PLN - Polski złoty
CHF
4,47
czwartek, 13 czerwca, 2024

BNP PARIBAS przygotował 2,45 MLD ZŁ na kredyty we frankach i ugody – czy Frankowicze dostaną te pieniądze?

BNP Paribas to kolejny z banków frankowych, który zaraportował spory zysk netto za III kwartał 2023 roku. Bank ten zarobił na czysto w okresie ostatnich trzech miesięcy kwotę 445,5 mln zł, czyli około 10% więcej niż oczekiwał rynek. Natomiast zysk netto wypracowany przez BNP Paribas w okresie od stycznia do września 2023 roku wyniósł 1,39 mld zł, pomimo znaczących kosztów związanych z rezerwami na kredyty we frankach, które obciążyły tegoroczny bilans banku kwotą 961,3 mln zł. Tylko w III kwartale br. bank odpisał na kredyty w CHF kwotę 370,8 mln zł. Wzrost rezerw wynika zarówno z prognozowanego przez bank większego napływu do sądów nowych pozwów od Frankowiczów, rosnącej liczby niekorzystnych dla banku prawomocnych wyroków, ale także ma związek z programem ugód. Na dzień 30 września 2023 roku bank podpisał 3.174 ugody, a pozwany został przez kredytobiorców frankowych łącznie 6.002 razy (z uwzględnieniem spraw zakończonych już prawomocnymi wyrokami).

  • BNP Paribas wypracował w III kwartale br. spory zysk netto na poziomie 445,5 mln zł, pomimo zawiązania w tym okresie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF w kwocie 370,8 mln zł.
  • Bank próbuje robić dobrą minę do złej gry, twierdząc że aż 200 spośród 736 prawomocnych wyroków zapadłych w sprawie jego kredytów frankowych było dla niego korzystne. W rzeczywistości sądy prawomocnie unieważniły 536 umów, a odrzuciły roszczenia Frankowiczów tylko w 26 sprawach. Pozostałe sprawy zakończyły się ugodą, a więc wypracowaniem rozwiązania po części satysfakcjonującego dla kredytobiorców.
  • W 2023 roku przybyły w sądach aż 2.183 nowe sprawy z powództwa kredytobiorców frankowych, czyli około 1/3 spośród wszystkich tego typu postępowań przeciwko BNP Paribas została zainicjowana w tym roku. Bank podaje, że włącznie ze sprawami zakończonymi już prawomocnie w sądach toczyło się lub nadal toczy 6.002 sprawy.
  • Bank od grudnia 2021 roku realizuje własny program ugód frankowych, przy czym koncentruje się na kredytobiorcach pozostających już w sporze sądowym lub takich, co do których istnieje ryzyko wdania się w spór (bank w tym celu monitoruje proces uzyskiwania zaświadczeń potrzebnych do wszczęcia sprawy sądowej). Na 12.548 przedstawionych propozycji ugodowych, sfinalizowanych ugód było tylko 3.174 tj. około 25 proc. spośród wszystkich zaoferowanych.
  • Po wyroku TSUE z 15 czerwca do sprawy C-520/21 część Frankowiczów, którzy zaakceptowali już warunki ugód, wycofała się z porozumienia. Bank zapowiada uatrakcyjnienie programu ugód, chociaż nie podaje szczegółów. Wiadomo, że będzie się próbował kontaktować z klientami, którym już wcześniej przedstawił oferty zawarcia ugody.

BNP Paribas ze sporym zyskiem w III kwartale 2023

Bank BNP Paribas zaraportował bardzo dobry wynik finansowy za III kwartał br., który zaskoczył analityków rynkowych spodziewających się gorszego rezultatu. Tylko w okresie od lipca do września 2023 r. bank zarobił na czysto 445,5 mln zł, przy czym w analogicznym okresie roku ubiegłego zanotował on stratę na poziomie -347 mln zł.

Tak duży zysk za III kwartał tego roku to głównie efekt poprawy wyniku z podstawowej działalności bankowej oraz bardzo dobrego wyniku odsetkowego na poziomie 1,36 mld zł, co stanowi wzrost r/r o 1 tys. proc.! Marża odsetkowa banku wzrosła do poziomu 3,52 proc. (w II kwartale wynosiła 3,33 proc.) Bank zarobił też sporą kwotę na prowizjach (286,8 mln zł), chociaż tutaj oczekiwał nieco więcej.

Rezerwy na kredyty w CHF mocno ciążą bankowi BNP Paribas

Zarząd banku nie ukrywa, że wynik finansowy byłby zdecydowanie lepszy gdyby nie rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami we franku szwajcarskim. Na dzień 30 września 2023 r. bank miał jeszcze 7,4 tys. umów kredytów denominowanych do CHF oraz 6,3 tys. kredytów walutowych. Wartość bilansowa indywidualnych kredytów hipotecznych w CHF wynosi 3,35 mld zł, co stanowi 3,7 proc. wartości całego portfela kredytowego banku BNP Paribas.

Bank od wielu kwartałów tworzy rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami we franku, które przeznacza na realizację niekorzystnych dla niego prawomocnych wyroków sądów oraz na ugody z kredytobiorcami. Saldo rezerw na koniec września 2023 r. wynosiło 2,45 mld zł, przy czym od początku roku bank powiększył rezerwy o kwotę 961,3 mln zł, a w III kwartale br. odpisy na ten cel wyniosły 370,8 mln zł, czyli były na poziomie zbliżonym do II kwartału, kiedy osiągnęły kwotę 356 mln zł. W trzech kwartałach tego roku bank wykorzystał kwotę 314,9 mln zł rezerw w związku z zawartymi ugodami oraz 109,7 mln zł w związku z otrzymanymi prawomocnymi wyrokami stwierdzającymi nieważność umów kredytowych.

Wzrost poziomu rezerw w roku bieżącym miał przede wszystkim związek z większym napływem nowych pozwów i koniecznością zaktualizowania szacunków prognozowanej liczby nowych spraw sądowych. Przy kalkulacji poziomu rezerw bank uwzględnia m.in. ilość pobieranych przez klientów zaświadczeń do celów procesowych, szacowane prawdopodobieństwo złożenia pozwu, liczbę złożonych oraz szacowanych przyszłych pozwów, prawdopodobieństwo przegrania sprawy przez bank oraz szacunkową wysokość poniesionych z tego tytułu strat, a także szacowaną liczbę ugód.

Prawdopodobieństwo przegrania sprawy bank oszacowuje na podstawie historycznych wyroków oddzielnie dla kredytów denominowanych i walutowych, przy czym bierze pod uwagę jedynie wyroki zapadłe po 31 grudnia 2020 roku. Skutki finansowe niekorzystnych rozstrzygnięć wylicza przy założeniu, że klient będzie musiał zwrócić tylko wypłacony kapitał bez uwzględnienia innych świadczeń, takich jak wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub waloryzacja, a bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy całość wpłaconych przez niego rat kapitałowo-odsetkowych plus zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie.

Bank BNP Paribas wygrał prawomocnie tylko 3,53 proc. spraw frankowych

Orzecznictwo sądów w sprawach umów frankowych banku BNP Paribas, na które składają się umowy kredytów denominowanych dawnego Fortis Banku oraz aktywa walutowe przejęte po banku BGŻ, jest już mocno ugruntowane na korzyść kredytobiorców. Rozkład wyroków prawomocnych wskazuje na dużą przewagę kredytobiorców, pomimo że w raportach okresowych bank kreuje nieco odmienną wizję.

Bank twierdzi, że na koniec września 2023 r. w sprawach dotyczących jego umów frankowych zapadło 736 wyroków prawomocnych, z czego 200 miało być korzystne dla banku, a 536 (72,8 proc.) niekorzystne tj. zakończone orzeczeniem nieważności lub trwałej bezskuteczności umowy kredytowej. Wiadomo jednak, że w zaledwie 26 przypadkach (3,53 proc.) pozwy kredytobiorców zostały oddalone, natomiast pozostałe spośród rzekomo korzystnych dla banku rozstrzygnięć to ugody. Przy tym trzeba brać pod uwagę fakt, że początkowo umowy BNP Paribas były uznawane przez prawników za trudniejsze do podważenia, a obecnie są one unieważnianie na masową skalę.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

W 2023 roku gwałtownie wzrosła liczba pozwów przeciwko BNP Paribas

Na dzień 30 września 2023 roku bank BNP Paribas był stroną 5.266 indywidualnych spraw sądowych, w których kredytobiorcy frankowi zażądali stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do CHF, bądź stwierdzenia jej trwałej bezskuteczności i zwrotu dotychczas wpłaconych kwot. Wartość dochodzonych z tego tytułu roszczeń wyniosła 2,54 mld zł. Natomiast uwzględniając sprawy zakończone już prawomocnym wyrokiem, powództw frankowych przeciwko BNP Paribas było dotychczas 6.002.

W roku 2023 obserwowany jest znaczący przyrost nowych spraw sądowych przeciwko bankowi BNP Paribas. Od początku stycznia do końca września do sądów wpłynęły 2.183 nowe sprawy frankowe, przy czym w III kwartale było ich 872, a w II kwartale 633.

Bank stawia na ugody ale Frankowicze ich nie chcą

Od grudnia 2021 roku BNP Paribas oferuje Frankowiczom indywidualne warunki ugód, przy czym oferty kieruje głównie do osób pozostających już w sporze sądowym z bankiem lub co do których istnieje uzasadnione ryzyko wdania się w spór.

Do tej pory bank przedstawił kredytobiorcom 12.548 indywidualnych propozycji polubownego załatwienia sporu, z czego zaakceptowane zostało 3.778, natomiast liczba zawartych ugód to 3.174. Wynika z tego, że poziom akceptacji ofert ugodowych banku wynosi zaledwie 25 proc. Pomimo że większość posiadaczy aktywnych kredytów w CHF już otrzymało propozycję zawarcia ugody, bank nie rezygnuje i powraca do tych samych klientów z nowymi ofertami, rzekomo bardziej atrakcyjnymi.

Bank informuje, że po negatywnym dla sektora bankowego wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku do sprawy C-520/21 dotyczącym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, obserwowane są zmiany w podejściu Frankowiczów do ugód – część kredytobiorców wycofuje się z zawarcia ugody pomimo wcześniejszej akceptacji jej warunków. 

Prezes BNP Paribas Przemysław Gdański, który uaktywnił się w mediach po październikowych wyborach parlamentarnych nie ukrywa, że liczy na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów frankowych już w nowym układzie politycznym. Niedawno mówił w mediach o przecięciu węzła gordyjskiego, którym są dla banków kredyty frankowe, a po opublikowaniu ostatniego raportu wyraża nadzieję, że w nowych realiach politycznych „cała saga frankowa ulegnie jednorazowemu sensownemu zaadresowaniu”.

Jednocześnie przewiduje, że bank dalej będzie musiał powiększać rezerwy na kredyty w CHF. Postawa Frankowiczów, którym bardziej opłaca się proces sądowy niż ugody, wymusiła na banku uatrakcyjnienie programu ugód. Na czym miałyby polegać nowe, lepsze warunki ugód w BNP Paribas? Szczegółów brak.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze