PLN - Polski złoty
CHF
4,51
piątek, 1 marca, 2024

Przedsiębiorcy mogą unieważnić kredyty w EURO na firmę ale muszą to wiedzieć!

Dla przedsiębiorców, którzy zaciągnęli przed laty kredyty waloryzowane kursem obcej waluty, otwiera się szansa na ich unieważnienie. Wszystko za sprawą uchwały Sądu Najwyższego nr III CZP 40/22, która zapadła 28 kwietnia 2022 roku. Wedle tej uchwały, postanowienia umów kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty przyznające bankom prawo do jednostronnego kształtowania kursów przeliczeniowych, są sprzeczne z naturą stosunku prawnego, jeżeli nie zawierają odniesień do weryfikowalnych i obiektywnych kryteriów.

W praktyce oznacza to, że niezależnie od statusu kredytobiorcy (konsument czy przedsiębiorca) takie zapisy dają podstawę do domagania się w sądzie unieważnienia umowy w całości lub w części. Na rzeczoną uchwałę mogą powoływać się w sądzie także przedsiębiorcy posiadający kredyty w EURO zaciągnięte na firmę. Ogółem na koniec kwietnia czynnych kredytów waloryzowanych kursem EURO było w Polsce jeszcze 77 tys. Większość stanowiły kredyty o charakterze konsumenckim tj. zaciągnięte na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Pewien odsetek kredytów w EURO to jednak umowy zawarte przez przedsiębiorców, którzy mogą od teraz – tak jak konsumenci – dochodzić roszczeń z tytułu nieuczciwej umowy.

 • Sąd Najwyższy wypowiedział się jednoznacznie, że zapisy umów kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty zawierające postanowienia z odwołaniami do tabel kursowych banku, bez sprecyzowania na podstawie weryfikowalnych i obiektywnych kryteriów w jaki sposób bank ustala kursy przeliczeniowe, są sprzeczne z naturą stosunku prawnego, co w praktyce prowadzi do ich nieważności w całości lub w części.
 • Na uchwałę SN mogą powoływać się przedsiębiorcy oraz osoby, które zaciągnęły kredyt w celach bytowych, a dopiero później zaczęły wykorzystywać nieruchomość pod działalność gospodarczą. Dotyczy to kredytobiorców zadłużonych w CHF, EURO jak i w innych walutach, w których udzielane były niegdyś kredyty indeksowane i denominowane.
 • Posiadacze kredytów w EURO mają duże szanse na unieważnienie swojej umowy. Kredyty w EURO o charakterze konsumenckim były już wielokrotnie uznawane przez sądy za nieważne. Przykładem jest postępowanie o sygn. akt III C 533/17 zakończone unieważnieniem kredytu w EURO mBanku.
 • Wkrótce w ślad za konsumentami do sądów powinni pójść przedsiębiorcy posiadający kredyty w EURO, gdyż kwietniowa uchwała SN daje im szanse na pozbycie się toksycznego zadłużenia.
 • Sprawy o unieważnienie kredytów w EURO zaciągniętych przez przedsiębiorców powinny teraz przebiegać po myśli kredytobiorców. Nie oznacza to jednak, że doprowadzenie do nieważności takiej umowy to przysłowiowa „bułka z masłem”. Sprawy dotyczące kredytów wziętych na firmę są dużo bardziej złożone od postępowań odnoszących się do osób ze statusem konsumenta.
 • Przedsiębiorcy powinni zwrócić się o wsparcie do doświadczonej kancelarii frankowej, która działa w branży kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej już przynajmniej od 6-8 lat i posiada na koncie ponad 300 korzystnych wyroków.
 • Wybierając prawnika do obsługi sprawy o unieważnienie kredytu w EUR absolutnie nie należy kierować się ceną. W związku z dużym stopniem złożoności spraw dotyczących kredytów przedsiębiorców, dobre kancelarie pobierają wynagrodzenie na poziomie 2-3 razy wyższym niż w przypadku spraw konsumenckich. Warto jednak postawić na dobrą kancelarię, która daje duże szanse na wygraną. Najlepsze na rynku kancelarie mają skuteczność na poziomie 90-100 proc.

Kredyty w EURO wzięte na firmę można unieważnić

Do tej pory głośno było głównie o licznych unieważnieniach kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Rzeczywiście od trzech lat sądy masowo unieważniają takie umowy jeżeli występuje w nich aspekt konsumencki. Konsumenci mogą powoływać się na zawarte w umowach klauzule abuzywne, które nie są dla nich wiążące. Ochronę przed nieuczciwymi zapisami w umowach gwarantuje konsumentom unijna dyrektywa 93/13 oraz art. 385 (1) k.c.

Takiej ochrony nie mieli dotąd przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane kursem CHF, EURO czy też w innej walucie, pomimo że konstrukcja tych umów kredytowych jest bardzo zbliżona do umów konsumenckich. Nowy rozdział dla przedsiębiorców otwiera uchwała SN nr III CZP 40/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Według tej uchwały, postanowienia umów kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty zawierające odesłania do jednostronnie wyznaczanych przez bank kursów przeliczeniowych, na podstawie których ustalana jest wartość zadłużenia i wysokość raty, są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, jeżeli nie zawierają odniesień do weryfikowalnych i obiektywnych kryteriów.

Większość umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej zawiera właśnie takie postanowienia, gdzie znajdują się odesłania do tabel kursowych banku.

Według prawników, fakt że zapisy te są sprzeczne z naturą stosunku prawnego prowadzi do całkowitej nieważności umowy kredytowej lub jej nieważności w części odnoszącej się do klauzul przeliczeniowych (tzw. odfrankowienie).

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Na podstawie kwietniowej uchwały SN osoby posiadające kredyty zaciągnięte na firmę w EURO będą mogły dochodzić w sądzie nieważności umowy kredytowej i uwolnić się od toksycznego zadłużenia.

Konieczne do tego jest złożenie pozwu przeciwko bankowi, z czym nie powinno się zwlekać, bo roszczenia przedsiębiorców przedawniają się stosunkowo szybko, tj. już po 3 latach.

Warto dodać, że w sądach toczy się wiele spraw o unieważnienie kredytów waloryzowanych kursem EURO, a posiadacze kredytów w EURO, podobnie jak Frankowicze, wygrywają ponad 90 proc. takich spraw. Poniżej krótkie omówienie jednego z postępowań zakończonych unieważnieniem kredytu w EURO.

Kredyty w EURO już od kilku lat są unieważniane w sądach

Orzecznictwo TSUE oraz SN jest mocno prokonsumenckie, co wpływa na linię orzeczniczą sądów, która jest coraz wyraźniej ukształtowana w kierunku unieważniania wadliwych umów kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty.

Najwięcej wygranych w sądach odnoszą Frankowicze, co wynika z ilości tego typu kredytów, które przed kilkunastoma laty udzielały banki w Polsce. Z szacunków wynika, że kredytów frankowych było w szczytowym momencie około 700 tys. Na koniec kwietnia tego roku liczba ta spadła do ok. 370 tys.

Rzadziej wspomina się o unieważnieniach umów kredytowych w EURO, gdyż jest ich sporo mniej – na koniec kwietnia br. było ich około 77 tys.

W sądach toczą się jednak postępowania o unieważnienie kredytów w EUR, które w zdecydowanej większości kończą się wygraną kredytobiorców. Przykładem jest postępowanie o sygn. akt III C 533/17, do którego w dniu 26 listopada 2020 roku zapadł korzystny dla kredytobiorczyni wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Posiadaczkę kredytu w EURO reprezentowała w sądzie kancelaria Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Kredytobiorczyni w roku 2007 zawarła z mBankiem umowę kredytu denominowanego do EURO. W związku z zaległościami w spłacie kredytu, w 2017 roku bank wypowiedział umowę kredytową i postawił w stan natychmiastowej wymagalności całość środków kredytu wraz z odsetkami i kosztami.

Żądanie banku opiewało na kwotę ponad 197 tys. zł, pomimo że do spłacenia kapitału kredytobiorczyni brakowało nieco ponad 123 tys. zł. W trakcie postępowania kancelaria reprezentująca posiadaczkę kredytu w EURO przedstawiła wyliczenia podważające zasadność powództwa wytoczonego przez bank oraz zaprezentowała szereg argumentów przemawiających za nieważnością przedmiotowej umowy m.in. wskazujących na zawarte w umowie abuzywne klauzule waloryzacyjne.

Sąd podzielił stanowisko kancelarii co do nieważności przedmiotowej umowy w EURO i nie dostrzegł możliwości utrzymania jej w mocy po wyeliminowaniu bezskutecznych postanowień. Ze względu na nieważność umowy, sąd oddalił roszczenie główne banku i uznał wypowiedzenie umowy za nieważne.

Ważne: Najlepsze „lokaty bankowe” w 2022 r. tylko dla osób z kredytem we frankach i EURO

Roszczenie banku w części przekraczającej kwotę pożyczonego kapitału zostało przez sąd oddalone, co oznacza że kredytobiorczyni będzie musiała z bankiem rozliczyć się tylko do wysokości zaciągniętego kredytu, bez odsetek.

Jak wybrać dobrego prawnika do sprawy o unieważnienie kredytu przedsiębiorcy?

Sprawy o unieważnienie kredytów przedsiębiorców są z reguły trudniejsze niż postępowania odnoszące się do kredytów konsumenckich. Przedsiębiorcy nie mogą powoływać się na zawarte w umowie klauzule abuzywne, dlatego prawnicy muszą szukać innych podstaw prawnych, aby skutecznie zakwestionować umowę.

Kwietniowa uchwała SN to zwrot o 180 stopni jeżeli chodzi o sytuację przedsiębiorców. Wielu z nich rezygnowało dotąd z walki w sądzie, bo orzecznictwo nie było dla nich przychylne, a wytoczenie procesu bankowi obarczone było sporym ryzykiem.

Uchwała SN powinna wpłynąć na zmianę podejścia sędziów do kwestii unieważniania nieuczciwych kredytów w CHF i EURO zaciąganych przez przedsiębiorców. Nie można jednak spodziewać się, że będą to łatwe sprawy.

Zazwyczaj są one dużo bardziej skomplikowane niż sprawy konsumentów, wymagają od prawnika większego nakładu pracy i ogromnej wiedzy specjalistycznej.

Aby zminimalizować ryzyko porażki, warto postawić na doświadczoną w sporach z bankami kancelarię – eksperta.

Oto kilka podpowiedzi po czym poznać dobrą kancelarię – eksperta w dziedzinie kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty:

 • kancelaria prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych
 • duża kadra prawników wyspecjalizowanych w unieważnianiu kredytów w CHF, EURO oraz w innych walutach
 • sprawy kredytów frankowych oraz udzielonych w innych walutach (w tym w EUR) kancelaria prowadzi przynajmniej od 6-8 lat
 • najlepsze kancelarie mają siedziby w Warszawie i we Wrocławiu
 • na koncie ma ponad 300 wygranych spraw z bankami, w tym kilkadziesiąt prawomocnie
 • wygrywa sprawy w ekspresowym tempie, nierzadko doprowadzając do prawomocnej wygranej poniżej 2 lat
 • wygrywa sprawy trudniejsze np. dotyczące umów kredytowych Deutsche Bank, Fortis Bank, BZ WBK
 • na blogu firmowym, w mediach społecznościowych i na kanale You Tube kancelaria zamieszcza skany wyroków, omawia przebieg spraw oraz wskazuje co zdecydowało o zwycięstwie, podaje sygnatury postępowań i nazwiska prowadzących je prawników, a także czas trwania spraw
 • szybko doprowadza do wykreślenia hipoteki banku

Cena za poprowadzenie sprawy przedsiębiorcy

Wybierając prawnika do obsługi sprawy o unieważnienie kredytu przedsiębiorcy absolutnie nie powinno się kierować ceną. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania tych spraw oraz duży nakład pracy, jaki należy włożyć aby skutecznie podważyć w sądzie umowę, dobre kancelarie prawne pobierają honorarium o około 2-3 razy wyższe niż w sprawach dotyczących konsumentów. Dobre kancelarie nie oferują prowadzenia spraw przedsiębiorców za cenę poniżej 10 tys. zł. Tym niemniej warto postawić na doświadczoną kancelarię, bo gra idzie o duże stawki.

Zdecydowanie powinno się unikać kancelarii oferujących poprowadzenie sprawy przedsiębiorcy za cenę porównywalną do postępowań dotyczących kredytów konsumenckich.

Tym bardziej niebezpieczne są oferty kancelarii i spółek oferujących stałe kwoty za prowadzenie spraw (np. 5.000 zł plus procent od wygranej) bez zbadania dokumentacji.

Takie podmioty prawdopodobnie nie mają świadomości jak mocno złożone są sprawy o unieważnienie kredytów przedsiębiorców. Do prowadzenia przyjmują każdą sprawę niezależnie od rokowań, a w działalność mają wkalkulowany pewien odsetek przegranych.

Charakterystyczne dla tanich kancelarii jest taśmowe podejście do spraw i posługiwanie się wzorami pism procesowych dostępnymi w internecie lub przechwytywanymi od dobrych kancelarii, które jednak nie są aktualizowane i nie uwzględniają zmian w orzecznictwie. Powierzenie do prowadzenia sprawy o unieważnienie kredytu zaciągniętego na firmę taniej i mało doświadczonej kancelarii to duże ryzyko porażki.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze