)

Równie rekordowe tempo unieważnienia umowy kredytowej mBanku uzyskała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski. Wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 647/21 zapadł w dniu 16.09.2021 r. także przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny.

Postępowanie w ramach I instancji trwało zaledwie pół roku, a w jego trakcie przeprowadzone zostały dwie rozprawy. Na jednej z nich sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczności zawarcia umowy.

Jednocześnie, sąd zdecydował nie uwzględnić wniosku o dowód z opinii biegłego, co znacznie skróciło czas oczekiwania na wyrok. Uzasadniając decyzję o unieważnieniu umowy mBanku, sąd wskazał że naruszała ona naturę stosunku prawnego, była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i zawierała szereg niedozwolonych postanowień. Sąd uznał umowę za nieważną w całości z powodu bezskuteczności jej głównych postanowień, których nie można było zastąpić innymi zapisami.

Sąd nakazał rozliczenie kredytobiorcy z bankiem w oparciu o teorię dwóch kondykcji, co oznacza że kredytobiorca może dochodzić od banku całości wpłaconych rat, a sam ma do oddania jedynie kwotę pożyczonego kapitału, bez odsetek.

Unieważnienie umowy mBanku w Katowicach w 7 miesięcy (sprawa II C 261/21)

Do kolejnego błyskawicznego unieważnienia umowy kredytowej mBanku „Multiplan” doszło przed Sądem Okręgowym w Katowicach w dniu 20.10.2021 r. Korzystny dla kredytobiorców wyrok zapadł po 1 rozprawie.

Wydając wyrok unieważniający umowę kredytową mBanku sąd zauważył, że zawarta w umowie klauzula waloryzacyjna była sprzeczna z wymogami art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo bankowe, gdyż powodowała, że kredytobiorcy spłacali odsetki wyliczone nie od kwoty udzielonego kredytu, ale od salda zadłużenia wyrażonego w CHF.

Umowa kredytowa zawierała zatem mechanizm, który nie pozwalał konsumentom ustalić z góry poziom ryzyka, które ponosili w związku z zawarciem tego typu umowy. Wobec sprzeczności postanowień umownych odnoszących się do mechanizmu waloryzacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, sąd musiał uznać je za nieważne, a w konsekwencji cała umowa kredytowa została unieważniona. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze