PLN - Polski złoty
CHF
4,47
piątek, 14 czerwca, 2024

Sądy w Katowicach szybko wydają wyroki w sprawach o kredyty we frankach

Sądy w Katowicach posiadają ugruntowaną linię orzeczniczą w sprawach o kredyty frankowe, a dodatkowo jest ona korzystna dla kredytobiorców. W stolicy Górnego Śląska siedzibę ma ING Bank Śląski, który przed laty udzielał kredytów frankowych. Zatem sędziowie z katowickich sądów zdążyli zaznajomić się z tematyką frankową, bo orzekają w tych sprawach od dobrych kilku lat. Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny w Katowicach znane są z przychylnego podejścia do ochrony praw kredytobiorców frankowych. Rozstrzygnięcia sądowe dotyczące kredytów udzielanych przez różne banki zapadają tam coraz szybciej. Niżej przybliżamy trzy sprawy, zakończone w czasie kilkunastu miesięcy prawomocnymi wyrokami, co nie należy do rzadkości w katowickich sądach.

  • Sądy w Katowicach od dłuższego czasu wydają ekspresowe i zgodne z oczekiwaniami Frankowiczów wyroki.
  • Przez lata orzekania w sprawach frankowych katowiccy sędziowie dobrze poznali specyfikę sporów na tle kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF, co pozwala im sprawnie prowadzić postępowania.
  • Czas oczekiwania na wyrok w Katowicach (tak jak i w innych sądach) może jednak zależeć od stopnia skomplikowania sprawy, okoliczności faktycznych związanych z zaciągnięciem kredytu, sędziego do którego trafi sprawa oraz od doświadczenia pełnomocnika.
  • Pozwów będzie lawinowo przybywać, bo wzrasta niepewność wywołana wybuchem wojny na Ukrainie. Eskalacja konfliktu przyniesie skutek w postaci dalszego umacniania się franka szwajcarskiego, co z kolei skłoni Frankowiczów do podjęcia prób pozbycia się toksycznego zadłużenia.
  • W Katowicach można błyskawicznie unieważnić kredyt w CHF, o czym świadczą zaprezentowane przez nas sprawy dotyczące umów banków Santander, ING Bank oraz GE Money. Wszystkie postępowania zakończyły się prawomocnymi unieważnieniami umów kredytowych w okresie około 1,5 roku.

Katowickie sądy są przychylne dla Frankowiczów

Sądy w Katowicach znane są z pozytywnego podejścia do kwestii sporów na tle kredytów frankowych. Katowiccy sędziowie mają do czynienia z tą materią od wielu lat, tak więc zdążyli zapoznać się ze specyfiką umów w CHF.

Poznali też dobrze taktykę banków polegającą na przewlekaniu postępowań, przejawiającą się m.in. wzywaniem przed sąd rozlicznych świadków, wnioskowaniem o zawieszanie postępowań do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości przez TSUE czy Sąd Najwyższy.

Sędziowie potrafią radzić sobie z takimi działaniami banków i oddalają wnioski dowodowe niewnoszące nic do postępowania. Nie bez znaczenia jest także doświadczenie pełnomocników Frankowiczów, którzy reagują na bieżąco na działania banków. Sądy w Katowicach wydają wyroki korzystne dla kredytobiorców, w zdecydowanej większości są to unieważnienia umów kredytowych.

Co wpływa na czas trwania sprawy frankowej?

Czas trwania spraw frankowych w sądach na terenie Katowic nie jest długi. Wszystko zależy jednak od kilku kluczowych kwestii. Katowiccy sędziowie na ogół mają dużą wiedzę dotyczącą konstrukcji umów frankowych i przeanalizowali już większość z nich. Zdążyli sobie zatem wyrobić opinię, że umowy te obarczone są licznymi wadami prawnymi.

Trzeba jednak zauważyć, że nawet umowy kredytowe tego samego banku mogą się znacząco różnić, bo na przestrzeni lat zmieniały się wzorce umowne. Prościej wygląda sprawa dotycząca kredytu, w którym od początku nic się nie zmieniało, a inaczej jest w przypadku zawarcia po drodze kilku aneksów do umowy. Ponadto, niektóre umowy kredytowe są uznawane za trudniejsze do podważenia w sądzie (np. Deutsche Banku czy Fortis Banku), co może wydłużyć czas oczekiwania na wyrok.

Dobrze skonstruowany pozew, dostosowany do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, prawidłowo wyliczone roszczenia, trafnie dobrana argumentacja nie tylko ułatwiają zadanie sędziom, ale i potrafią wpłynąć na czas trwania sprawy. Dlatego nie można przecenić roli dobrej kancelarii frankowej, która potrafi przekonać sędziego do swoich racji. Frankowiczom przydaje się jednak także łut szczęścia.

Zobacz: Sądy coraz częściej nie potrzebują rozpraw aby unieważniać kredyty we frankach

Większość sędziów w Katowicach miała już do czynienia ze sprawami frankowymi, ale pozwów wciąż przybywa, wzrasta obłożenie referatów i sprawy mogą być kierowane również do sędziów, którzy dotychczas nie rozpoznawali tego typu spraw. Brak znajomości specyfiki spraw, konstrukcji umów frankowych oraz bogatego i stale zmieniającego się orzecznictwa może przekładać się na dłuższe procedowanie spraw.

Wojna za wschodnią granicą oznacza lawinowy przyrost pozwów frankowych

Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała panikę na rynkach finansowych. Począwszy od 24 lutego frank szwajcarski co dzień regularnie się umacniał. 7 marca zamknął się kursem na poziomie 4,95 zł.

Po tej dacie wartość szwajcarskiej waluty zaczęła spadać i od kilku dni ustabilizowała się na poziomie około 4,6 zł. Dla Frankowiczów i tak oznacza to raty wyższe o kilkaset złotych i wzrost salda zadłużenia. Nie zanosi się na zakończenie konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą, a każde irracjonalne zachowanie władz Kremla wywoła gwałtowne reakcje na rynkach finansowych, w tym duże wahania kursu CHF. Jedynym sposobem na pozbycie się toksycznego kredytu jest złożenie pozwu w sądzie i domaganie się unieważnienia umowy.

Przykłady ekspresowych wygranych w sądach w Katowicach

Dobry prawnik nie tylko wie w jaki sposób skonstruować pozew, jakich argumentów użyć aby przekonać sędziego, ale także wybierze sąd, który będzie najbardziej optymalny pod kątem szans na wygraną oraz skrócenia czasu oczekiwania na wyrok. Poniżej prezentujemy trzy sprawy, które zakończyły się prawomocnymi wyrokami wydanymi przez sądy w Katowicach w zaledwie 17, 18 i 20 miesięcy.

Prawomocne unieważnienie umowy banku Santander w 17 miesięcy

Spektakularny sukces uzyskała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, która doprowadziła do prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander) w 17 miesięcy. Najpierw Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 25 marca 2021 r., tj. w 7 miesięcy od złożenia pozwu, wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 759/20, unieważniający umowę na podstawie zawartych w niej klauzul abuzywnych.

Sąd niezwykle szybko doprowadził do rozstrzygnięcia, zwłaszcza że pozwany bank wszelkimi sposobami próbował przedłużyć sprawę, m.in. wnioskując o zawieszenie postępowania do czasu wydania przez TSUE odpowiedzi na pytania prawne zadane przez inne sądy. Ponadto w toku procesu bank pozwał kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Katowicki Sąd Okręgowy, podobnie jak było to w innych sprawach, oddalił w całości roszczenie banku. Można zatem stwierdzić, że Sąd Okręgowy w Katowicach ma jasne stanowisko w kwestii braku podstaw do żądania przez banki wynagrodzenia za kapitał.

Od korzystnego wyroku I instancji odwołał się pozwany bank Santander, jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 27 stycznia 2022 roku wydał wyrok do sprawy o sygn. akt  I ACa 587/21, oddalając apelację banku. Umowa kredytowa Kredyt Bank/Santander została prawomocnie unieważniona w 17 miesięcy.

W toku procesu doszło tylko do przesłuchania powodów na okoliczności zawarcia kredytu, a wszelkie zbędne wnioski banku o przesłuchanie świadków (pracowników banku) i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, zostały oddalone. Pozwoliło to znacząco skrócić czas trwania postępowania.

Prawomocne unieważnienie umowy ING Bank w 18 miesięcy

Niewiele dłużej w dwóch instancjach sądowych w Katowicach toczyło się postępowanie dotyczące umowy kredytowej ING Bank. Prowadzącej sprawę Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski udało się uzyskać prawomocne unieważnienie umowy w 18 miesięcy od złożenia pozwu.

Najpierw sprawa była rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod sygn. akt IC 431/20 i zakończyła się wydaniem po pół roku od wytoczenia powództwa tj. w dnu 16 listopada 2020 r. wyroku unieważniającego umowę.  Sąd już na pierwszej rozprawie uwzględnił główne roszczenie powódki, podzielając stanowisko o abuzywnym charakterze kwestionowanych postanowień umownych.

Korzystny dla kredytobiorczyni wyrok zaskarżył bank, wnosząc apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 132/21. W niecały rok później, w dniu 18 stycznia 2022 r. wydany został wyrok prawomocny oddalający w całości apelację i utrzymujący nieważność umowy kredytowej. Sąd Apelacyjny przeprowadził tylko jedną rozprawę apelacyjną, a także odrzucił wniosek banku o zadanie TSUE pytań prejudycjalnych. Sąd nie miał wątpliwości, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a po ich wyeliminowaniu nie może być kontynuowana.

Prawomocne unieważnienie umowy BPH GE Money Bank w 20 miesięcy

Kolejna szybko zakończona sprawa przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski dotyczyła umowy GE Money Bank. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, na mocy wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r. do sprawy o sygn. akt C 469/20, unieważnił przedmiotową umowę. W wyniku apelacji banku sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie była rozpoznawana pod sygn. akt I ACa 248/21.

Sąd II instancji zwrócił uwagę, że niedopuszczalne w świetle przepisów jest obciążanie kredytobiorców dodatkowym, ukrytym kosztem w postaci różnic kursowych. Wbrew wnioskowi banku o utrzymanie umowy w mocy po wyeliminowaniu z niej marży i przy zachowaniu średniego kursu NBP, sąd nie znalazł uzasadnienia dla takiego rozwiązania.

Zobacz: Nie dajesz rady spłacać kredytu we frankach? Poproś sąd o wstrzymanie spłaty.

W ramach postępowania apelacyjnego odbyła się tylko jedna rozprawa, w trakcie której strony przedstawiły swoje stanowiska, a kredytobiorcy złożyli oświadczenie o znajomości skutków unieważnienia umowy. W dniu 21 stycznia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację banku – w niewiele ponad 1,5 roku uzyskano prawomocne unieważnienie umowy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze