PLN - Polski złoty
CHF
4,35
sobota, 20 kwietnia, 2024

Co z kredytem we frankach po śmierci kredytobiorcy?

Życie nieuchronnie przynosi wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a śmierć bliskiej osoby jest z pewnością jednym z najbardziej dotkliwych. W takich momentach, często okryci żałobą, stajemy przed koniecznością zmierzenia się z praktycznymi aspektami odejścia – w tym z finansami zmarłego. Prywatność finansowa jest chroniona prawem, a banki, w myśl obowiązującej tajemnicy bankowej, nie mogą ujawnić informacji o zobowiązaniach finansowych osoby zmarłej.

Wielokrotnie rzeczywistość odkrywa swoje karty dopiero w świetle sali sądowej, kiedy to na podstawie postanowienia o nabyciu spadku lub aktu notarialnego, dziedzice niespodziewanie odkrywają, że odziedziczony majątek kryje w sobie również dług – czasami w postaci kredytu we frankach szwajcarskich. To odkrycie może wywołać szereg pytań i dylematów: co teraz począć i jakie kroki można podjąć, aby poradzić sobie z niespodziewanym obciążeniem finansowym?

  • Odziedziczony w spadku kredyt frankowy można spłacać dalej na dotychczasowych zasadach. Trzeba jednak mieć świadomość, że oferowane przed laty przez banki kredyty waloryzowane kursem CHF zawierają nieuczciwe postanowienia i są dziś masowo unieważniane przez sądy.
  • Po uzyskaniu dokumentów potwierdzających nabycie spadku i wejście w obowiązki zmarłego, można samodzielnie pozwać bank lub wspólnie ze wszystkimi spadkobiercami zmarłego.
  • Przed zakwestionowaniem w sądzie umowy kredytowej warto wstępnie zweryfikować czy zawiera ona klauzule abuzywne. Pomocna przy tym będzie aplikacja SKANER CHF.
  • Sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty są stosunkowo skomplikowane. Zwłaszcza jeśli dochodzi problem śmierci jednego z kredytobiorców, trzeba skonsultować się z dobrą kancelarią frankową, która oceni jakie są szanse na unieważnienie umowy.
  • Aktualnie linia orzecznicza sądów jest wyraźnie prokonsumencka jeśli chodzi o kredyty hipoteczne w CHF. Umowy te są masowo unieważniane przez sądy. Odsetek korzystnych dla kredytobiorców wyroków wyniósł w I połowie 2022 roku 97 proc.

Spadkobiercy mają prawo do informacji na temat kredytu i dostępu do dokumentacji

W sądowym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w wydanym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia wskazani są spadkobiercy zmarłego wraz z podaniem wysokości przysługujących im udziałów w spadku. Na podstawie tych dokumentów można dowiadywać się w banku o rachunkach bankowych, kredytach i innych produktach bankowych, z których korzystał zmarły.

Jeżeli rodzina zmarłej osoby wystąpiła do sądu lub do notariusza o stwierdzenie nabycia spadku, a wcześniej nie miała pojęcia o istnieniu kredytu we franku, może być to dla niej niemiłe zaskoczenie.

Spadkobiercy mają prawo do informacji na temat rodzaju kredytu, wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty, a także do otrzymania harmonogramu spłat oraz kopii dokumentów związanych z kredytem.

Dokumentacja ta będzie pomocna, jeżeli spadkobiercy zdecydują się pozwać bank za kredyt we frankach.

Warto sprawdzić czy kredyt był ubezpieczony w ramach polisy na życie

Większość kredytów frankowych objęta była polisami na życie na wypadek śmierci kredytobiorcy. Nie zawsze możemy jednak liczyć na automatyczną spłatę kredytu ze środków polisy. Niektóre umowy ubezpieczeniowe były konstruowane w taki sposób, aby spod ochrony wyłączone było szereg chorób i zdarzeń, które mogły być przyczyną śmierci.

W odniesieniu do kredytów frankowych bardzo ważna jest wysokość sumy ubezpieczenia. W wielu przypadkach, na skutek rosnącego systematycznie przez kilkanaście lat kursu franka, wartość zobowiązania wobec banku może znacząco przewyższać sumę ubezpieczenia.

W przypadku jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie odmówi wypłaty odszkodowania, suma ta pomniejszy kwotę zadłużenia, a pozostałą część spadkobiercy muszą solidarnie terminowo spłacać dalej.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach – Instrukcja dla frankowiczów

Pozew przeciwko bankowi po śmierci kredytobiorcy

Zgodnie z art. 922 § 1 k.c., po śmierci kredytobiorcy – Frankowicza spadkobiercy wchodzą w jego prawa i obowiązki majątkowe. Jeżeli jeszcze za życia kredytobiorca wytoczył proces bankowi, to w jego miejsce wchodzą do sprawy spadkobiercy. Ewentualny drugi współkredytobiorca może dochodzić połowy roszczeń oraz części spadku (jeśli był do niego powołany).

Jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie spadkobierców, to drugi współkredytobiorca (np. małżonek) może wytoczyć powództwo o zwrot pieniędzy w  związku z nieważnością umowy kredytowej we franku, ale jedynie do wysokości połowy roszczenia, które przysługiwałoby obu kredytobiorcom.

Z pozwem przeciwko bankowi może także wystąpić jeden z kredytobiorców wraz ze spadkobiercami drugiego kredytobiorcy. Wspólnie mogą dochodzić stwierdzenia nieważności umowy kredytowej i zapłaty przez bank nieprawnie pobranych kwot.

Od czego zacząć sprawę przeciwko bankowi?

Pierwszym krokiem po śmierci osoby bliskiej jest nabycie prawa do spadku, co można przeprowadzić sądownie lub za pośrednictwem notariusza. Wydany przez sąd lub notariusza dokument wskazuje, kto jest spadkobiercą zmarłego i w jakiej części.

Z tym dokumentem trzeba udać się do banku, który dokona stosownych zmian w umowie. Bank może też przeliczyć na nowo zdolność kredytową osób przejmujących umowę kredytową, a w skrajnym przypadku nawet wypowiedzieć umowę. Przed takimi działaniami można się obronić, ale trzeba szybko udać się po pomoc do prawnika z dobrej kancelarii frankowej.

Dokument poświadczający akt dziedziczenia jest podstawą do tego, aby bank wydał spadkobiercom dokumenty związane z kredytem. Jeśli drugi z kredytobiorców nie dysponuje oryginałem umowy kredytowej, konieczne jest uzyskanie z banku kopii umowy, aneksów, regulaminu kredytowania, harmonogramu spłat oraz danych na temat wysokości aktualnego zadłużenia. Dokumenty te można przekazać do sprawdzonej kancelarii frankowej celem analizy pod kątem szans na unieważnienie umowy.

Wstępna weryfikacja umowy w SKANER CHF

Wszystkie umowy kredytów indeksowanych i denominowanych we franku szwajcarskim zawierają niedozwolone postanowienia, które nie wiążą konsumenta, jeżeli nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione.

Dotyczy to klauzul waloryzacyjnych odnoszących się do przeliczania rat kredytu oraz salda zadłużenia po kursie CHF. Odwołując się do kursów z własnych tabel, banki w sposób jednostronny i arbitralny ustalały wysokość świadczeń kredytobiorców.

Takie działania uznawane są za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów. Wiele postanowień dotyczących mechanizmu denominacji oraz indeksacji zostało wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK. Oznacza to, że w  postępowaniu sądowym można powoływać się na te decyzje i domagać się stwierdzenia przez sąd nieważności umowy.

Niezwykle przydatnym narzędziem do samodzielnej weryfikacji czy dokumentacja kredytowa zawiera klauzule abuzywne jest SKANER CHF.

Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji aplikacja potrafi maksymalnie w kilka minut przeanalizować całą dokumentację dotyczącą kredytu i wyłapać zawarte w niej klauzule abuzywne. Narzędzie jest dostępne online bezpłatnie, a skorzystać z niego można całkiem anonimowo, zasłaniając dane wrażliwe w zeskanowanych dokumentach kredytowych.

Sprawdź: Pozew i pierwsze kroki frankowicza w sprawie o kredyt we frankach

Kredyty frankowe masowo unieważniane przez sądy

Osoby, które przejęły w spadku kredyt we franku szwajcarskim, powinny poważnie się zastanowić nad podjęciem kroków prawnych w kierunku jego unieważnienia. Prawomocny wyrok unieważniający umowę oznacza, że nie trzeba dalej płacić rat, a z bankiem należy rozliczyć się tylko do wysokości pożyczonego kapitału, bez odsetek.

W przypadku jeśli sąd wyda wyrok w oparciu o teorię dwóch kondykcji, bank jest zobowiązany jako pierwszy przelać na konto kredytobiorców (ewentualnie spadkobierców) całość wpłaconych rat, ubezpieczeń i opłat związanych z kredytem.

Jeżeli spłata rat następowała bezpośrednio w CHF, można dodatkowo zarobić na różnicach kursowych, bo frank jest aktualnie o wiele droższy niż w okresach kiedy następowały spłaty. Dodatkowy bonus to odsetki za opóźnienie płatne przez bank za czas trwania procesu, których stawka wynosi obecnie aż 11,25 proc.

Niematerialną korzyścią z unieważnienia umowy jest prawo do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Statystyki dotyczące liczby wyroków zapadłych w sprawach frankowych w całym 2023 przemawiają za tym, że trzeba jak najszybciej podjąć działania w kierunku pozbycia się toksycznego kredytu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.

Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Wesprzyj nas poprzez polubienie udostępnienie tego artykułu na Facebook i platformie X (Twitter)

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze