PLN - Polski złoty
CHF
4,38
niedziela, 21 lipca, 2024

Świetne wiadomości dla Frankowiczów z SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Mamy świetne wiadomości dla Frankowiczów, którzy zdecydowali się procesować z bankiem w apelacji wrocławskiej. Od kilku miesięcy Sąd Apelacyjny we Wrocławiu orzeka w sprawach frankowych sprawnie i wydaje coraz więcej prawomocnych korzystnych wyroków, najczęściej stwierdzając nieważność umowy kredytowej – jak donoszą na swoich blogach najbardziej doświadczone Kancelarie Frankowe.

Dowodzą tego chociażby trzy opisane niżej prawomocne unieważnienia umów kredytowych banków BPH GE Money, Raiffeisen/Polbank oraz Banku Millennium. Wszystkie trzy wyroki zapadły w końcówce ubiegłego roku, a dwa nawet w tym samym dniu. Kredytobiorców w tych postępowaniach reprezentowała Kancelaria Adwokacka adwokat Paweł Borowski z siedzibą we Wrocławiu.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyspieszył procedowanie spraw i zmienił orzecznictwo na bardziej prokonsumenckie

Apelacja wrocławska przez dłuższy czas uchodziła za bardziej wymagającą w porównaniu do innych sądów w kraju. Trudniej tam było o korzystny prawomocny wyrok w sprawie frankowej, postępowania trwały długo, a wyroki często odbiegały od ogólnej linii orzeczniczej sądów krajowych.

Niektóre kontrowersyjne wyroki wydane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wymienione zostały w treści skargi skierowanej do Komisji Europejskiej przez stowarzyszenie SBB, jako przykład braku ochrony praw konsumenta. W uzasadnieniach wyroków sędziowie z apelacji wrocławskiej uparcie tkwili przy stanowisku, że umowy frankowe zawierały wszystkie niezbędne elementy wymagane na mocy art. 69 ustawy Prawo bankowe, a klauzule indeksacyjne miały charakter waloryzacyjny dopuszczalny przez prawo.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Z czasem, m.in. pod wpływem krytyki ze strony Sądu Najwyższego, niekorzystna linia orzecznicza w apelacji wrocławskiej została zmodyfikowana. W ostatnich miesiącach minionego roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wznowił postępowania zawieszone w oczekiwaniu na dużą uchwałę SN i zaczął prowadzić sprawy do wyroków. Potwierdzeniem lepszej sytuacji Frankowiczów w sądzie wrocławskim są trzy niżej omówione prawomocne wyroki, uzyskane w okresie od 1,5 do 2,5 roku, co jest bardzo dobrym rezultatem jak na postępowania dwuinstancyjne.

Prawomocne unieważnienie umowy GE Money Bank

W dniu 20 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku BPH (dawny GE Money) od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 1531/20, na mocy którego umowa kredytu indeksowanego do CHF dawnego banku GE Money została unieważniona. Postępowanie w II instancji toczyło się pod sygnaturą akt I ACa 551/21. Łącznie w dwóch instancjach sprawa trwała 2,5 roku, przy czym apelacja została rozpatrzona w zaledwie 10 miesięcy.

Sąd Okręgowy w Świdnicy nie miał wątpliwości, że umowa banku GE Money zawierała postanowienia niejednoznaczne i niejasne. Bank mógł w sposób dowolny kształtować wysokość kursu przeliczeniowego, pomimo że bazował on na średnim kursie NBP. Korekty tego kursu, przy braku ograniczeń opartych na skonkretyzowanych i obiektywnych kryteriach, dawały bankowi pełną dowolność i pozwalały jednostronnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorców.

W ocenie sądu I instancji, klauzule indeksacyjne odnosiły się do głównych świadczeń stron, tak więc ich usunięcie z umowy skutkowało koniecznością wycofania jej z obrotu prawnego. Sąd uznał za słuszne stwierdzić nieważność zakwestionowanej umowy.

Zobacz: Unieważnienie kredytu (pozwanie banku) – po spłacie kredytu frankowego – Instrukcja dla frankowiczów.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżony przez bank korzystny dla kredytobiorcy wyrok, w pełni podzielając argumentację sądu I instancji. W trakcie całego procesu łącznie odbyły się 3 rozprawy – dwie przed Sądem Okręgowym w Świdnicy i jedna przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu.

W toku postępowania pierwszoinstancyjnego doszło do przesłuchania stron na okoliczność zaciągnięcia kredytu oraz do przesłuchania powodów. Pomimo że bank próbował przeciągać postępowanie składając wniosek o jego zawieszenie, sąd go oddalił. W ramach postępowania apelacyjnego odbyła się tylko jedna rozprawa, w trakcie której strony przedstawiły swoje stanowiska. Po zamknięciu rozprawy i naradzie, sąd ogłosił wyrok. Umowa kredytowa dawnego banku GE Money stała się prawomocnie nieważna.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w jednym dniu prawomocnie unieważnił dwie umowy – Raiffeisen/Polbank i Banku Millennium

W dniu 8 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie unieważnił dwie umowy kredytowe różnych banków (Raiffeisen/Polbank oraz Banku Millennium). Oba korzystne rozstrzygnięcia uzyskała dla swoich klientów Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Sprawa o sygn. akt  ACa 356/21 dotyczyła umowy dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok, oddalając w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 grudnia 2020 roku do sprawy o sygn. akt C 51/20. Tym samym wyrok unieważniający umowę kredytową Polbanku stał się prawomocny.

Sąd II instancji w pełni zgodził się ze stanowiskiem sądu w Jeleniej Górze. Postanowienia abuzywne zamieszczone zostały w tym przypadku w regulaminie do umowy, co dowodzi że nie podlegały one indywidualnym uzgodnieniom. Sąd rozpatrujący apelację odrzucił wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków banku.

Postępowanie w dwóch instancjach trwało niecałe 2 lata, przy czym apelacja tylko 9 miesięcy, a w międzyczasie odbyły się 2 rozprawy. Po odroczeniu jednej z rozpraw ze względu na uchwałę SN, sąd szybko wyznaczył nowy termin i wydał wówczas prawomocny wyrok unieważniający umowę Polbanku.

Druga ze spraw rozstrzygniętych przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 8 grudnia 2021 roku dotyczyła umowy kredytowej Banku Millennium i toczyła się pod sygn. akt I ACa 280/21.

Sąd oddalił w tym przypadku apelację banku od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 25 listopada 2020 r., wydanego do sprawy o sygn. akt I C 205/20. Apelujący bank podniósł m.in. zarzut niedopuszczenia przez sąd I instancji dowodu z zeznań świadków oraz opinii biegłego sądowego.

Twierdził ponadto, że dopełnił obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców, a strona powodowa nie ma interesu prawnego w dochodzeniu roszczeń o stwierdzenie nieważności umowy. Wszystkie te argumenty zostały obalone w treści odpowiedzi na apelację. Stanowisko prowadzącej sprawy kancelarii podzielił wrocławski Sąd Apelacyjny, podtrzymując nieważność umowy ze względu na dyskwalifikujące ją liczne wady prawne. Postępowanie w dwóch instancjach trwało zaledwie 1,5 roku, przy czym apelacja była rozpatrywana przez 10 miesięcy.

W ramach postępowania apelacyjnego odbyły się 2 rozprawy, w trakcie których sąd oddalił wniosek banku o zawieszenie postępowania oraz dowód z zeznań świadków. Pomimo odroczenia jednej rozprawy z uwagi na oczekiwaną uchwałę SN, Sąd Apelacyjny wkrótce wyznaczył nowy termin, na którym zapadł pomyślny dla kredytobiorców wyrok.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze