PLN - Polski złoty
CHF
4,77
wtorek, 26 września, 2023

Tak się WŁAŚNIE kończy ZWLEKANIE Z POZWANIEM banku za kredyt we frankach…

Tysiące Frankowiczów z Getin Banku właśnie przekonuje się na własnej skórze jakie negatywne skutki niesie ze sobą zwlekanie z pozwaniem banku za kredyt we frankach. Po ogłoszeniu w dniu 20 lipca br. upadłości Getin Banku w dobrej sytuacji są jedynie ci kredytobiorcy, którzy w porę zdążyli uzyskać prawomocny wyrok unieważniający wadliwą umowę i wyegzekwować jego wykonanie. Osoby długo wahające się z pozwem – pomimo sezonu urlopowego w pełni – muszą szybko podjąć kroki w kierunku zgłoszenia swojej wierzytelności do syndyka. Czas na zgłoszenie upływa w dniu 19 sierpnia 2023 r. Święty spokój mają jedynie ci Frankowicze z Getin Banku, którzy godzą się z zapisami swojej umowy kredytowej i chcą wykonywać ją na dotychczasowych zasadach, czyli spłacać zawyżone raty i w ten sposób zaspokoić roszczenia innych wierzycieli. Pozostali kredytobiorcy frankowi, także ci którzy mają sprawy sądowe w toku, muszą zgłosić do syndyka swoją wierzytelność za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

  • Wielu Frankowiczów uważało, że ostrzeżenia ekspertów co do możliwej upadłości Getin Banku są przesadzone i zwlekali z podjęciem decyzji o złożeniu pozwu. Dzisiaj mocno żałują, że wcześniej nie pozwali banku, tym bardziej że umowy frankowe Getin Banku były sprawnie unieważniane przez sądy.
  • Wszyscy kredytobiorcy frankowi z Getin Banku uznający swoje umowy za wadliwe i nieuczciwe powinni zgłosić swoją wierzytelność z tytułu kredytu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Pierwszy termin zgłoszenia upływa już 19 sierpnia br.
  • Aby obronić się przed roszczeniami syndyka o zwrot pełnej kwoty kapitału kredytu należy najpóźniej wraz ze zgłoszeniem wierzytelności złożyć oświadczenie o potrąceniu wzajemnych roszczeń.
  • Po zgłoszeniu wierzytelności wraz z oświadczeniem o potrąceniu trzeba śledzić na bieżąco obwieszczenia w KRZ, tak aby dochować terminu na złożenie sprzeciwu od ewentualnej negatywnej decyzji syndyka co do uznania naszych wierzytelności, a następnie wyczerpać pozostałą ścieżkę odwoławczą w postępowaniu upadłościowym.
  • Nawet jeśli syndyk lub inne organy postępowania upadłościowego uznają nasze wierzytelności, na ich zaspokojenie przyjdzie prawdopodobnie czekać kilka lat. Dopiero wówczas okaże się czy zostaną one zaspokojone i w jakim stopniu.

Nie słuchali ostrzeżeń prawników a dziś muszą liczyć na łaskę syndyka

Prawnicy od kilku lat alarmowali, że sytuacja finansowa Getin Banku jest katastrofalna i niechybnie czeka go przymusowa restrukturyzacja, a później upadłość.

Pierwsza przepowiednia zmaterializowała się już pod koniec września ubiegłego roku, a w dniu 20 lipca 2023 r. sąd w Warszawie ogłosił upadłość banku. Decyzja ta mocno skomplikowała sytuację Frankowiczów, którzy są w trakcie procesowania się z bankiem lub zamierzali dopiero złożyć pozew sądowy. W dniu 19 sierpnia br. upływa 30-dniowy termin na zgłoszenie swojej wierzytelności do syndyka masy upadłościowej za pośrednictwem formularza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Znowu prawdziwe okazuje się powiedzenie „Polak mądry po szkodzie”. Osoby, które chciały uniknąć kłopotów i długo wstrzymywały się z pozwaniem banku, dziś – pomimo trwających wakacji – muszą szybko zgromadzić dowody potwierdzające wysokość roszczeń wobec banku, a następnie prawidłowo zgłosić swoją wierzytelność, tak aby zapewnić sobie udział w postępowaniu upadłościowym i uzyskać prawo do uczestnictwa w podziale masy upadłościowej. Niezgłoszenie wierzytelności skutkuje nie tylko utratą szans na zaspokojenie swoich należności, ale także możliwością wysuwania przez syndyka roszczeń o zwrot pełnej kwoty kapitału kredytu.

Nawet jeśli wszystko zakończy się pomyślnie i syndyk uzna wierzytelność, a także zgodzi się na potrącenie wzajemnych roszczeń, prawdopodobieństwo odzyskania od banku nadpłaty, opłat i prowizji związanych z kredytem zależy od wartości masy upadłościowej. Niektórzy Frankowicze już dawno unieważnili wadliwe kredyty Getin Banku w sądach, a inni muszą czekać na zakończenie postępowania upadłościowego, co może zająć ładne kilka lat.

Jak zgłosić wierzytelność z tytułu umowy frankowej w Getin Banku?

W wielu przypadkach zwlekanie z decyzją o pozwie oznacza szukanie teraz w pośpiechu odpowiedniej kancelarii prawnej, która pomoże prawidłowo zgłosić wierzytelność z tytułu kredytu w CHF, tak aby spełnić wymogi prawa upadłościowego. Teoretycznie można spróbować samodzielnie zgłosić swoje roszczenia do syndyka, ale trzeba mieć świadomość jak ważna jest to czynność i czym może skutkować błędne zgłoszenie. Lepiej zatem postawić na wsparcie prawnika specjalizującego się w unieważnianiu wadliwych kredytów i jednocześnie zaznajomionego z kwestiami przebiegu postępowań upadłościowych.

Pierwszy termin na zgłoszenie wierzytelności upływa w dniu 19 sierpnia br. Do tej daty zgłoszenie jest bezpłatne, później także można to zrobić ale po wniesieniu opłaty w wysokości 1.010,49 zł. Prawnicy sugerują, aby zgłoszenia dokonać jak najszybciej, bo przykład z upadłością Idea Banku pokazuje, że tuż przed zakończeniem terminu system może być przeciążony, co będzie skutkowało problemami technicznymi. Jest jeszcze kolejny powód, dla którego warto dokonać zgłoszenia w pierwszym terminie.

Osoby „spóźnialskie” mogą nie zostać uwzględnione w planie podziału masy upadłościowej lub zostaną uwzględnione tylko w planach sporządzonych przez syndyka po zgłoszeniu wierzytelności. Natomiast zgłoszenie dokonane po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału majątku zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Zgłoszenia wierzytelności trzeba dokonać elektronicznie za pomocą formularza 30048 „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym” w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Nie należy przy tym wybierać kategorii wierzytelności, bo żadna z 4 dostępnych opcji nie jest dedykowana do wierzytelności zgłaszanych w przypadku upadłości banku. Prawidłowa kategoria powinna zostać wykazana w załączniku (należność główna – kategoria III, podkategoria IV; odsetki – kategoria IV, podkategoria I).

Do formularza trzeba też załączyć ewentualne pełnomocnictwo dla prawnika, dowody potwierdzające wysokość spłat kredytu (zaświadczenie z banku lub wyciąg z bankowości elektronicznej) oraz koniecznie oświadczenie o potrąceniu w formie dokumentu PDF lub pliku tekstowego.

Oświadczenie o potrąceniu

Najpóźniej wraz ze zgłoszeniem wierzytelności trzeba złożyć oświadczenie o potrąceniu swoich wierzytelności z wierzytelnościami banku, jako załącznik w sekcji VII formularza w KRZ. Bardzo ważne aby dotrzymać tego terminu, bo na dalszym etapie postępowania upadłościowego nie można już potrącić wierzytelności.

Skuteczne złożenie oświadczenia o potrąceniu obniża kwotę roszczeń syndyka z tytułu wypłaconego kapitału kredytu o wartość dokonanych przez kredytobiorcę wpłat lub eliminuje je całkowicie, jeżeli kapitał kredytu został nadpłacony.

Niezłożenie oświadczenia o potrąceniu skutkuje tym, że syndykowi przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu kapitału w pełnej kwocie. W razie jeżeli kredytobiorca nie złoży oświadczenia, może to zrobić syndyk, ale wówczas zobowiązanie wobec banku zostanie umorzone nie w pełnej wysokości, a jedynie o kwotę podlegającą zaspokojeniu z masy upadłościowej.

Co po zgłoszeniu wierzytelności wraz z oświadczeniem o potrąceniu?

Zgłoszenie wierzytelności wraz z oświadczeniem o potrąceniu nie oznacza automatycznego uznania tych roszczeń przez syndyka. O tym czy wierzytelność została uznana, czy odrzucona nie zostaniesz też indywidualnie powiadomiony. Trzeba na bieżąco śledzić obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych i sprawdzać czy syndyk złożył listę wierzytelności do akt postępowania oraz czy dana wierzytelność została na niej ujęta.

Jeżeli syndyk nie uwzględni wierzytelności na liście lub uwzględni ją w niższej kwocie, trzeba w ciągu 2 tygodni od daty obwieszczenia złożyć sprzeciw do sędziego-komisarza za pośrednictwem KRD na formularzu 30050. Natomiast w przypadku jeśli decyzja sędziego będzie również niekorzystna, pozostaje złożenie zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza do sądu upadłościowego. Opłata sądowa od sprzeciwu i od zażalenia wynosi maksymalnie 200 zł jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 15 tys. zł.

Może się zdarzyć, że zarówno decyzja sędziego-komisarza, jak i rozstrzygnięcie zażalenia nie będzie satysfakcjonujące, tj. wszystkie uprawnione organy postępowania upadłościowego odmówią wpisania wierzytelności na listę.

W takiej sytuacji można wnioskować o podjęcie przez sąd na nowo postępowania o zapłatę, które z mocy prawa jest zawieszane z chwilą ogłoszenia upadłości. W przypadku uzyskania prawomocnego wyroku uznającego roszczenia z tytułu kredytu w CHF jeszcze przed zakończeniem postępowania upadłościowego, można ponownie wnioskować o umieszczenie wierzytelności na liście do podziału masy upadłościowej.

Trzeba też uwzględnić taki scenariusz, że syndyk uzna roszczenia z tytułu umów frankowych i uwzględni je na liście, ale bank w upadłości wniesie sprzeciw od takiej decyzji do sędziego-komisarza, a w razie nieuwzględnienia sprzeciwu, złoży zażalenie do sądu upadłościowego.

Czy są jakieś dobre wiadomości dla Frankowiczów z Getin Banku?

Jest takich niewiele, ale są. Po pierwsze – zdaniem prawników – sądy nie powinny zawieszać spraw o ustalenie nieważności umów frankowych, ale dalej prowadzić je już z udziałem syndyka. Po drugie, uzyskane do tej pory zabezpieczenia roszczeń w formie wstrzymania spłaty rat na czas trwania procesu nie powinny być cofane.

Nie są one bowiem skierowane bezpośrednio do masy upadłościowej, nie ograniczają majątku podmiotu w upadłości oraz nie wprowadzają ograniczeń co do likwidacji majątku. Nadzieję na takie właśnie podejście sądu dają przypadki z innych postępowań sądowych w sprawach dotyczących podmiotów w upadłości niezwiązanych z kredytami frankowymi, gdzie sądy utrzymywały zabezpieczenia polegające na unormowaniu praw i obowiązków stron na czas trwania procesu.

Subskrybuj nas także na Facebooku oraz Twitter i ZAWSZE otrzymuj jako pierwszy najważniejsze informacje! 

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze