PLN - Polski złoty
CHF
4,39
czwartek, 23 maja, 2024

Sąd w Warszawie przyznaje Frankowiczom z mBank racje bez rozprawy

Powołany do życia kilka miesięcy temu tzw. „wydział frankowy” (XXVIII Wydział Cywilny) w Sądzie Okręgowym w Warszawie, pomimo dużego obłożenia sprawami prowadzi postępowania sprawnie i szybko wydaje wyroki. Potwierdzeniem jest wyrok z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 136/21, w treści którego sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF pod nazwą „Multiplan”, zawartej z mBankiem w roku 2008. Korzystny dla kredytobiorcy wyrok zapadł pod koniec sierpnia 2021 r., a więc w zaledwie 5 miesięcy od momentu złożenia pozwu, co miało miejsce na początku kwietnia.

Sąd powołał się w wyroku na teorię dwóch kondykcji, którą Sąd Najwyższy zarekomendował do rozliczeń pomiędzy bankami i kredytobiorcami w uchwałach nr III CZP 11/20 z 16.02.2020 r. oraz III CZP 6/21 z 07.05.2021 r. W oparciu o teorię dwóch kondykcji, na rzecz kredytobiorcy zasądzona została cała dochodzona przez niego kwota, stanowiąca sumę wpłaconych do banku rat, stanowiących – w świetle nieważności umowy – świadczenie nienależne. Dodatkowo, pozwany bank został obciążony całością kosztów procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Rekordowo szybki wyrok w 5 miesięcy, bez rozprawy

Przywołany wyrok stanowi potwierdzenie znaczącej przewagi Frankowiczów w sądach, a także jest kolejną porażką mBanku. Jednakże, na szczególną uwagę zasługuje tempo procedowania sprawy. Tzw. „wydział frankowy” w warszawskim Sądzie Okręgowym przyznał rację stronie powodowej, która zakwestionowała umowę mBanku, bez przeprowadzania rozprawy i z pominięciem przesłuchania stron. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, a jego podstawą był materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy, na który składał się pozew kredytobiorcy przeciwko mBank oraz odpowiedź pozwanego banku. Stanowiska stron wyrażone w treści pism procesowych okazały się dla sądu wystarczające do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia.

Na tempo procedowania sprawy i ekspresowy wyrok wpływ miała bez wątpienia trafnie dobrana przez prowadzącą sprawę kredytobiorcy Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni argumentacja oraz precyzyjne wyliczenie roszczeń pozwu, które nie tylko ułatwiło sądowi szybkie rozstrzygnięcie, ale także wytrąciło oręż z ręki strony przeciwnej.

Postępowanie dowodowe ograniczone do minimum

Strona powodowa dołączyła do treści pozwu precyzyjne wyliczenia roszczeń wobec banku, których pozwany bank nie zakwestionował, jednak mimo to złożył wniosek o powołanie biegłego z zakresu rachunkowości. Wniosek ten został przez sąd oddalony, bo pozwany nie sformułował w odpowiedzi na pozew żadnych zarzutów o charakterze rachunkowym, czy metodologicznym do przedstawionych wyliczeń. Precyzyjne sformułowanie roszczeń pozwu znacznie usprawniło procedowanie sprawy i bezpośrednio wpłynęło na tempo wydania wyroku.

Doręczając pozwanemu bankowi treść pozwu, sąd zobligował go do wypowiedzenia się, czy kwestionuje status konsumenta przysługujący powodowi. Bank nie znalazł jednak argumentów za pozbawieniem kredytobiorcy statusu konsumenta, które przekonałyby sąd. Pozwany bank w treści odpowiedzi na pozew utrzymywał, że umowa kredytowa jest poprawna, a wyliczenia roszczeń kredytobiorcy wobec banku są błędne. Stanowisko to nie zostało poparte żadnymi dowodami, dlatego sąd nie dał wiary tym twierdzeniom.

Wyliczenia zaprezentowane przez stronę powodową wzmocniły argumentację zawartą w pozwie, gdyż Kancelaria adwokacka Jacek Sosnowski w każdym postępowaniu dokłada wszelkich starań, aby dowody z opinii biegłych sądowych z dziedziny rachunkowości były precyzyjne i pozbawione błędów. Nie inaczej było w tym postępowaniu, dlatego sąd uznał za bezcelowe powoływanie biegłego wnioskowanego przez bank.

Sąd zdecydował się także pominąć dowody z zeznań świadka wnioskowanego przez bank, ponieważ osoba ta nie uczestniczyła w procesie zawierania umowy kredytowej, dlatego jej zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto sąd uznał, że dla wydania rozstrzygnięcia nie jest konieczne uzyskanie zeznań strony powodowej w zakresie przebiegu procesu zawierania umowy kredytowej, zakresu informacji, jakie przekazali kredytobiorcy pracownicy banku na temat ryzyka walutowego oraz stanu wiedzy, jaką miał kredytobiorca w dniu podpisywania umowy odnośnie do kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty.

Kwestie te miały dla sądu znaczenie drugorzędne, bo bezsporne jest, że bank jako profesjonalista na rynku finansowym nie miał prawa proponować konsumentom nieuczciwych umów, gdzie całość ryzyka związanego z nieograniczonymi wahaniami kursu waluty, a co za tym idzie także zmianami salda zadłużenia i wysokości raty, przerzucone zostało na kredytobiorców.

Umowa mBank nieważna

Sąd uznał za konieczne, aby przedmiotową umowę kredytową mBanku uznać za nieważną w całości. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu indeksacji. Dodatkowo, kwota udzielonego kredytu nie została w umowie precyzyjnie określona, ani też nie wskazano dokładnych i obiektywnych kryteriów jej ustalenia. Stanowiło to naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe. Wyeliminowanie z umowy klauzul abuzywnych – w ocenie sądu – skutkuje nieważnością całej umowy, która bez nich nie może być dalej wykonywana.

Powyższy wyrok w pełni koresponduje z oczekiwaniami strony powodowej, ale przede wszystkim stanowi zaprzeczenie obiegowej opinii, że na wyrok w sprawie frankowej w sądzie w Warszawie trzeba czekać długo. Wyspecjalizowane kancelarie frankowe, taki jak Kancelaria Sosnowski, posiadają wypracowaną własną argumentację i dobrze dobraną strategię w walce z bankami.

Dzięki temu możliwe jest, tak jak w opisanym przypadku, uzyskanie wyroku sądu I Instancji w 5 miesięcy, nawet w mocno obleganych sądach stołecznych. Poza profesjonalizmem prowadzącej sprawę kancelarii, podkreślenia wymaga sprawne procedowanie sprawy przez sąd. Skupienie spraw frankowych w jednym wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie przekłada się na szybkie wyroki, co jest możliwe dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze sędziowskiej.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze