PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Sprawy Frankowiczów Sądy w Warszawie rozstrzygają szybko.

Pozew przeciwko bankowi, w którym kredytobiorca kwestionuje umowę kredytu frankowego, można złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby banku, lub do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy, frankowicz może więc wybrać, który sąd zajmie się rozpoznaniem jego sprawy.

Oczywiście może się zdarzyć, że sąd właściwy dla siedziby banku będzie również sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy, wówczas więc wyboru nie ma, jednak wprowadzenie przepisów z zakresu właściwości przemiennej miało na celu odciążenie sądów ze spraw frankowych w największych miastach w Polsce.

Opisana powyżej właściwość miejscowa sądu uprawnionego do rozpoznania sprawy to jednak nie wszystko, gdyż drugą kwestią jest właściwość rzeczowa na podstawie której określa się rodzaj sądu, czyli czy sprawa ma trafić do sądu rejonowego czy okręgowego. W przypadku spraw frankowych właściwość rzeczową sądu determinuje wartość przedmiotu sporu, czyli to o jaką kwotę w procesie walczy kredytobiorca, z reguły więc sprawy tego rodzaju są rozpatrywane przez sądy okręgowe.

To do jakiego sądu trafi sprawa dotycząca kredytu frankowego zależy więc od kilku czynników, nie da się jednak ukryć, że są sądy, które już w tysiącach liczą pozwy skierowane do nich w tym zakresie, i do takich sądów należy m.in. Sąd Okręgowy w Warszawie, który dał się poznać jako sąd bardzo przychylny frankowiczom.

Procesy frankowe w warszawskim sądzie.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie praktycznie od początku wpływało bardzo dużo pozwów dotyczących roszczeń z zakresu frankowych umów kredytowych, więc teraz, gdy tysiące frankowiczów postanowiło zawalczyć o swoje prawa, nie dziwi fakt, że warszawski sąd ma na wokandzie najwięcej tego rodzaju spraw.

Z danych statystycznych za rok 2021 opublikowanych na stronie Sądu, a przekazywanych do Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż w ubiegłym roku do Sądu Okręgowego wpłynęło ponad 25 tysięcy pozwów w sprawach frankowych, a biorąc pod uwagę, że z lat poprzednich toczyło się blisko 18 tysięcy tego rodzaju spraw, łącznie tylko w tym Sądzie tyczyło się ponad 43 tysiące postępowań przeciwko bankom.

Na koniec 2021 roku w warszawskim Sądzie Okręgowym nierozstrzygniętych nadal było blisko 35 tysięcy spraw frankowych. Statystyki jasno pokazują, że Sąd w Warszawie jest mocno dociążony postępowaniami frankowymi, a nie są to przecież jedyne procesy, które się w nim toczą, dlatego też wiosną ubiegłego roku, gdy procesów frankowych było już całkiem sporo, postanowiono utworzyć odrębny wydział dedykowany tylko sprawom frankowym. Sąd Okręgowy w Warszawie jest więc jedynym sądem w Polsce w którym kilkunastu sędziów orzeka tylko i wyłącznie w przedmiocie frankowych umów kredytowych, co stanowi bardzo dobre rozwiązanie.

Zobacz: Sąd w Warszawie przyznaje Frankowiczom z mBank racje bez rozprawy

Prowadzenie procesu na tle frankowej umowy kredytowej to wyzwanie nie tylko dla pełnomocnika kredytobiorcy i pełnomocnika banku, którzy bardzo dobrze muszą znać się na tematyce tego rodzaju i muszą wykazywać się sporym doświadczeniem by nie dać się w procesie zaskoczyć, lecz również wyzwanie dla sądu orzekającego, gdyż sędzia także musi posiadać stosowną wiedzę i praktykę by rozstrzygnąć daną kwestię.

W sytuacji więc, gdy dani sędziowie tylko tego rodzaju sprawami się zajmują, bardzo szybko w sprawach frankowych mogą się wyspecjalizować, a to z kolei powoduje, że i wyroki szybciej zapadają, bo sprawy frankowe są dobrze przez nich opracowane.

Z uwagi, iż wiele spraw trafia do Sądu Okręgowego w Warszawie, siłą rzeczy sporo pracy ma również Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w tym przypadku jest sądem drugiej instancji. Tutaj jednak również da się zauważyć, że Sąd Apelacyjny sprawnie orzeka w sprawach frankowych, lecz co dla frankowiczów ważniejsze, również ten Sąd jest przychylny zgłaszanym przez kredytobiorcom roszczeniom, a więc pomimo apelacji składanych przez banki, korzystne dla frankowiczów wyroki Sądu Okręgowego zostają utrzymane w mocy i stają się prawomocne.

Wyrok w kilka miesięcy? Tak, to możliwe.

Sądowi Okręgowemu w Warszawie wystarczyło zaledwie 6 miesięcy by unieważnić umowę kredytu frankowego, gdyż tylko tyle trwało postępowanie toczące się przeciwko mBankowi, które zakończyło się wydaniem wyroku w dniu 15 listopada 2021 roku, sygn. akt: XXVIII C 8194/21 prowadzona przez Kancelarię adwokacką adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Ekspresowy proces to jednak nie wszystko, gdyż wydanie wyroku poprzedziła tylko jednak rozprawa, proces więc był szybki i mało stresujący dla kredytobiorczyni.

W uzasadnieniu zajętego stanowiska Sąd wskazał, iż unieważnienie umowy kredytowej było zasadne z uwagi na jej sprzeczność z regulacjami ustawy prawa bankowego oraz kodeksu cywilnego. Zawarta umowa kredytowa przyznawała bankowi niczym nieograniczoną dowolność w ustalaniu kursów waluty stosowanych do przeliczeń świadczenia, zatem kredytobiorczyni nie tylko nie miała na nie wpływu, lecz również nie mogła określić swojego zobowiązania wobec banku. Umowa kredytowa zawierała zatem niedozwolone postanowienia umowne i z tego powodu została stwierdzona jej nieważność.

Niespełna dwa lata, a właściwie 20 miesięcy, wystarczyły natomiast warszawskim sądom by prawomocnie unieważnić umowę kredytową, także w sprawie przeciwko mBankowi. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, oddalające apelację złożoną przez bank, wydane zostało w dniu 8 grudnia 2021 roku, sygn. akt: I ACa 621/21, po procesie trwającym trochę ponad 5 miesięcy, tym samym więc utrzymany w mocy został wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z czerwca 2021 roku również w sprawie prowadzonej przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd Apelacyjny zgodził się z ustaleniami poczynionymi przez sąd pierwszej instancji i uznał, że zawarta umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia, a ponadto treść umowy nie została indywidualnie uzgodniona z kredytobiorczynią. Unieważnienie przedmiotowej umowy konieczne stało się natomiast z tego powodu, gdyż po usunięciu klauzul abuzywnych z kontraktu umowa nie mogła dalej funkcjonować, a w naszym porządku prawnym brak jest regulacji na podstawie których uzupełnienie takiej umowy byłoby możliwe.

Zobacz: Ekspresowe wyroki i wygrane Frankowiczów z mBank – NAWET BEZ ROZPRAWY!

Nieco dłużej, bo ponad 2,5 roku, trwało natomiast postępowanie, które zakończyło się w dniu 13 grudnia 2021 roku, wyrokiem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt: I ACa 258/21. Rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Apelacyjny spowodowało, iż prawomocne stało się orzeczenie stwierdzające nieważność frankowej umowy kredytowej, ten wyrok również został wydany przeciwko mBankowi.

Sąd drugiej instancji nie do końca zgodził się z ustaleniami Sądu Okręgowego, finalnie jednak stwierdzenie nieważności umowy zostało utrzymane. Sąd Apelacyjny podkreślił, że upadek umowy nastąpił na skutek umieszczenia w niej zapisów stanowiących niedozwolone postanowienia umowne.

Przedmiotowymi zapisami bank obciążył kredytobiorcę nieograniczonym ryzykiem kursowym, jak również, bank nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego. Sam fakt zawarcia w umowie klauzul abuzywnych w efekcie doprowadził do upadku umowy, ponieważ po ich usunięciu umowa nie mogła być dalej wykonywana, a uzupełnienie umowy również nie jest możliwe.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze