PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Banku Millennium ujawnia PRAWDĘ O UGODACH z Frankowiczami i kredytach frankowych – Raport III Kwartał 2023 r.

Jest nowy raport Banku Millennium za III kwartał 2023 roku. Pomimo problemów finansowych, które leżały u podstaw wdrożenia planu naprawczego, bank zaraportował w tym okresie 102,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Z komunikatu prasowego wynika, że na wyniku finansowym banku zaciążyły mocno rezerwy na kredyty frankowe. Całkowite rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi dotyczące zarówno umów frankowych Banku Millennium, jak i przejętego przez niego Euro Banku wyniosły w III kw. br. 743 mln zł. Raport ujawnia też całą prawdę na temat domniemanego sukcesu programu ugód. Od 2020 roku Bank Millennium objął ugodami ponad 20 tys. umów frankowych, co stanowiło około 1/3 wszystkich czynnych umów w momencie uruchomienia programu. Większość ugód została jednak zawarta w początkowej fazie realizacji programu. Od stycznia 2023 roku systematycznie spada liczba zawieranych przez bank ugód i jest ona znacznie niższa niż liczba nowych pozwów frankowych. W III kwartale br. Bank Millennium zawarł zaledwie 869 dobrowolnych ugód, podczas gdy został pozwany przez Frankowiczów 1.864 razy. 

  • Bank Millennium chwali się sukcesem programu ugód, ale przyznaje że potencjał do dogadywania się z Frankowiczami poza sądem jest coraz mniejszy. W bieżącym roku bank zawarł 2.600 ugód frankowych, podczas gdy w tym samym czasie otrzymał prawie dwa razy tyle nowych pozwów, bo 5.107.
  • Na koniec września w sądach toczyło się 21.484 indywidualnych spraw z powództwa Frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium plus spór zbiorowy obejmujący 3.273 umowy frankowe.
  • Bank został zmuszony drastycznie powiększyć rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. To efekt niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia toczącej się na forum TSUE sprawy C-520/21, a także rosnącej liczby spraw sądowych i wysokiego prawdopodobieństwa przegranej banku.
  • Frankowicze coraz szybciej wygrywają w sądach sprawy z Bankiem Millennium. Poniżej omawiamy kilka spraw stanowiących dowód na to, że wygrać z tym bankiem można nawet w 3 miesiące, a prawomocne wyroki unieważniające umowy w 2 lata od złożenia pozwu to już niemal codzienność w polskich sądach.

Koniec „sukcesu” programu ugód Banku Millennium

Bank Millennium w najnowszym raporcie deklaruje, że jest otwarty na indywidualne negocjowanie polubownego rozwiązania sporu z Frankowiczami. W grę wchodzi przewalutowanie kredytu na złotówki, przedterminowa częściowa lub całkowita spłata i inne formy „dobrowolnych” ugód. Bank chwali się także swoimi sukcesami w zakresie liczby zawartych porozumień. Faktem jest, że nie przespał on dobrego momentu na zaoferowanie kredytobiorcom ugód. Z indywidualnymi propozycjami ruszył już w 2020 roku i sporo Frankowiczów się na nie skusiło. Później było już znacznie gorzej, na co wpływ miał wzrost oprocentowania kredytów złotowych oraz niekorzystny dla tego banku i całego sektora wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 roku do sprawy C-520/21 dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Łącznie bank zawarł ponad 20 tys. dobrowolnych porozumień z Frankowiczami, co odpowiada około 1/3 czynnych umów kredytów walutowych w momencie uruchomienia programu. Najwięcej ugód podpisał w III i IV kwartale 2021 roku – odpowiednio było to 2.641 i 2.615 porozumień. Później liczba ugód zawartych w kolejnych kwartałach systematycznie spadała. Począwszy od stycznia br. więcej kredytobiorców decyduje się na złożenie pozwu przeciwko Bankowi Millennium niż na zawarcie z nim ugody.

Oto jak przedstawia się relacja liczby pozwów do liczby zawartych ugód w poszczególnych kwartałach 2023 roku:

I kwartał 2023 – 806 ugód vs. 1.713 nowych pozwów

II kwartał 2023 – 925 ugód vs. 1.530 nowych pozwów

III kwartał 2023 – 869 ugód vs. 1.864 nowe pozwy

Aktualnie bank przyjmuje prawdopodobieństwo powodzenia negocjacji ugody w toku postępowania sądowego na 12%. Jednocześnie przyznaje, że maleje prawdopodobieństwo sukcesu negocjacji ugód na drodze sądowej i pozasądowej, bo większość kredytobiorców miała już kontakt z bankiem w sprawie ewentualnego przewalutowania kredytu na złotówki.

Liczba indywidualnych pozwów frankowych przeciwko Bankowi Millennium sięgnęła blisko 21,5 tysiąca

Liczba aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych pozostających w portfelu Banku Millennium wynosiła na koniec września 34.076. Tymczasem na dzień 30 września 2023 roku aż 21.484 umów kredytowych było objętych indywidualnym sporem dotyczącym klauzul indeksacyjnych, z czego 19.849 dotyczyło umów Banku Millennium, a 1.635 umów dawnego Euro Banku. Jak podaje bank, 68% spraw toczy się przed sądem pierwszej instancji, a 32% przed sądem drugiej instancji. Około 2.000 spraw (czyli 10% wszystkich postępowań) dotyczy umów spłaconych w całości przed wniesieniem powództwa lub przekonwertowanych na PLN. Bank jest także stroną pozwu zbiorowego obejmującego 3.273 umowy frankowe.

Oto jak przedstawiała się ilość spraw inicjowanych przeciwko bankowi przez Frankowiczów na przestrzeni lat:

do 2019 roku1.985 indywidualnych roszczeń dotyczących umów Banku Millennium plus 236 przeciwko dawnemu Euro Bankowi

rok  20203.007 indywidualnych roszczeń dotyczących umów Banku Millennium plus 265 dotyczących umów dawnego Euro Banku

rok 2021 6.155 indywidualnych roszczeń dotyczących umów Banku Millennium plus 423 dotyczących umów dawnego Euro Banku

rok 20225.752 indywidualnych roszczeń dotyczących umów Banku Millennium plus 408 dotyczących umów dawnego Euro Banku

I kw. – III kw. 2023 roku5.107 indywidualnych roszczeń dotyczących umów Banku Millennium plus 444 dotyczące umów dawnego Euro Banku

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

Bank Millennium wygrał prawomocnie tylko 2,4 proc. spraw. Rosną rezerwy na kredyty w CHF

Jak wynika z raportu, począwszy od roku 2015 do końca III kwartału roku 2023 rozstrzygniętych zostało ostatecznie 2.570 sporów sądowych na linii Frankowicze – Bank Millennium dotyczących zarówno umów tego banku, jak i przejętego Euro Banku. Z tego bank wygrał tylko 61 spraw, czyli niespełna 2,4 proc., 1.731 spraw zakończyło się niekorzystnym dla banku wyrokiem czyli unieważnieniem umowy kredytowej lub odfrankowieniem kredytu, 52 sprawy zostały umorzone, a 726 zakończyło się ugodą.

W ciągu 9 miesięcy bieżącego roku Bank Millennium powiększył rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami we franku szwajcarskim o ponad 2,36 mld zł (2,2 mld na kredyty Banku Millennium plus 155,7 mln zł na kredyty Euro Banku). Rezerwy za III kwartał 2023 roku wyniosły 743 mln zł. Wartość bilansowa rezerw na 30 września 2023 roku to ponad 7,5 mld zł, z czego 6,98 mld zł na umowy Banku Millennium (kwota ta odpowiada 73,4% wartości portfela kredytów walutowych brutto) oraz 536 mln zł na umowy Euro Banku.

Tak znaczący wzrost odpisów na kredyty we franku to m.in. konsekwencja negatywnego dla banku wyroku TSUE z 15 czerwca br. do sprawy C-520/21, który wymusił zmianę metodologii wyliczania rezerw polegającą na eliminacji scenariusza zakładającego uzyskanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Na wzrost poziomu rezerw wpływ miały także inne czynniki, w tym faktyczny oraz spodziewany wyższy napływ spraw sądowych.

Frankowicze z Banku Millennium nie chcą już ugód bo wygrywają w sądach

Kredytobiorcy frankowi z Banku Millennium są coraz mniej otwarci na propozycje ugodowe. Wynika to z większej świadomości co do negatywnych skutków przejścia na wysoko oprocentowany kredyt złotowy w chwili kiedy stopy procentowe w Polsce są wciąż bardzo wysokie. Docierają też do nich informacje o szybkich wygranych innych Frankowiczów w sądach i olbrzymich sumach odzyskiwanych od banku, o czym regularnie donoszą na swoich stronach kancelarie frankowe. Poniżej prezentujemy pokrótce trzy sprawy zakończone wygraną kredytobiorców z Bankiem Millennium.

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium w Warszawie w 26 miesięcy. Kredytobiorcy odzyskują kwotę 313.233,51 zł 

W dniu 15 maja 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. VI ACa 255/22, która dotyczyła umowy frankowej Banku Millennium. Sąd ten rozpoznawał apelację banku od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 roku do sprawy o sygn. XXVIII C 1976/21, na mocy którego sąd ten ustalił nieważność przedmiotowej umowy i zasądził zwrot przez bank na rzecz kredytobiorców kwoty 313.233,51 zł, stanowiącej nadpłatę ponad udzielony kapitał kredytu, powiększonej o ustawowe odsetki za opóźnienie. Sąd II instancji zmienił ten wyrok jedynie w zakresie przesunięcia daty naliczania odsetek za zwłokę, w pozostałym zakresie oddalił apelację banku. Sprawa w dwóch instancjach sądowych toczyła się łącznie 2 lata i 2 miesiące. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Rekordowo szybkie unieważnienie kredytu frankowego Banku Millennium w 3 miesiące w Krakowie. Zysk kredytobiorców z wyroku 397 tys. zł

W dniu 10 lipca 2023 r. w Krakowie padł rekord jeżeli chodzi o ekspresowe unieważnienie umowy. Sąd Okręgowy w Krakowie po zaledwie 3 miesiącach od wniesienia pozwu i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy ustalił nieważność umowy kredytu frankowego Banku Millennium zawartej w 2006 roku, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 147.022,91 zł i 44.698,60 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834 zł. Sprawa nosiła sygnaturę I C 1524/23. Zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł około 397 tys. zł. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego Banku Millennium w Szczecinie w 2 lata. Zysk kredytobiorców z wyroku 130 tys. zł

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 903/22, która toczyła się przeciwko Bankowi Millennium i dotyczyła umowy kredytu frankowego. Sąd ten oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 15 kwietnia 2022 roku do sprawy o sygn. I C 625/21, na mocy którego sporna umowa została uznana za nieważną a na rzecz kredytobiorców zasądzona została kwota 135.022,67 zł, odpowiadającą sumie nienależnie uiszczonych rat, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Dwuinstancyjne postępowanie zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy frankowej Banku Millennium trwało łącznie 2 lata. Zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł około 130 tys. zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Kliknij i Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze