PLN - Polski złoty
CHF
4,39
wtorek, 21 maja, 2024

Jak przebiegają sprawy o unieważnienie kredytu we frankach z bankiem Millennium?

Bank Millennium należy do czołówki banków frankowych pod względem liczby toczących się przeciwko niemu postępowań sądowych, jak i skali roszczeń dochodzonych przez kredytobiorców. Aktywa frankowe Banku Millennium to umowy kredytów indeksowanych udzielane przed laty przez tenże bank, jak również przejęte po dawnym Euro Banku. Umowy te są wysoce wadliwe, dlatego bank przegrywa w sądach blisko 100 proc. spraw. Na koniec II kwartału 2022 roku Bank Millennium zawiązał dodatkowe rezerwy na wypłaty dla kredytobiorców frankowych w wysokości 467,4 mln złotych. Łączna wartość bilansowa utworzonych na ten cel rezerw wynosi już blisko 4,5 mld zł (4 154,5 mln zł dla portfela kredytów udzielanych przez Bank Millennium oraz 341,8 mln zł dla portfela byłego Euro Banku). Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, w sądach toczyło się 15.007 postępowań indywidualnych przeciwko Bankowi Millennium z powództwa Frankowiczów. 

  • Umowy frankowe Banku Millennium zawierają niedozwolone postanowienia wpisane do rejestru klauzul abuzywnych, na podstawie których można dochodzić w sądzie ich nieważności.
  • Bank Millennium przegrywa niemal 100 proc. spraw sądowych z powództwa kredytobiorców frankowych. Na rzecz Frankowiczów zasądzane są olbrzymie kwoty, dlatego na koniec II kwartału br. bank musiał powiększyć rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF.
  • W wyniku wyroku unieważniającego umowę kredytową można odzyskać od Banku Millennium naprawdę duże sumy, czego dowodem jest jedna z zaprezentowanych niżej spraw, gdzie kredytobiorcy zyskali aż 350 tys. zł.
  • Sprawy o unieważnienie kredytów Banku Millennium nie trwają długo jeśli prowadzi je doświadczona kancelaria frankowa. W dalszej części artykułu zamieszczamy opisy dwóch postępowań zakończonych ekspresowymi prawomocnymi korzystnymi dla kredytobiorców wyrokami.

Wadliwe umowy frankowe Banku Millennium

Na portfel kredytów frankowych Banku Millennium składają się umowy udzielane przez ten bank według wzorca z roku 2005 pn. „Millekredyt Dom” oraz pochodzące z lat 2006-2008 kredyty pn. „Umowy o kredyt hipoteczny”.

Natomiast Euro Bank, przejęty przez Bank Millennium wraz z portfelem kredytów hipotecznych, oferował w latach 2008-2009 umowy pn. „Umowa kredytu hipotecznego”. Umowy obu banków zawierały odwołania do kursów z tabel bankowych, gdzie były one ustalane jednostronnie i arbitralnie przez bank, który w ten sposób dowolnie kształtował wysokość rat oraz saldo zadłużenia kredytobiorców.

Takie działania uznawane są za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumenta.

W wyniku przeprowadzonej około 10 lat temu przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych stosowanych przez Bank Millennium, zawarte w tych umowach postanowienia odnoszące się do mechanizmu indeksacyjnego zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych pod numerami 3178 i 3179.

Wyroki SOKiK wydane w ramach kontroli abstrakcyjnej mają rozszerzoną prawomocność i działają z mocą wsteczną ex tunc, co oznacza że wadliwe postanowienia z umów Banku Millennium nie wiążą konsumenta od daty zawarcia umowy.

Bank Millennium rezerwuje dodatkowe miliony na wypłaty dla Frankowiczów

Skalę wadliwości umów frankowych Banku Millennium odzwierciedlają statystyki wyroków. W roku 2021 w sądach I instancji zapadły 344 wyroki dotyczące umów tego banku, z czego 343 były korzystne dla kredytobiorców (Frankowicze wygrali 99,7 proc. spraw), a tylko jedno postępowanie zakończyło się nieprawomocną wygraną banku.

Jeżeli chodzi o wyroki prawomocne dotyczące umów Banku Millennium, to było ich w minionym roku 43 i wszystkie były korzystne dla kredytobiorców (100 proc. skuteczności w II instancji).

Bank Millennium doskonale zdaje sobie sprawę z niekorzystnego dla siebie orzecznictwa sądów. Mając na uwadze perspektywę kolejnych wyroków unieważniających umowy kredytowe i konieczność wypłaty olbrzymich kwot na rzecz Frankowiczów, zarząd banku podjął decyzję o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne związane z tymi kredytami. W II kwartale br. zostały one powiększone o kwotę 467,4 mln zł, a łączna wartość bilansowa rezerw sięgnęła na dzień 30 czerwca 2022 kwoty 4.496,3 mln złotych.

Na koniec czerwca 2022 roku w sądach toczyło się 15.007 indywidualnych postępowań przeciwko Bankowi Millennium, w tym 13.904 dotyczyło umów kredytowych Banku Millennium, a 1.103 umów kredytowych byłego Euro Banku.

W pierwszej połowie br. liczba spraw w sądach wzrosła łącznie o 3.337, a wartość roszczeń dochodzonych przez Frankowiczów sięgnęła 2.146,9 mln PLN oraz 164,4 mln CHF.

Zakwestionowanie w sądzie wadliwej umowy i domaganie się stwierdzenia jej nieważności to jedyny sposób na pozbycie się nieuczciwego i toksycznego kredytu Banku Millennium. Bank co prawda chwali się, że prowadzi z wybranymi kredytobiorcami indywidualne negocjacje w sprawach umów frankowych, jednak proponowane ugody są skrajnie niekorzystne.

Zobacz: Jak orzekają sądy w sprawach Frankowiczów w Warszawie w 2022 r.

Proces sądowy pozwala nie tylko uwolnić się od zobowiązania w CHF, ale także odzyskać od banku duże sumy. Skala korzyści zależy od wielu czynników, m.in. od kwoty zaciągniętego kredytu, daty zawarcia umowy, marży bankowej i innych, ale najczęściej sięga kilkuset tysięcy złotych, tak jak było to w jednej z opisanych niżej spraw.

Wysoka stawka ustawowych odsetek za opóźnienie (12 proc.) oraz zysk na różnicach kursowych w sytuacji jeśli zasądzony zostanie zwrot sum w CHF, jeszcze bardziej zwiększają opłacalność wejścia na ścieżkę sądową i wytoczenia bankowi procesu za kredyt we franku.

Jak przebiegają sprawy sądowe przeciwko Bankowi Millennium – przykłady

Sądy w całym kraju sprawnie unieważniają umowy kredytowe Banku Millennium. Na wyrok prawomocny nie trzeba już czekać latami, jednak dzieje się tak na ogół w sprawach dobrze prowadzonych przez doświadczoną kancelarię frankową. Poniżej prezentujemy dwa przykłady spraw zakończonych prawomocnymi unieważnieniami umów frankowych Banku Millennium w rekordowo krótkim czasie – od 14 do 21 miesięcy od wniesienia pozwu. Obie sprawy prowadzone były przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium we Wrocławiu w 21 miesięcy

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozstrzygnął ostatecznie sprawę klientów Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski, którzy zakwestionowali umowę kredytową Banku Millennium. Najpierw pozew trafił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który bardzo szybko ustalił nieważność przedmiotowej umowy wyrokiem z dnia 23 czerwca 2021 r. do sprawy o sygn. akt XII C 721/20.

Od tego wyroku bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który po trwającym zaledwie 5 miesięcy postępowaniu apelacyjnym o sygn. akt  I ACa 1570/21 podtrzymał wyrok sądu I instancji, odrzucając apelację banku. Dwuinstancyjne postępowanie zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy Banku Millennium trwało tylko 1 rok i 9 miesięcy.

W toku postępowania bank próbował wszelkimi sposobami przekonać sąd do swoich racji, jednak były to argumenty chybione. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie zgodził się ze stanowiskiem banku, że zachodziła w tym przypadku negatywna przesłanka uniemożliwiająca kontrolę abuzywności. Bank nie udowodnił, że treść umowy została indywidualnie uzgodniona z kredytobiorcami. Umowa była wcześniej przygotowana przez bank i przedłożona klientom do podpisu.

W ocenie sądu, odwołanie w umowie i regulaminie do tabel kursowych banku nie spełniało kryterium transparentności i jednoznaczności, dlatego postanowienia te zostały uznane za abuzywne i niewiążące dla kredytobiorców.

Ciekawe: Czy wszystkie banki BĘDĄ MIAŁY z czego oddać pieniądze dla Frankowiczów?

W związku z tym, że określały one główne świadczenia stron, po ich wyeliminowaniu umowa nie mogła być dalej kontynuowana. W wyniku prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy, kredytobiorcy są zwolnieni z dalszej spłaty rat kredytowych, a z bankiem muszą rozliczyć się tylko z brakującej kwoty kapitału.

Na dzień wytoczenia powództwa było to około 73 tys. zł, podczas gdy bank domagał się jeszcze 369 tys. zł. Obrazuje to zarówno skalę wadliwości umów Banku Millennium, jak i wymiar korzyści z wyroku unieważniającego umowę.

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium w Częstochowie po I instancji, zysk kredytobiorców z wyroku 350 tys. zł

Na szczególną uwagę zasługuje także inna ze spraw (sygn. akt I C 580/20) prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski przeciwko Bankowi Millennium, ponieważ zakończyła się ona prawomocnym unieważnieniem umowy po wyroku I instancji. Wyrok unieważniający przedmiotową umowę zapadł w dniu 17 lutego 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie po zaledwie 14 miesiącach trwania postępowania.

Co interesujące, Bank Millennium poddał się po I instancji i nie złożył apelacji, pomimo że wystąpił w ustawowym terminie o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. W ten sposób umowa kredytowa Banku Millennium stała się prawomocnie nieważna, a zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł w tym przypadku aż 350 tys. zł.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Częstochowie toczyło się sprawnie, pomimo tego że w międzyczasie odbyły się trzy rozprawy. Rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w postaci dokumentów oraz zeznania powodów na okoliczność zawarcia umowy kredytowej, które sąd uznał za wiarygodne.

W toku postępowania doszło do przesłuchania świadków banku, jednak ze względu na fakt iż nie uczestniczyli oni w procesie zawierania umowy, ich zeznania miały charakter ogólny i nie zaważyły na wydanym wyroku. Sąd pominął natomiast dowód z opinii biegłego, gdyż wysokość świadczeń wynikała z zaświadczenia banku, a opinia biegłego nie miałaby wpływu na ocenę abuzywności umowy.

W ocenie sądu w Częstochowie, w momencie zawierania umowy doszło do rażącego naruszenia art. 69 ustawy Prawo bankowe, gdyż na dzień jej zawarcia nie było znane saldo kredytu w walucie indeksacji, podobnie jak wysokość rat i podstawa naliczania oprocentowania.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze