PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

NOWE Korzyści z unieważnienia kredytu we frankach CZYLI jak wyroki TSUE przekształcają długi w ZYSKI dla Frankowiczów [ OBLICZENIA ]

Frankowicze już od dawna wygrywają w sądach sprawy przeciwko bankom i odzyskują olbrzymie kwoty. Jednak dopiero ubiegłotygodniowy wyrok TSUE do sprawy C-520/21 sprawił, że kredytobiorcy frankowi nie muszą obawiać się już kontrpozwów ze strony banków o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub innej formy rekompensaty (np. waloryzacji świadczenia). Unijny Trybunał jednoznacznie stwierdził w tymże wyroku, że banki nie mają prawa domagać się od Frankowiczów po unieważnieniu wadliwej umowy niczego ponad zwrot kwoty wypłaconego kapitału kredytu, ewentualnie powiększonego o odsetki za opóźnienie należne dopiero od momentu wezwania do zapłaty. Dzięki wcześniejszemu orzecznictwu oraz ostatniemu wyrokowi TSUE Frankowicze nie tylko pozbywają się długów, ale zyskują olbrzymie kwoty. Zyski kredytobiorców z wyroków unieważniających umowy frankowe sięgają każdorazowo kilkuset tysięcy złotych. 

 • W dniu 15 czerwca 2023 r. TSUE wydał dwa ważne dla Frankowiczów wyroki stanowiące kontynuację prokonsumenckiego orzecznictwa w sprawie kredytów frankowych zapoczątkowanego słynnym wyrokiem z października 2019 roku w sprawie C-260/18 Dziubak vs Raiffeisen.
 • Z najnowszych wyroków TSUE wynika, że Frankowicze nie muszą obawiać się już roszczeń banków o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub innej formy rekompensaty, a ponadto mogą starać się o sądowe wstrzymanie spłaty rat na czas trwania procesu.
 • Dzięki orzecznictwu TSUE Frankowicze zamieniają olbrzymie długi, wykreowane przez banki na skutek stosowania w umowach nieuczciwych postanowień, na niebagatelne zyski.
 • Zobacz na przykładach jakich kwot sięgają korzyści z wyroków unieważniających umowy. Każdorazowo zyski Frankowiczów wynoszą kilkaset tysięcy złotych, a składa się na to obniżenie salda zadłużenia do 0, oszczędność na odsetkach do końca okresu kredytowania, zwrot przez bank nadpłaty oraz ustawowe odsetki za zwłokę.

Dwa ważne wyroki TSUE umacniają pozycję Frankowiczów w sporach z bankami

W dniu 15 czerwca br. TSUE wydał dwa kluczowe dla polskich Frankowiczów wyroki. W pierwszym do sprawy C-520/21 zanegował prawo banków do domagania się od kredytobiorców po unieważnieniu umowy z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych czegokolwiek więcej ponad zwrot wypłaconego kapitału kredytu, ewentualnie powiększonego o odsetki za zwłokę naliczane dopiero od momentu wezwania do zapłaty.

Wkrótce po ogłoszeniu wyroku banki przystąpiły do kontrofensywy medialnej i na czele z głównym bankowcem kraju Prezesem ZBP Tadeuszem Białkiem zaczęły wprowadzać w błąd opinię publiczną rozpowszechniając nieprawdziwe informacje, że wyrok TSUE dotyczy tylko roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a dopuszcza roszczenia banków o waloryzację świadczeń.

Jest to ewidentna próba obejścia wyroku przez instytucje pretendujące do miana instytucji zaufania publicznego. Pytanie prejudycjalne zadane TSUE obejmowało wszelkie typy roszczeń banków, a wśród nich wymieniona była także sądowa waloryzacja świadczenia. TSUE wyraźnie zakomunikował, że bankom nie należy się żadna forma rekompensaty ponad zwrot kwoty wypłaconego kapitału i odsetki za zwłokę.

Drugi wyrok ogłoszony przez TSUE tego samego dnia do sprawy C-287/22 dotyczył zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców poprzez sądowe wstrzymanie spłaty rat na cały czas trwania procesu.

Trybunał uznał, że taka forma zabezpieczenia powinna być udzielana konsumentom w szczególności w sytuacji kiedy oddali bankowi pożyczony kapitał. Jednocześnie sędziowie TSUE stwierdzili, że także w sytuacji jeśli kredytobiorca nie oddał jeszcze bankowi kwoty nominalnej kredytu takie zabezpieczenie może być zasadne jeżeli jest to konieczne do zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia.

Zatem wszyscy Frankowicze, niezależnie od poziomu spłaty kapitału, mogą starać się o sądowe zabezpieczenie powództwa, pozwalającego zawiesić spłatę rat aż do czasu wydania prawomocnego wyroku unieważniającego wadliwą umowę frankową.

Orzecznictwo TSUE zamienia długi Frankowiczów w pokaźne zyski

Znaczenie dwóch czerwcowych wyroków TSUE porównywane jest do słynnego orzeczenia w sprawie kredytu frankowego państwa Dziubak z października 2019 roku do sprawy C-260/18. Od tego momentu polskie sądy zaczęły na masową skalę unieważniać wadliwe umowy frankowe, dzięki czemu wielu Frankowiczów odzyskało już od banków olbrzymie sumy.

Jednakże do 15 czerwca 2023 roku kredytobiorcy frankowi nie byli pewni, czy kwota korzyści z wyroku nie zostanie obniżona, bo banki od pewnego czasu kierują do sądów kontrpozwy z żądaniem zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych środków.

Teraz wiadomo już, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców nic ponad zwrot wypłaconej kwoty kredytu. W ten oto sposób orzecznictwo TSUE sprawia, że olbrzymie długi Frankowiczów (wykreowane przez banki na skutek stosowania niedozwolonych postanowień) zamieniają się w zyski sięgające kilkuset tysięcy złotych.

Co składa się na korzyść finansową Frankowicza z wyroku unieważniającego umowę kredytową:

 1. Redukcja wykreowanego przez bank salda zadłużenia do 0 zł.
 2. Kwota rat spada do 0 zł, bo po wyroku nie trzeba ich dalej płacić.
 3. Oszczędność na odsetkach od pozostałego do spłaty kapitału.
 4. Kwota nadpłaty ponad wypłacony kapitał, którą musi zwrócić bank (różnica pomiędzy wpłatami kredytobiorcy a kwotą nominalną kredytu).
 5. Odsetki za opóźnienie od kwoty roszczeń należne od dnia wezwania do zapłaty lub od dnia doręczenia bankowi pozwu sądowego.

Bardzo istotną korzyścią o wymiarze niematerialnym jest także pozbycie się hipoteki banku i możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością zakupioną na kredyt oraz wykreślenie danych o kredycie z rejestru dłużników.

Zapewne wielu Frankowiczów chciałoby wiedzieć ile dokładnie wynosi suma korzyści z wyroku unieważniającego umowę. Zależy to od wielu zmiennych, w tym od kwoty kredytu, daty zawarcia umowy oraz sumy dokonanych wpłat. Szacunkowe korzyści z wyroku można wyliczyć samodzielnie przy pomocy dostępnych online kalkulatorów. Aby zobrazować skalę korzyści warto podać kilka przykładów i przybliżonych wartości:

Przykład nr 1:

Osoba, które zadłużyła się na kwotę 450 tys. zł w 2008 roku zyskała na wyroku korzyść w kwocie ok 56.000,00 zł, na co złożyło się:

 • obniżenie salda zadłużenia o kwotę 256.000,00 zł
 • oszczędność na odsetkach do końca okresu kredytowania w kwocie 18.000,00 zł
 • zwrot nadpłaty przez bank w kwocie 242.000,00 zł
 • odsetki za opóźnienie w kwocie 52.000,00 zł

Przykład nr 2:

Osoba, które zadłużyła się na kwotę 300 tys. zł w 2006 roku zyskała na wyroku korzyść w kwocie 350.000,00 zł, na co złożyło się:

 • obniżenie salda zadłużenia o kwotę 160.000,00 zł
 • oszczędność na odsetkach do końca okresu kredytowania w kwocie 18.000,00 zł
 • zwrot nadpłaty przez bank w kwocie 145.000,00 zł
 • odsetki za opóźnienie w kwocie 35.000,00 zł

Przykład nr 3:

Osoba, która zadłużyła się na kwotę 1.300.000,00 zł w 2007 roku i spłaciła wcześniej cały kredyt zyskał na wyroku kwotę 2.150.000,00 zł, na co złożyło się:

 • zwrot nadpłaty przez bank w kwocie 1.450.000,00 zł
 • odsetki za opóźnienie w kwocie 700.000,00 zł

Należy zaznaczyć, że obniżenia są wykonywane przez kalkulatory dla frankowiczów przybliżone i uzależnione od indywidualnych cech umowy kredytu oraz czasu trwania postępowania, a także stóp procentowych – aby uzyskać dokładne wyliczenia należy zwrócić się do dobrej kancelarii frankowej. Nie mniej jednak liczby te doskonale obrazują skalę korzyści jakie można uzyskać wygrywając z bankiem sprawę w sądzie.

Jak przebiegają w sądach sprawy o unieważnienie wadliwych umów frankowych i jak wyglądają realne korzyści z wyroków?

Od momentu wydania przez TSUE najważniejszego dla Frankowiczów wyroku z 2019 roku procesy sądowe mocno przyspieszyły. O ile na początku trzeba było czekać na prawomocny wyrok nawet kilka lat, tak obecnie wyroki prawomocne zapadają coraz częściej w okresie nawet poniżej 2 lat od momentu złożenia pozwu.

Wiele zmieniło się także jeżeli chodzi o statystyki wygranych. Na początku sporów sądowych dotyczących kredytów w CHF Frankowicze wygrywali co drugą sprawę. W ostatnich latach odsetek wygranych kredytobiorców wynosi około 97 proc.

Poniżej przybliżamy trzy sprawy zakończone prawomocnymi unieważnieniami umów frankowych w czasie około 2 lat, gdzie kredytobiorcy zyskali niebagatelne korzyści.

Prawomocne unieważnienie umowy Banku Millennium w Gdańsku w 25 miesięcy. Zysk kredytobiorców z wyroku 242.000 zł

W dniu 31 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. V ACa 460/22, dotyczącej kredytu frankowego Banku Millennium. Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2022 r. do sprawy o sygn. I C 215/21, który ustalił nieważność kredytu zaciągniętego w 2006 roku i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 117.266,59 zł oraz 29.904,39 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Dwuinstancyjne postępowanie zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy trwało łącznie 2 lata i 1 miesiąc. Unieważniona umowa kredytowa opiewała na kwotę 242 tys. zł. Biorąc pod uwagę poziom spłat oraz wykazywane przez bank saldo zadłużenia, zysk kredytobiorców z wyroku wyniósł około 242.000 zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w Warszawie w 22 miesiące. Zysk kredytobiorcy z wyroku 676.000 zł

W dniu 9 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydając wyrok do sprawy o sygn. I ACa 1708/22 oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. do sprawy o sygn. XXVIII C 5845/21, który ustalił nieważność umowy kredytowej z 2007 roku, a na rzecz kredytobiorcy zasądził kwotę 278.649,62 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Dwuinstancyjne postępowanie przed sądami warszawskimi zakończyło się w super ekspresowym tempie 22 miesięcy (zwłaszcza jak na warunki sądów stołecznych najmocniej w kraju obłożonych sprawami Frankowiczów). Kredyt opiewał na kwotę 600 tys. zł, a po 14 latach spłat do banku wniesiona została kwota ok. 538 tys. zł. Pomimo to bank wykazywał saldo zadłużenia w wysokości 719 tys. zł. Po prawomocnym wyroku unieważniającym umowę saldo zadłużenia kredytobiorcy spadło do 0 zł, a osiągnięta przez niego korzyść finansowa sięgnęła sumy ok. 676.000 zł. Kredytobiorcę reprezentowała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy mBanku w 2 lata i 10 miesięcy w Krakowie. Zysk kredytobiorców z wyroku 500.000 zł

W dniu 17 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie w ramach sprawy o sygn. I ACa 1225/21 oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 lipca 2021 r. do sprawy o sygn. I C 1119/20, którym ustalił on nieważność umowy kredytowej.

Postępowanie w dwóch instancjach przed sądami w Krakowie, zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy kredytowej, trwało łącznie 2 lata i 10 miesięcy. Kredyt opiewał na kwotę 350 tys. zł. Przez 12 lat kredytobiorcy spłacili do banku kwotę ok. 342 tys. zł, a pomimo to bank wykazywał saldo zadłużenia na poziomie 509 tys. zł. Korzyść finansowa kredytobiorców z wyroku wyniosła w tym przypadku ok. 500.000 zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie Franknews.pl każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach dla Frankowiczów. Odwiedź nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze