PLN - Polski złoty
CHF
4,54
piątek, 1 marca, 2024

Kredyty we frankach Bank Millennium są nieważne? Prawomocne wyroki i korzyści

Umowy kredytów indeksowanych znajdujące się w portfelu Banku Millennium są wysoce wadliwe, o czym wiadomo od wielu lat. Już około 10 lat temu postanowienia odnoszące się do mechanizmu indeksacyjnego, figurujące w umowach frankowych kredytów hipotecznych Banku Millennium, zostały wpisane na mocy wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul abuzywnych pod numerami 3178 i 3179. Wymienione wady prawne skutkują nieważnością umów Banku Millennium, co potwierdzają zapadające regularnie prawomocne wyroki w sprawach przeciwko temu bankowi.

 • Statystyki wyroków za rok ubiegły dobitnie świadczą, że Bank Millennium przegrywa niemal wszystkie sprawy. W I instancji bank wygrał tylko jedną sprawę nieprawomocnie, a przegrał 343 postępowania. Prawomocnych wyroków w sprawach przeciwko Bankowi Millennium sądy wydały w minionym roku 43 i wszystkie te prawomocne rozstrzygnięcia były na korzyść Frankowiczów. Skuteczność kredytobiorców i reprezentujących ich kancelarii w starciu z tym bankiem wynosi zatem blisko 100 procent.
 • Kredytobiorcy unieważniają w sądach zarówno umowy Banku Millennium, jak i przejętego przez niego Euro Banku. Są to typowe umowy kredytów indeksowanych do CHF, zawierające odwołania do tabel kursowych banku. Abuzywny charakter tych postanowień wynika z przyznanego sobie przez bank prawa do jednostronnego i dowolnego kształtowania wartości zobowiązania kredytobiorcy i wysokości spłacanych przez niego rat.
 • Pomimo że orzecznictwo sądów w sprawach przeciwko Bankowi Millennium jest wyjątkowo korzystne dla Frankowiczów, trzeba pamiętać że postępowania frankowe zaliczają się do bardziej skomplikowanych. Wymagają one od prawnika dużego doświadczenia procesowego oraz wiedzy z zakresu finansów i bankowości.
 • Tylko Dobre Kancelarie Frankowe doprowadzają szybko do prawomocnych wyroków unieważniających umowy Banku Millennium. Opisujemy pokrótce trzy takie sprawy, gdzie prawomocne wyroki zapadły w szybkim tempie od 1,5 roku do 2 lat przed sądami we Wrocławiu, Gdańsku i w Katowicach.
 • Unieważnienie umowy jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem dla Frankowicza. Pozwala całkowicie pozbyć się kredytu i zwalnia z obowiązku dalszej spłaty rat. Kredytobiorca musi rozliczyć się z bankiem tylko z kwoty pożyczonego kapitału, bez odsetek. Ma też prawo domagać się w sądzie wieczystoksięgowym wykreślenia hipoteki banku.

Dlaczego sądy uznają umowy Banku Millennium za nieważne?

Zarówno Bank Millennium, jak i przejęty przez niego Euro Bank oferowały umowy kredytów indeksowanych do kursu CHF według kilku opracowanych wzorców. W przypadku Banku Millennium były to umowy „Millekredyt Dom” z roku 2005 oraz „Umowy o kredyt hipoteczny” z lat 2006, 2007 i 2008. Euro Bank stosował w latach 2008 i 2009 wzorzec pn. „Umowa kredytu hipotecznego”.

Jeżeli chodzi o umowy Banku Millennium to już około 10 lat temu przeprowadzona została tzw. kontrola abstrakcyjna stosowanych przez bank wzorców umownych. Efektem kontroli było wpisanie na podstawie wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach tego banku do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK.

Zobacz: SZTUCZNA INTELIGENCJA dla Frankowiczów sprawdzi w 2 min czy możesz pozwać bank

Klauzula odnosząca się do indeksacji przy wypłacie kredytu figuruje w rejestrze pod numerem 3178, a klauzula określająca mechanizm spłaty kredytu pod numerem 3179. Decyzje te są wiążące dla sędziów rozpoznających sprawy na gruncie kredytów Banku Millennium, co oznacza że nie muszą oni w postępowaniach indywidualnych badać umowy pod kątem abuzywnego charakteru, ale powinni potraktować wymienione wpisy do rejestru jako prejudykat. Znacznie usprawnia to i skraca postępowania toczące się z powództwa Frankowiczów. Abuzywne zapisy w umowach Banku Millennium stanowią podstawę do domagania się w sądzie nieważności umowy.

Dobre Kancelarie Frankowe coraz szybciej unieważniają umowy Banku Millennium

Chociaż statystyki wyroków w sprawach przeciwko Bankowi Millennium świadczą o niemal 100 proc. skuteczności w starciach Frankowiczów z tym bankiem, nie należy bagatelizować stopnia trudności tych spraw. Ogólnie postępowania prowadzone na gruncie kredytów frankowych są mocno skomplikowane, wymagają dużych umiejętności od prawnika oraz znajomości zagadnień z pogranicza bankowości i finansów. Nie każda kancelaria da sobie radę z tak zawiłymi sprawami, tym bardziej że czasami sytuację komplikują zawarte do umowy aneksy lub okoliczności faktyczne związane z zaciągnięciem kredytu.

Tylko Dobre Kancelarie Frankowe wiedzą jak szybko doprowadzić do prawomocnego unieważnienia umów Banku Millennium. Oto trzy sprawy w których w kwietniu tego roku doszło do prawomocnego unieważnienia umów Banku Millennium.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę Banku Millennium uzyskany w 1,5 roku we Wrocławiu

W dniu 13 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 1460/21 oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt I C 1126/20, na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną. Tym samym doszło do prawomocnego unieważniania umowy Banku Millennium w zaledwie 1,5 roku od momentu złożenia pozwu. W obu instancjach odbyła się tylko 1 rozprawa. 

Sądy I i II instancji zgodziły się co do faktu, że umowa kredytowa Banku Millennium dotknięta była abuzywnością. Wadliwość mechanizmu przeliczeniowego, który był niejasny i ustalany jednostronnie przez bank, nie pozwalała na zastąpienie klauzul abuzywnych innymi zapisami i pozostawienie umowy w mocy. Eliminacja z umowy mechanizmu przeliczeniowego skutkuje jej nieważnością w całości. Roszczenie strony powodowej, reprezentowanej przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski, zostało więc uwzględnione w całości.

Prawomocne unieważnienie umowy Banku Millennium w Gdańsku w 2 lata

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski dotyczącej umowy frankowej Banku Millennium zapadł w dniu 6 kwietnia 2022 roku przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku (postępowanie o sygn. akt I ACa 7/22). Wcześniej umowa została nieprawomocnie unieważniona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, na mocy wyroku z dnia 19 października 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 200/20. Dwuinstancyjne postępowanie trwało łącznie 2 lata, a sprawa apelacji banku została rozstrzygnięta w zaledwie 3 miesiące na korzyść kredytobiorcy.

Strona powodowa wskazywała w toku procesu na szereg uchybień banku, w tym niedopełnienie obowiązków informacyjnych. Bank posłużył się niejasnym i niezrozumiałym dla przeciętnego konsumenta wzorcem umownym, a dodatkowo nie poinformował rzetelnie klienta o wszelkich ryzykach związanych z zawarciem tego typu umowy. Postępowanie w II instancji potwierdziło słuszność wyroku unieważniającego umowę. Apelacja banku została odrzucona w ekspresowym tempie, a umowa stała się prawomocnie nieważna.

Prawomocne unieważnienie umowy Euro Banku w Katowicach w 2 lata

Kolejną wygraną z Bankiem Millennium odniosła w kwietniu Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski w Katowicach. Wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 594/21 zapadł 25 kwietnia 2022 r. przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, który oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 82/20. Tym razem doszło do prawomocnego unieważnienia umowy Euro Banku w postępowaniu dwuinstancyjnym w 2 lata.

Sądy I i II instancji zgodziły się co do tego, że umowa kredytu indeksowanego Euro Banku dotknięta jest klauzulami abuzywnymi, co skutkuje jej nieważnością w całości.

Korzyści z unieważnienia umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytu frankowego to najbardziej pożądane rozstrzygnięcie sądowe z punktu widzenia interesów Frankowicza. Tylko prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy pozwala na definitywne zakończenie sporu z bankiem, pozbycie się toksycznego zadłużenia i odzyskanie od banku olbrzymich kwot. Kredytobiorca musi rozliczyć się z bankiem wyłącznie z kwoty pożyczonego kapitału, bez odsetek.

Wpłacane przez lata raty kapitałowo-odsetkowe są wliczane w całości w poczet pożyczonego kapitału. W wielu przypadkach po kilkunastu latach spłaty zawyżonych rat, kapitał jest już oddany do banku lub nawet nadpłacony. W tej sytuacji to bank musi zwrócić kredytobiorcy nadpłatę ponad kwotę kapitału. Po wyroku unieważniającym umowę kredytobiorca nie musi już dalej spłacać rat. Prawomocny wyrok stanowi także tytuł do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości, którą od tego momentu można swobodnie dysponować.

Najważniejsze korzyści z unieważnienia umowy frankowej Millennium:

 • pozbycie się zadłużenia we franku szwajcarskim
 • wstrzymanie obowiązku dalszej spłaty rat kredytowych
 • rozliczenie się z bankiem tylko z kwoty kapitału (darmowy kredyt, bez odsetek)
 • możliwość odzyskania od banku nadpłaty
 • pozbycie się obciążenia nieruchomości hipoteką
 • zachowanie nieruchomości na własność i swoboda dysponowania nią
FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze