PLN - Polski złoty
CHF
4,35
piątek, 19 kwietnia, 2024

W 2022 r. wystarczy zaledwie kilka miesięcy aby unieważnić kredyt we frankach?

Pod koniec 2021 roku dobre Kancelarie Frankowe odnotowały rekordową liczbę korzystnych dla swoich klientów wyroków. Znacząco zwiększyła się liczba prawomocnych wyroków, a dodatkowo wiele orzeczeń zapadło w ekspresowym tempie kilku miesięcy od wniesienia pozwu. Coraz częściej zdarzało się uzyskać wyroki prawomocne w krótkim jak na realia pracy sądów okresie 2 lat, a nawet w rekordowym tempie 8 miesięcy. Tak doskonałe rezultaty osiągają tylko najbardziej doświadczone kancelarie frankowe, które posiadają wypracowane przez lata know-how, wiedzą jak zapobiegać taktyce banków polegającej na przewlekaniu postępowań i są w stanie przekonać sądy do swoich argumentów.

Na zwiększoną liczbę wyroków prawomocnych i nieprawomocnych w końcówce roku miała także wpływ sytuacja w Sądzie Najwyższym, który na początku września nie zdecydował się na podjęcie kompleksowej uchwały w sprawie kredytów frankowych, lecz skierował pytania prejudycjalne do TSUE w sprawie legalności wyboru części sędziów. Od tego momentu sądy przestały oglądać się na SN i zaczęły orzekać w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo, wyroki TSUE i inne uchwały SN.

Wszystko wygląda na to, że tendencja do przyspieszenia orzekania przez sądy i sprawnego prowadzenia postępowań do wyroków, utrzyma się w roku 2022. Sądy w całym kraju posiadają już na tyle wiedzy co do specyfiki kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty, że często pomijają dowody niewiele wnoszące do sprawy, rezygnują z opinii biegłych oraz z przesłuchiwania tzw. „etatowych” świadków banków. Wszystko to wpływa na skrócenie czasu trwania postępowań. Poniżej omawiamy trzy ekspresowe wyroki, które uzyskała w końcówce 2021 roku Kancelaria Adwokacka adwokat Paweł Borowski.

Unieważnienie umowy mBank w 5 miesięcy – wyrok SO w Warszawie z dnia 07.10.2021 r. do sprawy XXVIII C 5845/21

W dniu 07.10.2021 r. tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie wydał wyrok, na mocy którego unieważnił umowę kredytową mBank. W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, że bank jednostronnie ustalał saldo zadłużenia kredytobiorców na podstawie własnej tabeli kursowej. Kredytobiorcy nie mieli wpływu na sposób określania kursu przeliczeniowego, podobnie jak na inne postanowienia umowy. Wadliwego charakteru umowy nie zmieniły późniejsze aneksy, gdyż sąd oceniał abuzywność zapisów na moment podpisywania umowy. Powołując się na orzecznictwo TSUE i SN sąd nie uwzględnił podnoszonego przez bank zarzutu przedawnienia roszczeń konsumentów.

Postępowanie w ramach I instancji trwało zaledwie 5 miesięcy. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, w trakcie której sąd przesłuchał kredytobiorców na okoliczności zawarcia umowy. Na szybkie wydanie wyroku wpłynął także fakt, że sąd nie uwzględnił wniosku dowodowego z opinii biegłego, co znacznie wydłużyłoby postępowanie.

Wyrok unieważniający umowę kredytową mBanku został wydany w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że bank będzie musiał oddać kredytobiorcom łącznie kwotę 557.299,23 tys. zł tytułem nienależnych świadczeń oraz zwrócić koszty procesu. Nawet po uwzględnieniu zwrotu bankowi pożyczonego kapitału, zysk z korzystnego wyroku wyniósł w tym przypadku 676 tys. złotych.

Prawomocne unieważnienie umowy BOŚ Bank w 8 miesięcy – wyrok SA w Katowicach z dnia 18.10.2021 r. do sprawy I ACa 966/21

Absolutny rekord na skalę krajową uzyskała Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 966/21, do której Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej po 3 miesiącach od wpłynięcia apelacji banku od wyroku I instancji i w 8 miesięcy od złożenia przez kredytobiorców pozwu. Jest to tempo iście błyskawiczne, bo mniej doświadczonym kancelariom rzadko udaje się uzyskać w tak krótkim czasie wyrok sądu I instancji. W tym przypadku 8 miesięcy wystarczyło na przeprowadzenie sprawy przez dwie instancje i uzyskanie korzystnego prawomocnego wyroku.

Postępowanie apelacyjne ograniczyło się do wymiany pism procesowych. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że Sąd Okręgowy w Katowicach wydał słuszny wyrok, prawidłowo ocenił zgromadzony materiał dowodowy oraz właściwie zastosował przepisy prawa. W efekcie, sąd odwoławczy na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację banku od wyroku z dnia 07.07.2021 r. do sprawy I C 214/21 i podtrzymał stanowisko sądu I instancji, że umowa BOŚ Bank jest nieważna. Na nieważność umowy wpływ miały abuzywne zapisy odnoszące się do mechanizmu denominacji. Po ich wyeliminowaniu umowa nie mogła być kontynuowana, gdyż brakowałoby w niej istotnych elementów umowy tzw. essentiala negotii, wymaganych na podstawie art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Przeczytaj: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Prawomocne unieważnienie umowy oznacza, że kredytobiorcy nie muszą już spłacać kolejnych rat kredytowych. Do zwrotu pozostała im tylko brakująca część kapitału, która wynosiła na dzień wytoczenia powództwa 113 tys. zł, a w trakcie trwania procesu systematycznie malała. Tymczasem pozwany bank utrzymywał, że saldo zadłużenia wynosi jeszcze 446 tys. złotych. Korzyść kredytobiorców z prawomocnego wyroku wynosi w tym przypadku około 330 tys. złotych.

Prawomocne unieważnienie kredytu Deutsche Bank w 2 lata – wyrok SA w Warszawie z dnia 04.11.2021 r. do sprawy V ACa 484/21

Postępowanie w dwóch instancjach zamknęło się w tym przypadku w okresie 2 lat co jest bardzo dobrym wynikiem jak na warunki pracy mocno obłożonych sprawami sądów warszawskich.

W dniu 04.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2021 r. do sprawy II C 2006/20, na mocy którego umowa kredytowa Deutsche Bank została uznana za nieważną. W toku postępowania I instancji sąd ustalił, że umowa zawierała istotne wady prawne skutkujące jej nieważnością. Dotyczyły one przede wszystkim braku istotnych elementów w postaci kwoty kredytu oraz kursu przeliczeniowego.

Strony nie porozumiały się co do wysokości kredytu, a skalę wadliwości mechanizmu denominacyjnego obrazuje fakt, że kwota wypłacona była o ponad 12 tys. zł wyższa niż ta, o którą wnioskował kredytobiorca. Nieważność umowy została ustalona w oparciu o naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Postępowanie apelacyjne trwało zaledwie 5 miesięcy, pomimo że apelujący bank podnosił szereg argumentów, aby zmienić niekorzystny dla siebie wyrok. Niezgodnie z prawdą utrzymywał, że kredytobiorca mógł od początku spłacać kredyt w CHF, postanowienia umowy zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a dodatkowo został on należycie poinformowany o wszelkich ryzykach. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie dał wiary tym twierdzeniom, jak również pominął wniosek dowodowy z zeznań świadków powołanych przez bank.

W wydanym wyroku Sąd Apelacyjny w pełni podzielił stanowisko SO w Warszawie, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe, a kwota kredytu powinna być oznaczona nominalnie w PLN a nie w CHF. W umowie zawarte były ponadto abuzywne postanowienia odnoszące się do głównych świadczeń stron. Uwzględniając interes prawny powoda sąd uznał, że najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji, który stwierdzał nieważność umowy.

W wyniku korzystnego prawomocnego wyroku sądu kredytobiorca nie musi już spłacać kolejnych rat, a z bankiem musi się rozliczyć wyłącznie z kwoty brakującego kapitału (mniej niż 90 tys. zł). Tymczasem bank utrzymywał, że saldo zadłużenia wynosi jeszcze 352 tys. zł, co pokazuje skalę korzyści z unieważnienia umowy.

 

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze