PLN - Polski złoty
CHF
4,58
poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Dobrych ugód frankowych z Deutsche Bank nie będzie. Za to sądy szybko wydają dobre wyroki

Deutsche Bank Polska w latach 2006-2009 udzielał w Polsce kredytów denominowanych kursem CHF. Niemiecki bank długo opierał się propozycji Szefa KNF dotyczącej zaoferowania Frankowiczom ugód. Okazuje się jednak, że niemiecki gigant zdecydował się zaproponować polskim klientom ugody polegające na uzgodnieniu nieco lepszych warunków spłaty kredytu, w zamian za całkowite zrzeczenie się przez kredytobiorcę praw do kwestionowania w sądzie wadliwej umowy frankowej. Bank proponuje wybranym kredytobiorcom możliwość wcześniejszej spłaty pozostałej części zadłużenia we frankach po kursie około 20 proc. niższym niż aktualny kurs rynkowy, ale o wiele wyższym niż początkowy. Oferty są różne i dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta. W zamian bank żąda podpisania oświadczenia o braku roszczeń i praw związanych z umową frankową, jak również deklaracji, że klient nie będzie ich w przyszłości dochodzić w sądzie.

  • Akcja ugód została zapewne sprowokowana niekorzystnym dla banku orzecznictwem sądów. Wcześniej Deutsche Bank był negatywnie ustosunkowany do pomysłu KNF, aby Frankowiczom proponować ugody.
  • Bank nigdy nie przyznał, że jego umowy kredytów denominowanych są nieuczciwe i zawierają istotne wady prawne, pomimo że postanowienia dotyczące przeliczania kredytu przy wypłacie i spłacanych rat według kursu walutowego, zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych na mocy decyzji Prezesa UOKiK z 31.12.2018 r. Bank został też ukarany przez UOKiK karą w wysokości 7 mln zł.
  • Ugody proponowane przez Deutsche Bank nie mają charakteru systemowego. Wybranym kredytobiorcom oferowana jest wcześniejsza spłata pozostałej części zadłużenia po nieco niższym kursie niż aktualny rynkowy, ale jednocześnie znacznie wyższym niż pierwotny. Oznacza to zrealizowanie straty na różnicach kursowych i brak możliwości odzyskania nadpłaconych do tej pory rat.
  • Ugody proponowane przez Deutsche Bank są skrajnie niekorzystne, a dodatkową ceną jest zrzeczenie się praw do dochodzenia w sądzie roszczeń z tytułu nieuczciwej umowy frankowej.
  • Propozycję Deutsche Banku można określić wręcz za obraźliwą, patrząc na to jak wygląda aktualne orzecznictwo sądów w sprawach kredytów tego banku. Umowy kredytowe Deutsche Banku są jednymi z bardziej wadliwych na rynku. Wielu prawników uważało je dotąd za trudniejsze do zakwestionowania w sądzie, ale Dobre Kancelarie Frankowe posiadają 100 procentową skuteczność w walce z tym bankiem. Szybko i sprawnie doprowadzają sprawy do korzystnych wyroków, a przeważają orzeczenia stwierdzające nieważność tych umów kredytowych. Poniżej przykłady kilku spraw zakończonych porażką Deutsche Banku.

Skrajnie niekorzystne ugody Deutsche Banku

Wbrew dotychczasowemu negatywnemu stanowisku, Deutsche Bank zdecydował się jednak na zaoferowanie wybranym kredytobiorcom ugód na własnych warunkach, które nie mają nic wspólnego z propozycją Szefa KNF. Akcja nie ma charakteru powszechnego, a jej szczegóły objęte są ścisłą tajemnicą – bank zakazuje rozpowszechniania informacji na temat warunków ugód przez okres kolejnych 5 lat.

Pomimo to, do internetu wyciekły informacje na temat propozycji ugody, którą otrzymała jedna z klientek Deutsche Banku. Zaproponowano jej całkowitą spłatę pozostałej części kredytu po kursie 3,48 zł, tj. o 99 groszy niższym niż aktualnie obowiązujący na rynku (4,47 zł). Trzeba jednak zaznaczyć, że zaoferowany kurs jest o wiele wyższy niż pierwotny, bo umowy frankowe zawierane były przy kursie 2,2 – 2,50 zł. Spłata zadłużenia według warunków zaproponowanych przez bank oznacza niewielką obniżkę aktualnego salda zadłużenia, przy braku możliwości odzyskania nadpłat powstałych w wyniku spłacania przez lata zawyżonych rat. Realnie taka ugoda oznacza zrealizowanie strat na różnicach kursowych.

Bank nie jest „dobrym wujkiem” i nie proponuje obniżki salda zadłużenia za darmo. Domaga się za to całkowitego zrzeczenia się praw i roszczeń z tytułu wadliwej umowy frankowej. W art. 3 ugody znajduje się oświadczenie wskazujące, że klient nie ma żadnych roszczeń i praw związanych z umową (w tym roszczeń związanych z nieistnieniem i nieważnością umowy). W razie gdyby jakiekolwiek roszczenia zaistniały, klient się ich zrzeka i oświadcza, że nie będzie ich dochodził w przyszłości na drodze sądowej.

Ciekawe: Doda unieważniła w sądzie swój kredyt we frankach

Frankowicze z Deutsche Banku powinni się poważnie zastanowić, czy gra jest warta świeczki. W zamian za nieznaczne obniżenie salda zadłużenia wykazywanego przez bank, rezygnują z praw dochodzenia roszczeń w sądzie. Bank w ten sposób zabezpiecza się przed kolejnymi pozwami od Frankowiczów i zapobiega wypłatom ogromnych kwot. Korzyści z ugody na warunkach Deutsche Banku są nieporównywalne z kwotami, jakie można odzyskać uzyskując wyrok unieważniający umowę. Takie wyroki zapadają coraz częściej, bo sędziowie zdążyli już wyrobić sobie opinię co do wadliwego charakteru tych umów.

Wadliwe umowy Deutsche Banku unieważniane w sądach

Cechą charakterystyczną kredytów Deutsche Banku było określenie kwoty kredytu w walucie szwajcarskiej, a wypłata i spłata następowała w złotówkach. Klient nie wiedział, czy w momencie uruchomienia kredytu otrzyma do dyspozycji kwotę wystarczającą do zrealizowania celu, czy też będzie to kwota za niska bądź za wysoka.

Brak w umowie kwoty kredytu w PLN był wielokrotnie wskazywany w wyrokach sądowych jako podstawa bezwzględnej nieważności umów Deutsche Banku. Obalony został także mit, że były to umowy typowo walutowe, bo przewidywały możliwość spłaty zadłużenia bezpośrednio we franku szwajcarskim.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Rzekomo przypisany klientom rachunek miał charakter techniczny i faktycznie należał do banku. Ponadto, zawarte w umowach Deutsche Banku postanowienia odnoszące się do wypłaty i spłaty kredytu w oparciu o kurs walutowy zostały uznane za postanowienia niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK.

Dobre Kancelarie Frankowe bez trudu wygrywają z Deutsche Bankiem

Pomimo ewidentnych wad prawnych, którymi dotknięte są umowy kredytów denominowanych Deutsche Banku, niektórym prawnikom do niedawna trudno było skutecznie zakwestionować te umowy.

Przyczyną był skomplikowany język zawarty w dokumentacji kredytowej, klauzule abuzywne rozsiane po różnych dokumentach, a przede wszystkim teoretyczna możliwość spłaty zadłużenia w CHF. Kolejne korzystne wyroki w sprawach dotyczących umów Deutsche Banku potwierdzają, że obecnie zarówno sędziowie, jak i prawnicy nie mają wątpliwości, że umowy te należy unieważniać w całości z powodu wysokiego stopnia ich wadliwości.

Dobre Kancelarie Frankowe doprowadzają do prawomocnych wyroków unieważniających umowy Deutsche Banku w ekspresowym tempie. Poniżej kilka przykładowych spraw, gdzie doszło do prawomocnych i nieprawomocnych unieważnień umów DB. Wszystkie omówione niżej sprawy prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank we Wrocławiu w 12 miesięcy

W dniu 17 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 1406/21 oddalił apelację Deutsche Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 1 lipca 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 530/20, w którym ustalił on nieważność umowy kredytowej. Sąd I instancji, po przeprowadzeniu tylko 1 rozprawy, uznał umowę za nieważną ze względu na zawarty w niej wadliwy mechanizm denominacji. Stanowisko to podzielił Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który uznał za nieakceptowalne stosowanie przy wypłacie kursu kupna waluty i przy spłacie kursu sprzedaży, a także jednostronne kształtowanie tych kursów przez bank. Umowa kredytowa Deutsche Banku została prawomocnie unieważniona po nieco ponad rok trwającym postępowaniu w dwóch instancjach.

Unieważnienie umowy Deutsche Bank w Warszawie bez rozprawy

Kolejna sprawa, którą prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski zakończyła się unieważnieniem umowy Deutsche Bank przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 4 listopada 2021 r. Sprawa o sygn. akt XXVIII C 2797/21 trwała 24 miesiące, ze względu na kilkukrotne przenoszenie jej pomiędzy wydziałami. Wyrok zapadł jednak bardzo sprawnie na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że w ramach postępowania nie odbyła się ani jedna rozprawa, a do wydania rozstrzygnięcia wystarczyły zebrane w sprawie dokumenty oraz pisma procesowe.

Prawomocne unieważnienie kredytu Deutsche Bank w 2 lata w Warszawie

W dniu 4 listopada 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. do sprawy sygn. akt II C 2006/20, którym ustalił on nieważność umowy kredytowej Deutsche Banku. Po 5 miesiącach trwania postępowania apelacyjnego pod sygn. akt V ACa 484/21 i łącznie po 2 latach od wniesienia pozwu, zakwestionowana umowa stała się prawomocnie nieważna.

Przeczytaj: Teraz kredyty frankowe na działalność gospodarczą można unieważnić już bez problemu?

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe, bo nie określa wysokości kredytu w PLN. Ponadto zawiera ona abuzywne postanowienia odnoszące się do głównych świadczeń stron. Przedmiotowe wady prawne przesądziły o uznaniu umowy kredytowej Deutsche Banku za nieważną w całości.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze