PLN - Polski złoty
CHF
4,38
czwartek, 18 lipca, 2024

Kredyty w złotówkach przewalutowanie na CHF i PKO BP nie proponuje ugody? Co można zrobić?

Bank PKO BP hucznie ogłosił kilka miesięcy temu, że uruchomił program ugód dla szerokiej grupy Frankowiczów. Nie wszystkie kredyty frankowe kwalifikują się jednak do wszczęcia mediacji zmierzających finalnie do zawarcia ugody. Komu PKO BP nie zaproponował możliwości polubownego załatwienia sporu? Bank wykluczył z programu ugód m.in. kredyty frankowe spłacone w całości, dofinansowane wcześniej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, kredyty konsolidacyjne i refinansowe.

Znaczącą grupę osób, które nie mogą skorzystać z ugód stanowią także posiadacze kredytów zaciągniętych pierwotnie w złotówkach, a dopiero później przewalutowanych na CHF. Z jakiego powodu ci Frankowicze w mniemaniu banku są gorsi od innych?

Prawdopodobnie bank przeanalizował w których przypadkach ryzyko przegrania sprawy w sądzie jest dla niego większe i zaproponował ugody właśnie tym grupom kredytobiorców. Jednak co do kredytów przewalutowanych z PLN na CHF wyraźnie się przeliczył. Takie umowy kredytowe można skutecznie unieważnić w sądzie. Poniżej podajemy przykłady takich spraw zakończonych sukcesem kredytobiorców. Jeżeli należysz do Frankowiczów, którym bank PKO BP odmówił ugody, zobacz co można zrobić.

Ugody PKO BP nie dla kredytobiorców, którzy przewalutowali kredyt z PLN na CHF

Powody, dla których kredytobiorcy decydowali się pierwotnie na kredyt w złotówkach, a dopiero później dokonywali konwersji na franki, mogły być różne. W wielu przypadkach to jednak doradcy bankowi nakłaniali klientów do zaciągnięcia kredytu w PLN, a dopiero później jego przewalutowania na CHF.

Tak było w sytuacji jednego z Frankowiczów, który od początku zamierzał wziąć kredyt frankowy w banku Nordea, a doradcy zasugerowali mu, aby ze względów technicznych, umowa początkowo opiewała na PLN. Kredyt miał być wypłacony w trzech transzach. W przypadku kredytu denominowanego kwoty te musiałyby zostać każdorazowo przeliczone po obowiązującym w danym momencie kursie kupna CHF, co spowodowałoby niezgodności. Kredytobiorca chciał ułatwić sprawę bankowi i zgodził się przewalutować kredyt na CHF dopiero po uruchomieniu wszystkich transz. Co więcej, był nawet z bankiem umówiony na wysokość marży w obu walutach i brak prowizji przy operacji przewalutowania.

Zobacz: Kredyty zaciągnięte w złotówkach i przewalutowane na frankowe Sądy uznają za nieważne!

Można powiedzieć, że Frankowicz poszedł bankowi na rękę, kredyt złotowy zamienił na frankowy dopiero po 10 miesiącach, a przez kolejnych 14 lat grzecznie spłacał raty. Jakie więc było jego zdziwienie, kiedy bank PKO BP (następca prawny banku Nordea, w którym zaciągnął kredyt) odrzucił wniosek o rozpoczęcie mediacji. Powodem niezakwalifikowania umowy kredytowej do programu ugód był fakt, że pierwotnie opiewała ona na złotówki. Bank ustalił sztywne zasady kto może starać się o zawarcie ugody, a komu prawo to nie przysługuje. W ten sposób zdyskwalifikował już na starcie dużą grupę swoich klientów.

Jednak nic straconego – korzyści z ugody z bankiem PKO BP to maksymalnie 30% sumy, jaką da się odzyskać od banku w wyniku rozstrzygnięcia sądowego. Umowy frankowe są obecnie masowo unieważniane, da się to zrobić także w przypadku kredytu zaciągniętego pierwotnie w PLN, a dopiero później przewalutowanego na CHF.

Co można zrobić jeśli bank PKO BP nie zaproponował ugody?

Jedynym sposobem na pozbycie się toksycznego zadłużenia w CHF i odzyskanie od banku nieprawnie pobranych kwot jest zakwestionowanie w sądzie umowy kredytowej i domaganie się unieważnienia jej w całości lub odfrankowienia.

Oba rozwiązania są dużo bardziej korzystne finansowo od ugód jakie proponuje PKO BP i możliwe do uzyskania także w przypadku kredytów frankowych pierwotnie zaciągniętych w PLN, a dopiero później na mocy aneksu przewalutowanych na CHF.

W takiej sytuacji sąd bada umowę kredytową w brzmieniu ustalonym aneksem pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Jeżeli aneks wprowadził do umowy niedozwolone zapisy odnoszące się do mechanizmów przeliczeniowych, można domagać się unieważnienia umowy kredytowej w całości lub odfrankowienia kredytu i zwrotu nadpłaconych rat. Wyroki unieważniające i odfrankowiające umowy frankowe zawarte pierwotnie w PLN zapadały już nie raz, czego dowodzą dwie niżej omówione sprawy.

Unieważnienie kredytu frankowego d. banku BZ WBK (obecnie Santander) zaciągniętego pierwotnie w złotych

Sprawa o sygn. akt I C 390/21 rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Katowicach dotyczyła kredytu frankowego zaciągniętego pierwotnie w złotówkach w dawnym banku BZ WBK. W dniu 6 grudnia 2021 roku sąd unieważnił w całości przedmiotową umowę w brzmieniu nadanym jej aneksem, który zmieniał walutę z PLN na CHF. Co interesujące, kredytobiorczyni zatrudniona była w banku, w którym zaciągnęła zobowiązanie (nie pracowała jednak przy udzielaniu kredytów). Z okoliczności sprawy wynikało, że kredytobiorcy nie zabiegali o przewalutowanie kredytu, ale ulegli namowom doradcy bankowego.

W marcu 2021 roku zdecydowali się na złożenie pozwu przeciwko bankowi i żądanie unieważnienia umowy. W sądzie reprezentowani byli przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Katowicki sąd w ekspresowym tempie poprowadził postępowanie i już po 9 miesiącach, a także po przeprowadzeniu tylko jednej zdalnej rozprawy wydał wyrok, w którym uwzględnił w całości powództwo główne. W ocenie sądu, umowa w brzmieniu nadanym jej aneksem przewalutowującym jest nieważna w całości, z powodu zawartych w niej abuzywnych postanowień odnoszących się do przeliczania kredytu. Saldo zadłużenia kredytobiorców obniżyło się w wyniku korzystnego wyroku o około 180 tys. zł.

Odfrankowienie kredytu denominowanego kursem CHF banku PKO BP zaciągniętego pierwotnie w PLN w banku Nordea

Inna sprawa prowadzona przez Kancelarię Sosnowski o sygn. akt I C 3552/19 dowodzi, że możliwe jest również odfrankowienie kredytu denominowanego, zaciągniętego pierwotnie w PLN. Pozwanym był w tym przypadku bank PKO BP, który przejął portfel kredytów mieszkaniowych banku Nordea.

Przedmiotowa umowa została zawarta w PLN w roku 2007, a w kolejnym roku zmieniona aneksem na CHF. W 2018 roku kredytobiorcy zdecydowali się pozwać bank PKO BP o zwrot środków pobranych w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul przeliczeniowych oraz zawyżonej marży podczas przewalutowania.

Zobacz: Prawomocne wyroki w sprawach o kredyty we frankach zapadają w 2022 r. coraz szybciej

Opcja z unieważnieniem umowy była podnoszona w drugiej kolejności, ze względu na obawy o powrót do wersji kredytu złotowego oprocentowanego według wysokiej stawki WIBOR. W dniu 14 lipca 2021 roku rozpoznający sprawę Sąd Rejonowy w Olsztynie uwzględnił w całości główne roszczenie kredytobiorców i zasądził na ich rzecz dochodzoną kwotę ponad 43 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze