PLN - Polski złoty
CHF
4,54
piątek, 1 marca, 2024

Frankowicze nie chcą ugód BNP PARIBAS, bank przegrywa w sądach – WYROKI FORTIS BANK

Pod koniec grudnia 2021 roku bank BNP PARIBAS zdecydował się na uruchomienie pilotażu ugód z Frankowiczami. Wytypowanym kredytobiorcom zaczął proponować ugody według własnej koncepcji, odbiegającej od rekomendacji Szefa KNF. Ugody te są jeszcze mniej opłacalne dla Frankowiczów niż oferowane w innych bankach, dlatego zainteresowanie nimi jest słabe. Według stanu na dzień 30 kwietnia 2022 roku, bank przedstawił klientom 3.064 indywidualne propozycje negocjacji, z czego zaakceptowane zostało tylko 625, tj. około 20 procent. Frankowicze nie chcą ugód na warunkach oferowanych przez BNP PARIBAS, bo wygrywają z tym bankiem w sądach. Z powodzeniem kwestionowane i unieważniane są zarówno umowy frankowe dawnego Fortis Banku, jak i Banku Gospodarki Żywnościowej, które w wyniku przekształceń w sektorze bankowym znalazły się w portfelu banku BNP PARIBAS.

  • Wysoka dynamika przyrostu nowych pozwów składanych przez Frankowiczów skłoniła BNP Paribas do uruchomienia akcji ugód. Bank zanotował najwyższy procentowo wzrost liczby pozwów na koniec III kwartału 2021 w stosunku do końca roku 2020, który wyniósł aż 178 procent.
  • Ugody na warunkach proponowanych przez BNP Paribas zakładają przekształcenie kredytu frankowego w złotowy z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR i niewielką obniżkę salda zadłużenia. Bank teoretycznie daje możliwość negocjacji warunków ugody, ale w mocno ograniczonym zakresie.
  • Zainteresowanie kredytobiorców frankowych ugodami banku BNP Paribas jest słabe – zaakceptowane zostało zaledwie 20 proc. propozycji negocjacji, a nie jest wiadome jaka część z nich została lub zostanie sfinalizowana.
  • Frankowicze wybierają drogę sądową zamiast ugód. W I kwartale 2022 roku przybyło 415 nowych pozwów przeciwko BNP Paribas.
  • W sądach unieważniane są zarówno umowy frankowe dawnego Fortis Banku, jak i banku BGŻ, znajdujące się w portfelu BNP Paribas. Poniżej podajemy przykłady dwóch spraw, które w ostatnim okresie zakończyły się porażką banku.

Słabe zainteresowanie ugodami BNP PARIBAS

Jak poinformował w swoim komunikacie bank BNP PARIBAS, od grudnia 2021 roku realizuje on rozszerzony zakres akcji proponowania Frankowiczom ugód „na warunkach indywidualnie negocjowanych”. Z wcześniejszych doniesień od kredytobiorców, którym zaproponowano negocjacje wynika, że punktem wyjścia jest obniżenie salda zadłużenia o około 20 proc. i przekształcenie kredytu w złotowy z oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR.

Frankowicze mają świadomość, że w obliczu drastycznych podwyżek stóp procentowych tak niewielka redukcja salda zadłużenia zostanie wkrótce skonsumowana w wysokich ratach kredytowych. Dlatego zainteresowanie zawarciem ugody z bankiem BNP PARIBAS wyraziło zaledwie 20 proc. klientów, do których trafiły propozycje negocjacji. Co więcej, nie wszystkie negocjacje zakończą się podpisaniem porozumienia. Bank nie podaje jaka jest liczba sfinalizowanych dotąd ugód.

Z raportu banku BNP PARIBAS za I kwartał 2022 wynika natomiast, że wysokość rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi wynosi w tym banku już 1.365 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2021 roku o 75 mln złotych. Skala nowo zawiązanych rezerw w ostatnim kwartale była niewielka, bo bank dokonał już dużych odpisów za IV kwartał 2021 r. w kwocie 580 mln zł. Pomimo tworzonych co kwartał dodatkowych rezerw na ryzyko związane z kredytami frankowymi, grupa kapitałowa BNP Paribas wypracowała w I kwartale 2022 zysk netto w wysokości 277,74 mln zł.

Frankowicze pozywają bank BNP Paribas w związku z umowami frankowymi

Frankowicze nie są zainteresowani zawarciem ugody z bankiem BNP Paribas, bo orzecznictwo sądów w sprawach umów frankowych jest dla nich zdecydowanie korzystne. Bank regularnie przegrywa w sądach sprawy z powództwa kredytobiorców frankowych.

Zobacz: Pracownicy banków też mogą unieważnić swoje umowy frankowe – wyrok FORTIS BANK

Na portfel kredytów walutowych banku BNP Paribas składają się umowy kredytu budowlanego przejęte w wyniku fuzji z Bankiem Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) oraz umowy frankowe dawnego Fortis Bank Polska. Wzorce umowne stosowane zarówno przez bank BGŻ, jak i Fortis Bank zawierają liczne wady prawne, pozwalające na dochodzenie w sądzie nieważności tych umów. Takie wyroki zapadają regularnie, dlatego Frankowicze coraz częściej decydują się na ścieżkę sądową. W I kwartale 2022 roku w sądach przybyło 415 nowych pozwów przeciwko bankowi BNP Paribas.

Przykłady wygranych z bankiem BNP PARIBAS

Umowy znajdujące się w portfelu banku BNP PARIBAS to w przeważającej części kredyty denominowane kursem CHF. Zwłaszcza umowy dawnego Fortis Banku przez dłuższy czas uznawane były przez prawników za trudniejsze do zakwestionowania. Doświadczone kancelarie frankowe wypracowały jednak trafną argumentację i skuteczną strategię procesową pozwalającą wygrywać w sądach z bankiem BNP Paribas. Przykładem są dwie niżej omówione sprawy prowadzone przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Spektakularna wygrana z BNP Paribas – były dyrektor Fortis Bank prawomocnie unieważnił swój kredyt

Imponujące zwycięstwo nad bankiem BNP Paribas odniosła Kancelaria Sosnowski w sprawie o sygn. akt I ACa 123/21, która dotyczyła kredytu zaciągniętego w dawnym Fortis Banku przez byłego dyrektora oddziału tego banku. Pozwany bank BNP Paribas powoływał się na ponadprzeciętną wiedzę powoda w zakresie bankowości, próbując zakwestionować przysługujący mu status konsumenta.

Zobacz: Podwyżki WIBOR korzystne dla frankowiczów którzy pozwali bank?

Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 29 października 2020 roku stwierdził nieważność przedmiotowej umowy, przychylając się do argumentacji strony powodowej. Sąd uznał, że kredytobiorcę należy traktować jak każdego innego konsumenta, gdyż nie uczestniczył on w tworzeniu wzorca umowy, ani też nie miał wpływu na zawarte w niej postanowienia. Stanowisko to podtrzymał Sąd Apelacyjny w Lublinie, który w dniu 18 listopada 2021 r. oddalił apelację banku BNP Paribas. Umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna. Co interesujące, sąd orzekł o zaistnieniu bezwzględnej przyczyny nieważności umowy dawnego Fortis Banku w postaci braku istotnego elementu, wymaganego na podstawie art. 69 ustawy Prawo bankowe, tj. kwoty kredytu w walucie krajowej.

Unieważnienie umowy frankowej BGŻ w Warszawie po 1 rozprawie zdalnej

W dniu 17 lutego 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, wydając wyrok do sprawy o sygn. akt XXVIII C 1262/21, stwierdził nieważność umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej dawnego banku BGŻ (obecnie BNP Paribas). Wyrok zapadł po przeprowadzeniu tylko jednej zdalnej rozprawy. Sąd podzielił argumentację zaprezentowaną przez Kancelarię Sosnowski co do abuzywnego charakteru postanowień zawartych w umowie oraz regulaminie.

W ocenie sądu, postanowienia te były niejasne i stanowiły tzw. essentialia negotii, czyli istotne elementy umowy. Ponadto bank nie przedstawił klientowi wyczerpującej informacji na temat możliwej skali wzrostu zadłużenia na skutek zmiany kursu waluty. Wobec powyższego należało umowę kredytową unieważnić w całości. Jeżeli wyrok uprawomocni się w tym kształcie, kredytobiorca zyska około 280 tys. złotych.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze