PLN - Polski złoty
CHF
4,38
czwartek, 18 lipca, 2024

Dobrze prowadzona sprawa frankowa TRWA 2 LATA lub nawet krócej

Frankowicze często zadają pytanie jak długo trzeba czekać na wyrok w sprawie frankowej. Tej kwestii nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, bo na czas trwania postępowania wpływ mają m.in. różne okoliczności faktyczne towarzyszące zaciągnięciu kredytu, podobnie jak profesjonalizm prawnika i doświadczenie sędziego. Jednakże można z całą pewnością stwierdzić, że dobrze poprowadzona sprawa frankowa trwa 2 lata albo nawet krócej. Najlepsze Kancelarie Frankowe raportują coraz więcej korzystnych prawomocnych wyroków, które zapadają po kilkunastu miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach. Rzadko dochodzi do uprawomocnienia się wyroku sądu I instancji, ale i takie przypadki się zdarzają, czego dowodzi opisana niżej sprawa o sygn. akt XXV C 1287/17.

  • Sądy w ostatnich miesiącach przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych. Zapada coraz więcej błyskawicznych korzystnych wyroków, także prawomocnych.
  • Uzyskanie wyroku prawomocnego w 2 lata lub krócej jest całkiem możliwe i sytuacje te nie należą już do rzadkości. Takie rezultaty osiągają jednak wyłącznie Dobre Kancelarie Frankowe, które posiadają know-how jak doprowadzać sprawy do pozytywnego i ekspresowego finału.
  • Aby dobrze poprowadzić sprawę frankową, prawnik powinien posiadać dużą wiedzę z zakresu bankowości i finansów oraz dysponować doświadczeniem procesowym w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Kluczem do sukcesu jest dobrze przygotowany pozew, opierający się na trafnej i zwięzłej argumentacji, prawidłowo wyliczona kwota roszczeń oraz aktywność pełnomocnika, przejawiająca się bieżącym reagowaniem na próby wydłużenia przez bank postępowania.
  • Poniżej omawiamy trzy przykładowe postępowania prowadzone przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, które zakończyły się ekspresowymi prawomocnymi wyrokami w okresie poniżej 2 lat. Wskażemy jakie stanowisko zajęły sądy.

Sprawy frankowe trwają coraz krócej 

Z sądów płyną w ostatnich miesiącach pozytywne wieści – zapada coraz więcej nieprawomocnych i prawomocnych wyroków w sprawach frankowych. Od momentu, kiedy jasne stało się, że do podjęcia tzw. dużej uchwały SN nie dojdzie w najbliższym czasie, sądy przyspieszyły orzekanie. Szybsze procedowanie spraw wynika także ze stałego napływu do sądów nowych pozwów frankowych. Sędziowie muszą zapobiegać zapychaniu referatów i kończą sprawy szybciej.

Zapada także coraz więcej wyroków prawomocnych, bo duża część spraw frankowych przeszła już przez I instancję. Uzyskanie prawomocnego wyroku w 2 lata albo krócej nie należy do rzadkości.

Jednak nie jest to regułą, bo dużo zależy od stopnia skomplikowania sprawy, okoliczności faktycznych towarzyszących zaciągnięciu kredytu, szczęścia przy przydziale postępowania doświadczonemu sędziemu oraz od profesjonalizmu prawnika. Zwłaszcza ten ostatni czynnik ma kluczowe znaczenie.

Dobrze poprowadzoną sprawę można zakończyć korzystnym wyrokiem w rekordowo krótkim czasie. Potrafią tego dokonać tylko najbardziej doświadczone kancelarie frankowe, tj. takie które posiadają co najmniej 5 lat stażu w obsłudze spraw frankowych i przynajmniej potwierdzonych 200 korzystnych wyroków na koncie.

Dobrze poprowadzona sprawa frankowa to klucz do sukcesu

Dobrze poprowadzona sprawa frankowa zwykle kończy się szybkim prawomocnym rozstrzygnięciem w postaci unieważnienia umowy lub odfrankowienia kredytu. Najbardziej doświadczone kancelarie frankowe przez lata dopracowywały argumentację w sprawach przeciwko różnym bankom i dzisiaj to one odpowiadają za gros korzystnych wyroków zapadłych w sprawach frankowych.

Zwięzłe i trafne argumenty zamieszczone w treści pozwu nie tylko przekonują sędziów, ale także ułatwiają im wydanie rozstrzygnięcia. Nie bez znaczenia jest także prawidłowe wyliczenie kwoty roszczeń oraz bieżące reagowanie na działania pełnomocników banków, którzy są zainteresowani przewlekaniem postępowań.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Aby to osiągnąć, składają wnioski o zawieszenie sprawy, o powołanie biegłych z dziedziny rachunkowości, czy też o przesłuchanie licznych świadków, głównie tzw. ekspertów bankowych lub pracowników nie uczestniczących w podpisywaniu umowy.

Doświadczeni pełnomocnicy szybko reagują na takie działania, wnioskując do sądu o pominięcie dowodów nieistotnych dla sprawy, a sędziowie zazwyczaj do tych wniosków się przychylają. Prawidłowe poprowadzenie sprawy przez prawnika znacząco skraca czas oczekiwania na wyrok.

Przykłady wyroków prawomocnych uzyskanych w ekspresowym tempie

Dowodem na to, że sprawa frankowa może zakończyć się korzystnym wyrokiem w 2 lata lub krócej są trzy omówione niżej sprawy.

Prawomocne unieważnienie umowy dawnego Kredyt Banku (Santander BP) w I instancji w Warszawie

Sprawy frankowe zazwyczaj toczą się w dwóch instancjach, bo strona niezadowolona z wyroku sądu I instancji (w większości są to banki) korzysta z możliwości wniesienia apelacji. Tymczasem sprawa o sygn. akt XXV C 1287/17 dotycząca kredytu pn. „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) zakończyła się prawomocnym wyrokiem po I instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 21 grudnia 2020 r. unieważnił przedmiotową umowę, a pozwany Santander BP nie zdecydował się na apelację, poddając się po I instancji.

W ten sposób kredytobiorcy mogli szybko cieszyć się z prawomocnego unieważnienia umowy. Duże znaczenie miała w tym przypadku, zaprezentowana przez Kancelarię Sosnowski, trafna argumentacja przemawiająca za nieważnością umowy. Opierała się ona głównie na abuzywnym charakterze zawartych w umowie klauzul indeksacyjnych, w których bank odwoływał się do własnej tabeli kursowej.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się do wysuwanej przez bank tezy, że umowa została sanowana na mocy zawartych do niej czterech aneksów. Bez znaczenia dla stwierdzenia nieważności była możliwość spłaty zadłużenia bezpośrednio w CHF, wprowadzona w wyniku zawarcia jednego z aneksów.

Umowa rozkładała pomiędzy stronami ryzyko walutowe w sposób nierównomierny, a kurs mógł podlegać nieograniczonym zmianom. Określenie sposobu ustalania kursów w jednym z późniejszych aneksów, sąd uznał za działanie spóźnione. Dalsze wykonywanie umowy nie było możliwe, bo – zdaniem sądu – jej treść naruszała granice swobody umów.

Prawomocne unieważnienie kredytu Santander BP w Katowicach w 17 miesięcy

Kolejna sprawa prowadzona przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni toczyła się przed sądami w Katowicach. Zakończyła się ona ekspresowo, po zaledwie 17 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach, prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku do sprawy o sygn. akt I ACa 587/21, w wyniku którego oddalona została apelacja banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku sądu I instancji.

Wcześniej w dniu 25 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach już na pierwszej rozprawie stwierdził nieważność przedmiotowej umowy, orzekając w sprawie o sygn. akt I C 759/20. Sprawa zakończyła się zatem prawomocnym unieważnieniem umowy w błyskawicznym tempie niespełna 1,5 roku.

Jest to wyśmienity rezultat z uwagi na to, że bank próbował wszelkimi sposobami przedłużać postępowanie. Szybka reakcja prowadzącej sprawę kancelarii na złożone przez bank liczne wnioski (m.in. o zawieszenie postępowania do czasu udzielenia przez TSUE odpowiedzi na pytania zadane przez inne sądy, o przesłuchanie powołanych przez bank świadków i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego), sprawiła że sąd pominął je jako nieistotne dla rozstrzygnięcia.

Ciekawe: Frankowicze wygrywają tysiące spraw a sądy przyspieszają

Trzeba także dodać, że pozwany Santander BP wystąpił wobec powodów z roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które zostało przez sąd oddalone, zgodnie ze stanowiskiem kancelarii.

Prawomocna nieważność umowy d. Kredyt Banku (Santander BP) w Katowicach w 14 miesięcy

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni może się pochwalić jedną z najszybciej zakończonych w kraju spraw frankowych, rozpoznawanych przez sądy dwóch instancji. Postępowanie – podobnie jak poprzednie – dotyczyło umowy dawnego Kredyt Banku „Ekstarlokum”.

Pozew przeciwko następcy prawnemu Kredyt Banku, tj. Santander Bank Polska został złożony pod koniec września 2020 roku, a już 16 lutego 2021 roku sąd w ramach sprawy o sygn. akt I C 880/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność przedmiotowej umowy.

Od tego wyroku bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w dniu 13 grudnia 2021 roku w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 343/21 oddalił apelację banku. Tym samym umowa frankowa Kredyt Banku/Santander BP stała się prawomocnie nieważna po zaledwie 14 miesiącach od złożenia pozwu. Tak szybkie rozstrzygnięcie było możliwe dzięki trafnej i zwięzłej argumentacji zaprezentowanej przez Kancelarię Sosnowski w pozwie, pismach procesowych i odpowiedzi na apelację. Sąd, zgodnie ze stanowiskiem kancelarii, pominął jako nieistotne dla sprawy dowody z zeznań świadków wnioskowanych przez bank oraz dowód z opinii biegłego, a Doszło jedynie do przesłuchania kredytobiorców przez sąd I instancji.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze