PLN - Polski złoty
CHF
4,38
sobota, 20 lipca, 2024

Prawomocny wyrok w sprawie o kredyt we frankach możesz uzyskać już w kilkanaście miesięcy

Prawomocne wyroki w sprawach frankowych od kilku miesięcy zapadają w szybkim, a nawet w ekspresowym tempie. Sądy odwoławcze przestały czekać na tzw. dużą uchwałę SN, która miała rozwiązać w sposób kompleksowy wątpliwości prawne na tle sporów dotyczących kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty. We wrześniu ubiegłego roku stało się jasne, że uchwała nie zapadnie w najbliższym czasie i sądy muszą wrócić do orzekania. Od października dało się zaobserwować przyspieszenie w procedowaniu spraw przez sądy II instancji. Od tego momentu zapadło wiele prawomocnych wyroków w sprawach o kredyt we frankach.

  • Czas oczekiwania na wyrok prawomocny w sprawie frankowej znacznie się skrócił. Istnieje wiele przykładów świadczących, że prawomocne rozstrzygnięcie sprawy w kilkanaście miesięcy od wytoczenia powództwa jest możliwe i zdarza się w 2022 roku coraz częściej.
  • Wiele zależy jednak od profesjonalizmu pełnomocnika. Dobry prawnik wie do którego sądu najlepiej skierować pozew, aby skrócić czas oczekiwania na wyrok i zmaksymalizować szanse na wygraną. Nie bez znaczenia jest także właściwie skonstruowany pozew, trafna argumentacja oraz prawidłowo wyliczone roszczenia.
  • Na skrócenie czasu trwania postępowań frankowych wpływa również duże doświadczenie sędziów. Większość z nich wielokrotnie słuchała zeznań kredytobiorców, którzy opisywali w jaki sposób pracownicy banków wmanewrowywali kolejnych klientów w toksyczne kredyty, zatajali informacje na temat ryzyka wiążącego się z tego typu produktami bankowymi, a nawet wprowadzali klientów w błąd przekonując, że kredyty waloryzowane kursem CHF są w pełni bezpieczne. Sędziowie znają już zatem specyfikę spraw frankowych i prowadzą postępowania sprawnie do wyroku.
  • Przedstawiamy cztery tegoroczne ekspresowe prawomocne unieważnienia umów frankowych. Wyroki prawomocne zapadły po zaledwie 12, 14, 17 i 18 miesiącach od momentu złożenia pozwu.

Prawomocny wyrok w kilkanaście miesięcy? Tak, to możliwe

Dobre Kancelarie Frankowe uzyskują w tym roku więcej wyroków prawomocnych. Odsetek prawomocnych rozstrzygnięć w ogólnej liczbie wyroków wynosi około 30%. To dobra wiadomość dla Frankowiczów, którzy obawiali się, że sprawy frankowe będą przewlekane. Część sądów apelacyjnych w ubiegłym roku zawieszała postępowania w oczekiwaniu na uchwałę SN, ale jesienią sprawy zaczęły być wznawiane.

Wyroków prawomocnych zapada coraz więcej, a dodatkowo skraca się czas trwania postępowań w dwóch instancjach sądowych. Korzystny wyrok sądu I instancji można uzyskać już w kilka miesięcy od wniesienia pozwu, a wyrok prawomocny jest osiągalny nawet w rok lub w kilkanaście miesięcy. To rewelacyjne rezultaty biorąc pod uwagę fakt, że sprawy frankowe są dosyć skomplikowane, gdyż balansują na pograniczu prawa i ekonomii.

Dobry prawnik potrafi skrócić czas oczekiwania na wyrok

Dobre Kancelarie Frankowe posiadają na koncie setki prowadzonych spraw i co najmniej kilkaset wygranych. Dzięki zebranemu przez lata doświadczeniu wiedzą, do którego sądu najlepiej złożyć pozew przeciwko danemu bankowi, tak aby sprawa zakończyła się pomyślnie i szybko. Ważna jest również dobra konstrukcja pozwu, zawierającego trafne argumenty, które przekonają sędziego. Sprawę upraszcza prawidłowo wyliczona kwota roszczeń, dzięki czemu sąd może zrezygnować z powoływania biegłego.

Doświadczone Kancelarie fachowo prowadzą sprawy frankowe i posiadają know-how jak zapobiegać taktyce banków wymierzonej w przewlekanie postępowań. Na bieżąco reagują na składane przez pełnomocników banków nieistotne dla sprawy wnioski (np. o powołanie tzw. etatowych świadków, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego), które jedynie przedłużyłyby postępowanie.

Doświadczenie sędziego daje duże szanse na szybki wyrok

Przez lata orzekania w sprawach frankowych sędziowie dobrze poznali specyfikę umów kredytowych poszczególnych banków. Doświadczenie pozwala sędziom orzekać sprawnie i wydawać szybko prawomocne wyroki.

Sędziowie dysponują bogatym orzecznictwem TSUE, SN oraz sądów powszechnych i mają już wyrobioną opinię co do wadliwego charakteru umów frankowych. Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą, przeważa pogląd, że dotknięte abuzywnością umowy należy unieważniać.

Zobacz: Unieważnienie kredytu we frankach – czy każdy kredyt można unieważnić?

Sędziowie znają dobrze okoliczności towarzyszące sprzedaży przez banki nieuczciwych kredytów frankowych. Wielu kredytobiorców nie miało zamiaru zaciągania kredytu w CHF, ale zostali w niego wmanewrowani przez pracowników banku, którzy przedstawiali te produkty jako korzystniejsze od tradycyjnych kredytów i w pełni bezpieczne.

Wyroki prawomocne z 2022 roku uzyskane po kilkunastu miesiącach

Poniżej omawiamy cztery prawomocne wyroki uzyskane przez dobre Kancelarie Frankowe w 2022 roku. Świadczą one o tym, że możliwe jest definitywne pozbycie się kredytu w CHF w rok lub niewiele dłużej.

Prawomocne unieważnienie kredytu Deutsche Bank we Wrocławiu w 12 miesięcy

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski uzyskała w dniu 17 lutego 2022 roku super ekspresowe unieważnienie, uznawanej za trudną do zakwestionowania w sądzie, umowy Deutsche Banku. Najpierw sprawa toczyła się pod sygn. akt I C 530/20 w Sądzie Okręgowym w Legnicy i zakończyła po 6 miesiącach w dniu 1 lipca 2021 unieważnieniem umowy. Po złożeniu przez bank odwołania do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sprawa rozpoznawana była pod sygn. akt I ACa 1406/21. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku, tym samym umowa kredytowa Deutsche Bank stała się prawomocnie nieważna po 12 miesiącach od wytoczenia powództwa!!

Prawomocne unieważnienie umowy GE Money Bank we Wrocławiu w 14 miesięcy

Niewiele dłużej trwała inna ze spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski, dotycząca umowy GE Money Bank. Najpierw sprawa przeciwko następcy prawnemu banku GE (tj. bankowi BPH) toczyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy pod sygn. akt I C 566/20 i po 6 miesiącach zakończyła się unieważnieniem przez sąd umowy w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Nieprawomocny wyrok zaskarżył bank BPH i sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, gdzie toczyła się pod sygn. akt I ACa 1462/21. Sąd II instancji podzielił stanowisko sądu w Legnicy co do abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych i braku możliwości zachowania umowy w mocy przy zastosowaniu średnich kursów NBP. Eliminacja wadliwych postanowień prowadziła do całkowitej nieważności umowy. Prawomocny wyrok unieważniający umowę GE Money Bank (BPH) zapadł po zaledwie 14 miesiącach od daty wytoczenia powództwa.

Prawomocne unieważnienie kredytu Santander Bank Polska w Katowicach w 17 miesięcy

Ekspresowy prawomocny wyrok uzyskała także Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Postępowanie przeciwko Santander Bank Polska toczyło się najpierw przed Sądem Okręgowym w Katowicach, który 25 marca 2021 roku wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 759/20 unieważniający zakwestionowaną w sierpniu 2020 roku umowę. Wyrok sądu I instancji uwzględniający w całości powództwo zapadł zaledwie po 7 miesiącach i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy.

Tak szybkie rozstrzygnięcie zasługuje na szczególną uwagę, bo pozwany bank próbował wszelkimi sposobami przedłużać postępowanie. Między innymi wnioskował o zawieszenie sprawy do czasu udzielenia przez TSUE odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez inne sądy. Dodatkowo w toku postępowania pozwał kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i złożył zarzut potrącenia.

Sąd oddalił zarówno wniosek o zawieszenie postępowania, jak i roszczenie banku o wynagrodzenie. Pomimo szybkiego i korzystnego wyroku sądu I instancji, sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie rozpatrywana była pod sygn. akt  I ACa 587/21. W dniu 27 stycznia 2022 rok sąd ten oddalił apelację banku i umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna. Postępowanie w dwóch instancjach trwało zaledwie 17 miesięcy.

Prawomocne unieważnienie umowy mBank w Warszawie w 18 miesięcy

Kolejne szybkie prawomocne unieważnienie umowy frankowej Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała w dniu 18 stycznia 2022 roku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Sprawa o sygn. akt I ACa 716/21 dotyczyła umowy mBanku pod nazwą „Multiplan”.

Umowa została zakwestionowana pozwem złożonym w czerwcu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd I instancji wydając w dniu 22 lipca 2021 r. niekorzystny dla kredytobiorców wyrok do sprawy o sygn. akt I C 1608/20 uznał, że nie ma podstaw do uznania nieważności kredytu i oddalił powództwo w całości. Warto zauważyć, że podobne wyroki wydawane były już przez ten skład sędziowski.

We wrześniu 2021 roku Kancelaria Sosnowski wniosła apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wskazując na wiele uchybień, których dopuścił się sąd I instancji. W II instancji sprawa toczyła się zaledwie 5 miesięcy. Sąd Apelacyjny podzielił w pełni argumentację Kancelarii i uwzględnił apelację w całości. Stwierdził, że umowa kredytowa mBanku jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu. Sprawa zakończyła się zatem pomyślnie i dodatkowo w krótkim czasie 18 miesięcy.

FrankNews
FrankNews
FrankNews.pl składa się z ekspertów od spraw frankowych, prawników, dziennikarzy. Aktywnie śledzimy rozwój problematyki frankowej już od 2014 r, obserwujemy rozwój orzecznictwa oraz podmiotów oferujących pomoc prawną dla frankowiczów. Nasze artykuły regularnie publikowaliśmy w mediach oraz portalach internetowych. W 2020 r. postanowiliśmy stworzyć portal dzięki któremu każdy posiadacz kredytu frankowego znajdzie w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje. Tak powstał FrankNews.pl Materiały zamieszczone w serwisie Franknews.pl nie są substytutem dla profesjonalnych porad prawnych. Franknews.pl nie poleca ani nie popiera żadnych konkretnych procedur, opinii lub innych informacji zawartych w serwisie. Zamieszczone materiały są subiektywnymi wypowiedziami autorów.

Related Articles

Najnowsze